Návrh spoločného uznesenia - RC-B6-0255/2005Návrh spoločného uznesenia
RC-B6-0255/2005

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA

13.4.2005

ktorý v súlade s článkom 103 odsekom 4 rokovacieho poriadku predkladajú
a ktorý nahrádza návrhy týchto skupín:o suchu v Portugalsku

Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B6-0255/2005
Predkladané texty :
RC-B6-0255/2005
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o suchu v Portugalsku

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 2 a článok 6 Zmluvy o ES, podľa ktorých sa otázky ochrany životného prostredia musia zahrnúť do politík Spoločenstva pre rozličné oblasti s cieľom dosiahnuť ekologicky trvalo udržateľný hospodársky rozvoj,

– so zreteľom na článok 174 Zmluvy o ES,

– so zreteľom na Kjótsky protokol k rámcovému dohovoru OSN o klimatických zmenách (UNFCCC) z decembra 1997 a na ratifikáciu kjótskeho protokolu Európskym spoločenstvom dňa 4. marca 2002,

– so zreteľom na správu Komisie o klimatických zmenách a rozmere európskych vôd,

– so zreteľom na článok 103 odsek 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže južnú Európu, a najmä Pyrenejský polostrov v uplynulých niekoľkých rokoch sužovali mnohé kruté suchá,

B. keďže nedostatok zrážok v Portugalsku v období od 1. októbra 2004 do konca marca 2005, keď množstvo zrážok dosiahlo menej ako 50 % priemeru medzi rokmi 1961 a 1990, spôsobil extrémne nízke úrovne spodnej vody, v niektorých južných oblastiach krajiny menej ako 20 %,

C. keďže 15. marca 2005 takmer 88 % kontinentálneho Portugalska trpelo ťažkým, ba dokonca extrémnym suchom a keďže niekoľko dní ľahkého dažďa nestačilo na to, aby sa situácia zmenila v primeranom rozsahu,

D. keďže následky nedostatku vlahy sú citeľné s vážnymi sociálno-ekonomickými dôsledkami pre poľnohospodárstvo, chov dobytka, lesníctvo - pričom rastliny rastú veľmi slabo alebo vôbec, najmä obilniny, kŕmne plodiny a prírodné lúky, čím je ohrozený zber slamy a obilnín, a spôsobuje obrovský nedostatok krmiva pre zvieratá, ktorých stáda sú vyčerpané - pre ľudskú spotrebu, pre ekológiu, pre zdravotníctvo, a tým aj pre cestovný ruch, ktorý je dôležitým portugalským priemyslom,

E. keďže medzi májom a začiatkom jesene sa neočakávajú nijaké nové zrážky, a preto bude potrebné pokračovať v kŕmení zvierat nielen počas leta, ale aj počas nadchádzajúcej zimy,

F. keďže ľudia, ktorí sú priamo najviac postihnutí, majú najnižšiu úroveň finančných zdrojov, a keďže priame účinky znásobené následkami pre jarné plodiny, ktoré sú ohrozené nízkou úrovňou vody uskladnenej v hlavných rezervoároch, ako aj zvýšeným nebezpečenstvom letných požiarov, ktoré sa vyskytujú už v katastrofálnom rozsahu, ako tomu bolo v roku 2003,

G. keďže podľa zrealizovaného výskumu plánovaného vplyvu sucha v období nasledujúcich jedenásť mesiacov sa predpokladá strata na čistej pridanej hodnote vo výške 34 % a straty vyššie ako 40 % sa môžu objaviť v najviac zasiahnutých oblastiach na juhu,

H. domnievajúc sa, že pretrvávajúce sucho v Portugalsku je ďalším dôkazom nepriaznivých účinkov klimatických zmien, a zdôrazňujúc, že toto je ďalším znamením potreby ambiciózneho celosvetového kroku na zadržanie klimatických zmien; keďže EÚ by mala mať naďalej vedúcu úlohu v tomto procese a zintenzívniť svoje úsilie v kľúčových oblastiach, ktorými sú ekológia, energetika a doprava,

1. vyjadruje svoju solidaritu s obyvateľstvom a postihnutými odvetviami a vyjadruje svoje znepokojenie nad situáciou, ktorá v súčasnosti postihuje portugalských poľnohospodárov a chovateľov dobytka, ako aj regióny, kde pretrváva nedostatok vlahy, pričom mimoriadne vážna je situácia v centrálnej a južnej oblasti krajiny;

