Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B6-0255/2005Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B6-0255/2005

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

13.4.2005

pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 4 dalį pateikė:
keičia šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:dėl sausros Portugalijoje

Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
RC-B6-0255/2005
Pateikti tekstai :
RC-B6-0255/2005
Priimti tekstai :

Europos Parlamento rezoliucija dėl sausros Portugalijoje

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 2 ir 6 straipsnius, kurie nustato, kad aplinkos apsaugos reikalavimai turi būti integruoti į įvairių sektorių Bendijos politiką siekiant aplinką tausojančios ekonomikos raidos,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 174 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 1997 m. gruodžio mėn. Jungtinių Tautų Bendrosios klimato kaitos konvencijos (JTBKKK) Kioto protokolą ir tai, kad 2002 m. kovo 4 d. EB ratifikavo Kioto protokolą,

– atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą dėl klimato kaitos ir Europos vandens būklės,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi per pastaruosius kelerius metus Pietų Europoje, ypač Iberijos pusiasalyje buvo daug stiprių sausrų,

B. kadangi kritulių stoka Portugalijoje nuo 2004 m. spalio 1 d. iki 2005 m. kovo mėn. pabaigos, kai iškrito 50 proc. mažiau kritulių negu vidutiniškai per visą laikotarpį nuo 1961 iki 1990 m., sąlygojo stiprų gruntinio vandens lygio kritimą, o kai kuriuose pietiniuose šalies regionuose jis buvo mažesnis negu 20 proc.,

C. kadangi 2005 m. kovo 15 d. beveik 88 proc. žemyninės Portugalijos teritorijos buvo apėmusi ypač stipri sausra ir kadangi kelių dienų silpno lietaus neužteko kad padėtis pagerėtų,

D. kadangi vandens trūkumas neigiamai veikia šalies ūkį ir visuomenę, o ypač žemės ūkį, gyvulininkystę ir miškininkystę (dėl sausros silpnai arba visai nesivysto augalai, ypač grūdinės ir pašarinės kultūros bei natūralios pievos, dėl šių priežasčių neužauginama šiaudų ir grūdų, o tai reiškia, kad trūksta gyvulių pašaro, ištuštėjo visos pašarų saugyklos) bei šalies žmonių poreikius, aplinką, sveikatos apsaugos sistemą ir svarbiausią Portugalijos ūkio šaką – turizmą,

E. kadangi prognozuojama, kad nuo gegužės mėnesio iki rudens pradžios nebebus kritulių, tai gyvulius reikės šerti ne tik ateinančią vasarą, bet ir žiemą,

F. kadangi tiesiogiai labiausiai nukentėjo tie žmonės, kurie turi mažiausias pajamas ir kadangi dėl sumažėjusio vandens kiekio nukentėjo ne tik pavasario derlius, kurį neigiamai paveikė nukritęs pagrindinių saugyklų vandens lygis, bet ir išlieka labai didelė gaisrų rizika vasarą, kurių mastai jau artėja prie katastrofos ribos (ypač 2003 m. gaisrai),

G. kadangi pagal tyrimų dėl prognozuojamo sausros poveikio per ateinančius vienuolika mėnesių rezultatus yra laukiamas 34 proc. pridėtinės vertės sumažėjimas, o labiausiai nuo sausros nukentėjusiose pietinėse vietovėse šis skaičius gali pasiekti net 40 proc.,

atsižvelgiant į tai, kad nesibaigianti sausra Portugalijoje yra neigiamo klimato kaitos poveikio įrodymas ir pabrėžiant, kad tai yra dar vienas ženklas imtis ryžtingų priemonių visame pasaulyje norint užkirsti kelią klimato kaitai, kadangi ES ir toliau turėtų atlikti pagrindinį vaidmenį šiame procese bei spartinti savo veiksmus tokiose svarbiose srityse kaip aplinkos apsauga, energetika ir transportas,

1. reiškia užuojautą gyventojams ir sektoriams, labiausiai nukentėjusiems nuo sausros, ir apgailestauja dėl sunkios padėties, kuri neigiamai paveikė Portugalijos ūkininkus ir gyvulių augintojus bei tų regionų gyventojus, kurie kenčia nuo vandens trūkumo, kadangi padėtis centrinėje ir pietinėje šalies dalyse yra ypač sudėtinga,

