Wspólny projekt rezolucji - RC-B6-0255/2005Wspólny projekt rezolucji
RC-B6-0255/2005

PROJEKT REZOLUCJI

12.4.2005

projekt w odpowiedzi na oświadczenie Komisji
zgodnie z art. 103 ust. 2 Regulaminu
złożyli Luís Queiró, José Ribeiro e Castro, Carlos Coelhow imieniu grupy politycznej PPE-DE
złożyli Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca, Jamila Madeira w imieniu grupy politycznej PSE
złożyli Jan Mulder, Ignasi Guardans Cambó, w imieniu grupy politycznej ALDE
złożyli Ilda Figueiredo, Pedro Guerreiro, Giusto Catania, Helmuth Markov, Adamos Adamou, Miguel Portas w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
w sprawie suszy w Portugalii

Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
RC-B6-0255/2005
Teksty złożone :
RC-B6-0255/2005
Teksty przyjęte :

B6‑0255/05

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie suszy w Portugalii

Parlament Europejski,

- uwzględniając art. 2 i 6 Traktatu WE, na mocy których wymagania w zakresie ochrony środowiska muszą zostać zintegrowane z politykami wspólnotowymi w wielu sektorach obierając za cel trwały rozwój gospodarczy z punktu widzenia ochrony środowiska,

- uwzględniając art. 174 Traktatu WE,

- uwzględniając Protokół z Kyoto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatycznych (UNFCCC) z grudnia 1997r., ratyfikowany przez WE w dn. 4 marca 2002r.,

- uwzględniając sprawozdanie Komisji w sprawie zmian klimatycznych oraz europejskiej gospodarki wodnej,

- uwzględniając art. 103 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, iż Europa Południowa, a zwłaszcza Półwysep Iberyjski wielokrotnie był dotknięty ciężką suszą w ostatnich kilku latach,

B. mając na uwadze, iż brak opadów w Portugalii od 1 października 2004 do końca marca 2005, niższy o 50% od wartości średniej w latach 1061 - 1990 spowodował wyjątkowo niską zawartości wody w glebie, która w niektórych regionach na południu kraju nie przekracza 20%,

C. mając na uwadze, iż do 15 marca 2005 roku blisko 88% powierzchni Portugalii kontynentalnej było pod wpływem dotkliwej czy nawet ekstremalnej suszy, a sytuacja nie zmieniła się w sposób istotny nawet po kilku dniach niewielkich opadów,

D. mając na uwadze, iż odczuwalny niedobór wody powoduje poważne skutki społeczno-ekonomiczne, głównie w rolnictwie, hodowli, leśnictwie - gdzie można zaobserwować bardzo słaby lub zerowy rozwój wegetatywny, przede wszystkim zbóż, roślin pastewnych, łąk naturalnych, zmuszając do zbiorów słomy i zbóż, co prowokuje ogromne niedobory w paszy dla zwierząt, a rezerwy są już wyczerpane - jak również w spożyciu przez człowieka, w środowisku, w ramach sanitarnch kraju, a w konsekwencji, również w istotnym portugalskim przemyśle turystycznym,

E. mając na uwadze, iż od maja do początku jesieni nie miały miejsca nowe opady, trzeba będzie kontynuować dożywianie zwierząt nie tylko w okresie letnim, ale i podczas przyszłej zimy,

F. mając na uwadze, iż najbardziej poszkodowani mieszkańcy, to ci, ktorzy posiadają najniższe zasoby finansowe oraz, że bezpośrednie skutki widoczne są na uprawach wiosennych -które w związku z niskim poziomem zgromadzonych wód w głównych tamach, są zagrożone - wzrasta dodatkowo ryzyko pożarów w lecie osiągając wymiar katastroficzny przede wszystkim w roku 2003,

G. mając na uwadze, iż według badań, przeprowadzonych, aby prześledzić 11 miesięczny wpływ suszy, szacuje się iż straty w wartości dodanej netto po kosztach produkcji są rzędu 34%, a mogą nawet osiągnąć w najbardziej dotkniętych południowych regionach straty rzędu 40%,

H. mając na uwadze, iż utrzymująca się w Portugalii susza jest kolejnym przejawem negatywnych skutków zmian klimatycznych, podkreśla, iż sama w sobie jest wskaźnikiem kierującym naszą uwagę na potrzebę ambitnych działań ogólnoświatowych, aby położyć kres zmianom klimatycznym; twierdząc tym samym, że UE powinna w dalszym ciągu odgrywać wiodącą rolę w procesie i wzmacniać wysiłki w kluczowych dziedzinach związanych ze środowiskiem, energią i transportem,

1. wyraża solidarność z mieszkańcami regionów i sektorów produkcji dotkniętych suszą oraz zaniepokojenie sytuacją, z jaką zmagają się portugalscy rolnicy i hodowcy, a także regiony już cierpiące na braki w dostawach wody, wśród których szczególnie trudna sytuacja panuje w centrum i na południu kraju;