2. domnieva sa, že je potrebný zásah zo strany Spoločenstva, hoci jeho cieľom nie je len poskytnutie pomoci obetiam; treba vyvinúť úsilie na obmedzenie škôd a predchádzanie tomu, aby podobné situácie v budúcnosti nemali také zničujúce následky; v tejto súvislosti a na základe informácií, ktoré portugalské úrady už poskytli , vyzýva Komisiu, aby:

  • -zabezpečila, aby sa celá výška poľnohospodárskej pomoci poľnohospodárom vyplatila vopred;
  • -podľa právnych predpisov Spoločenstva a na príklade činov v podobných situáciách v minulosti uľahčila mobilizáciu obilnín z intervenčných zásob Spoločenstva, ktoré vznikli z prebytkov v niektorých členských štátoch,
  • -podporila veterinárne úlohy uvedené v pláne pre nepredvídané udalosti na odstránenie ochorenia zhubnej katarálnej horúčky oviec (blue tongue), ktorá vypukla v tom istom čase ako sucho, a vzhľadom na to, že pohyb zvierat sa obmedzil, sa situácia veľmi zhoršila;
  • -umožnila výnimky pri uplatňovaní viacerých nariadení Spoločenstva, najmä pri povoľovaní pastvy v úhorových oblastiach alebo oblastiach osadených obilninami, ktoré nebude možne pozbierať, pretože produkčný cyklus bol narušený;
  • -poverila portugalské úrady, aby poskytli štátnu pomoc, ktorú si situácia vyžaduje, predovšetkým malým poľnohospodárom, najmä s cieľom poskytnúť pomoc pri mimoriadnych nákladoch, ktoré vznikli v súvislosti s kŕmením zvierat a dopravou či zberom vlahy, alebo inými najviac postihnutými činnosťami, ako je pestovanie zemiakov a citrusových plodov;
  • -postúpila Rade a Parlamentu návrh na revíziu právnych nástrojov s cieľom upraviť existujúce právne predpisy tak, aby sa mohli použiť v budúcich rokoch na predchádzanie vážnym následkom z opakovane sa vyskytujúceho sucha v južnej Európe;

3. upozorňuje Komisiu a Rady, aby bezodkladne uvoľnili finančné prostriedky a zorganizovali zdroje na to, aby sa mohli podniknúť primerané kroky na zamedzenie výskytu vyššieho počtu lesných požiarov počas budúceho leta spôsobených suchom;

4. víta oznámenie Komisie o nebezpečenstve a krízovom manažmente v poľnohospodárstve (KOM(2005)74) a vyzýva Komisiu a Radu, aby v reakcii na to urýchlene podnikli kroky, a to okamžita vytvorili účinný ochranný systém Spoločenstva na ochranu európskych poľnohospodárov pred nebezpečenstvami a krízami, podobnými tým, ktoré spôsobuje terajšie sucho v Portugalsku;

5. vyzýva Radu a Komisiu, aby znovu posúdili možnosť vytvorenia fondu solidarity, a najmä zabezpečenia toho, že tento fond možno využiť v prípade situácií podobného charakteru, ktoré sú mimoriadne časté v južnej Európe;

6. vyzýva Komisiu, aby podnikla kroky na zabezpečenie dodržiavania kjótskych záväzkov;

7. dôrazne vyzýva Komisiu, aby vykonala hĺbkovú štúdiu o výskyte podobných fenoménov s cieľom určiť, či sú v prírode cyklické, alebo príležitostné, alebo či sú ďalším ukazovateľom dlhodobých klimatických zmien, a preskúmala možnosti na vypracovanie dohody v procese OSN o klimatických zmenách po roku 2012 spolu s vytvorením dlhodobej stratégie EÚ, pričom by sa malo posúdiť znižovanie emisií do roku 2020 ako cesta pre rozvinuté krajiny; trvá na tom, aby si EÚ ponechala vedúcu úlohu v medzinárodnom úsilí pri riešení problémov klimatických zmien a predložila konkrétne návrhy na strategické kroky po roku 2012;

8. so záujmom berie na vedomie správu Komisie o globálnom fenoméne klimatických zmien a jeho priameho vplyvu na zásoby a kvality vody a na ekosystémy; víta najmä návrh na poskytnutie dôležitého vstupu politikom EÚ pre oblasť vôd o vplyvoch na vodné hospodárstvo (poľnohospodárstvo, mestá, priemyselné a energetické odvetvia, civilná ochrana, priestorové plánovanie) v rámci scenárov o klimatických zmenách;

9. poveruje predsedu Parlamentu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade, portugalskému parlamentu a vláde a miestnym orgánom v postihnutých oblastiach.