2. mano, kad Bendrijos intervencija yra būtina ne tik norint padėti labiausiai nukentėjusiems žmonėms, bet ir užkirsti kelią žalos didėjimui bei užtikrinti, kad panaši padėtis nepasikartotų ateityje, siūlo, kad, remdamasi informacija, kurią suteikė Portugalijos valdžios institucijos, Komisija turėtų:

  • -užtikrinti, kad visa ūkininkams numatytos paramos suma būtų išmokėta iš anksto;
  • -remiantis Bendrijos teisės aktais ir pagal veiksmų, kurių buvo imtasi ankstesnėse panašiose situacijose pavyzdžius, palengvinti grūdų tiekimą iš Bendrijos intervencijos atsargų, kurios kaupiamos iš kitų valstybių narių grūdų pertekliaus,
  • -suteikti veterinarinę paramą, kuri yra įtraukta į nenumatytų išlaidų planą, kovai su gleivinės uždegimu (angl. blue tongue), kuris prasidėjo tuo pačiu metu kaip ir sausra ir kadangi gyvulių migracija buvo ribojama, tai situacija dar labiau pablogėjo;
  • -suteikti įvairių išimčių taikant kai kuriuos Bendrijos reglamentus, ypač išduoti leidimus užsėti pievomis nedirbamus arba grūdinių kultūrų laukus, nuo kurių jau nebebus įmanoma nuimti derliaus, nes vegetacijos ciklas buvo pažeistas;
  • -įgalioti Portugalijos valdžios institucijas suteikti valstybės paramą, ypač smulkiems ūkininkams siekiant kompensuoti jų išlaidas gyvulių pašarui ir vandeniui gauti bei jį pervežti, taip pat tokioms žemės ūkio šakoms kaip bulvių bei citrusinių vaisių auginimas;
  • -pateikti Tarybai ir Europos Parlamentui pasiūlymą dėl teisės aktų peržiūros siekiant patobulinti esamą teisinę bazę kad ateityje būtų išvengta tokių sunkių ilgai besitęsiančios sausros Pietų Europoje padarinių;

3. įspėja Komisiją ir Tarybą, kad skubiai reikia fondų finansavimo bei lėšų siekiant iš anksto užkirsti kelią miškų gaisrams, kurie dėl užsitęsusios sausros yra prognozuojami ateinančią vasarą;

4. pritaria Komisijos komunikatui dėl rizikos ir krizių žemės ūkyje valdymo (KOM(2005)74 galutinis) ir dėl susidariusios padėties skatina Komisiją ir Tarybą skubiai imtis priemonių siekiant sukurti veiksmingą Europos ūkininkų Bendrijos apsaugos nuo rizikos ir tokių krizių kaip sausra Portugalijoje sistemą;

5. ragina Tarybą ir Komisiją persvarstyti galimybę sukurti Solidarumo fondą ir užtikrinti, kad šio fondo lėšomis galima būtų pasinaudoti atsidūrus tokioje padėtyje kaip ši;

6. ragina Komisiją imtis iniciatyvos siekiant užtikrinti Kioto protokolo įsipareigojimų vykdymą;

7. skatina Europos Sąjungą išnagrinėti JT klimato kaitos proceso susitarimo galimybes po 2012 m. ir parengti ilgalaikę ES strategiją, kurioje būtų nustatyta išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo sąlyga, kurią iki 2020 m. turėtų įgyvendinti išsivysčiusios šalys; reikalauja, kad ES, spręsdama su klimato kaita susijusius klausimus tarptautiniu lygmeniu, ir toliau išlaikytų savo vadovaujančias pozicijas ir pateiktų aiškių pasiūlymų dėl programos po 2012 m.

8. atsižvelgia į paskutinę Komisijos ataskaitą dėl pasaulinio klimato kaitos reiškinio ir jo tiesioginio poveikio vandens tiekimui ir kokybei bei ekosistemoms; pritaria pasiūlymui Europos Sąjungos vandens tiekimo politiką formuojančioms institucijoms suteikti svarbios informacijos apie klimato kaitos poveikį vandens tiekimo sektoriui (žemės ūkyje, miestų centruose, gamybos ir energetikos sektoriuose, civilinėje saugoje ir aplinkos planavime);

9. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Portugalijos parlamentui ir vyriausybei bei nuo sausros nukentėjusių regionų vietos valdžios institucijoms;