2. uważa za konieczną interwencję na poziomie wspólnotowym nie tylko w zakresie niesienia pomocy najbardziej dotkniętym, lecz także zapobiegania pogorszeniu się sytuacji i unikania w przyszłości tego typu zdarzeń, które mogłyby po raz kolejny pociągnąć za sobą tak poważne skutki; w tym miejscu, na podstawie informacji już dostarczonych przez władze portugalskie, zwraca się do Komisji Europejskiej o:

-  rozpoczęcie z wyprzedzeniem i w całości wypłacania rolnikom odpowiedniej pomocy na cele rolnicze,

-  w ramach reglamentacji wspólnotowej i na wzór działań podjętych w przypadku już wcześniej zaistniałych, podobnych sytuacji, umożliwienie wykorzystania zbóż ze wspólnotowej rezerwy interwencyjnej, która powstała w wyniku nadwyżki produkcyjnej w niektórych Państwach Członkowskich,

-  udzielenie pomocy na rzecz zabiegów weterynaryjnych przewidzianych w Planie Awaryjnym przeciwko gorączce oskrzelowej (tzw. "niebieski język"), występującej w okresie suszy i która, poprzez wprowadzenie ograniczeń w przemieszczaniu się zwierząt, pogarsza w sposób alarmujący sytuację,

-  wyrażenie zgody na odstępstwa od stosowania niektórych przepisów wspólnotowych, szczególnie zezwolenie na wypas w strefach "set-aside" lub miejscach uprawy zbóż, co z powodu zaburzenia cyklu produkcyjnego uniemożliwia przeprowadzenie zbiorów,

-  upoważnienie władz portugalskich do udzielenia pomocy państwowej, którą uzasadniają zaistniałe okoliczności, przede wszystkim na rzecz drobnych rolników, szczególnie aby partycypować w nadzwyczajnych kosztach paszy dla zwierząt i transportu lub gromadzenia wody, bądź też upraw mniej dotkniętych suszą, jak w przypadku ziemniaka czy cytryn,

- przedstawienie Radzie i Parlamentowi Europejskiemu projektu rewizji instrumentów prawnych w celu przystosowania rzeczywistości przepisowo-prawnej do konieczności uniknięcia nawrotu tak poważnych skutków powtarzającej się suszy na południu Europy w kolejnych latach;

3. w tym kontekście przestrzega Komisję i Radę o naglącej konieczności uruchomienia funduszy i środków działania aby móc na czas zapobiegać występowaniu licznych pożarów lasów spowodowanych suszą w czasie najbliższego lata;

4. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji "O zarządzaniu ryzykiem i sytuacjami kryzysowymi w rolnictwie", COM (2005) 74 final, i zachęca ją, a także Radę do pilnego kontynuowania prac, tak aby wprowadzony został najszybciej jak to możliwe system skutecznej ochrony na poziomie wspólnotowym w celu zapewnienia ochrony europejskim rolnikom w razie ryzyka i kryzysu podobnego do obecnej, wynikającej z suszy sytuacji w Portugalii;

5. wzywa Radę i Komisję do przeprowadzenia ponownej analizy możliwości wykorzystania Funduszu Solidarności, szczególnie w sposób mogący pomóc w zaradzaniu tego typu sytuacjom, które zdarzają się przede wszystkim na południu Europy;

6. zwraca się do Komisji o podjęcie inicjatyw na rzecz zapewnienia poszanowania zobowiązań uzgodnionych w Kioto;

7. wzywa Komisję do przeprowadzenia głębokiej analizy powtarzalności tego typu zjawisk aby określić, czy powstają one w sposób cykliczny czy przypadkowy lub też czy nie stanowią kolejnego skutku trwałych zmian klimatycznych; zwraca się również o rozpatrzenie opcji działania mając na uwadze porozumienie na okres po 2012r. w ramach procesu ONZ dotyczącego zmian klimatycznych, przy rozwinięciu europejskiej strategii długoterminowej, biorąc pod uwagę zmniejszenie emisji do roku 2020 jako skutecznej metody dla krajów rozwiniętych; nalega, aby UE zachowała wiodącą rolę w międzynarodowych wysiłkach na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi oraz by przedstawiono konkretne propozycje działań strategicznych na okres po 2012r.;

8. odnotowuje z zainteresowaniem niedawne sprawozdanie Komisji w sprawie globalnego zjawiska zmian klimatycznych oraz ich bezpośrednich skutków dla zapasów i jakości wody oraz dla ekosystemów; z zadowoleniem przyjmuje przede wszystkim projekt dostarczenia odpowiednich narzędzi dla unijnych autorów polityki wodnej w zakresie sektora wodnego (rolnictwo, centra miejskie, sektor przemysłowy i energetyczny, obrona cywilna, planowanie przestrzenne) w sytuacji, gdy pod uwagę brane być muszą zmiany klimatyczne;

9. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji, Radzie, Zgromadzeniu Republiki oraz rządowi Portugalii, a także władzom lokalnym dotkniętych suszą terenów.