Gemensamt förslag till resolution - RC-B6-0255/2005Gemensamt förslag till resolution
RC-B6-0255/2005

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION

13.4.2005

i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen från
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:om torkan i Portugal

Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
RC-B6-0255/2005
Ingivna texter :
RC-B6-0255/2005
Omröstningar :
Antagna texter :

Europaparlamentets resolution om torkan i Portugal

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artiklarna 2 och 6 i EG-fördraget där det anges att miljöskyddskraven skall integreras i utformningen och genomförandet av gemenskapens politik och verksamhet i syfte att främja en miljömässigt hållbar ekonomisk utveckling,

– med beaktande av artikel 174 i EG-fördraget,

– med beaktande av Kyotoprotokollet till FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) från december 1997 och gemenskapens ratificering av Kyotoprotokollet den 4 mars 2002,

– med beaktande av kommissionens rapport om klimatförändringar och den europeiska vattendimensionen,

– med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Sydeuropa och i synnerhet Iberiska halvön har drabbats av flera perioder av allvarlig torka under de senaste åren.

B. De låga nederbördsmängderna i Portugal under perioden 1 oktober 2004 till slutet av mars 2005, vilka har varit lägre än 50 % av det genomsnittliga värdet mellan 1961 och 1990, har förorsakat extremt låga grundvattennivåer. I vissa av landets södra delar ligger nivån på under 20 %.

C. Den 15 mars 2005 rådde på nästan 88 % av Portugals fastlandsterritorium en situation av svår eller till och med extrem torka. Situationen har inte förbättrats trots att det senare regnat några dagar.

D. Vattenbristen, med allvarliga socioekonomiska konsekvenser, märks i jordbruket, boskapsuppfödningen och skogsbruket. Till följd av denna situation har grödorna vuxit mycket lite eller inte alls, i synnerhet gäller detta spannmål, fodergrödor och naturliga betesmarker, vilket äventyrar halm- och spannmålsskörden och orsakar en enorm djurfoderbrist eftersom lagren är helt uttömda. Vattenbristen märks även i den mänskliga konsumtionen, miljön, landets hälsovård, och därigenom även i den viktiga portugisiska turismindustrin.

E. Från maj och fram till början av oktober kommer det inte att falla någon ny nederbörd och djuren måste därför fortsatt utfodras, inte bara under sommaren utan även under kommande vinter.

F. De befolkningsgrupper som berörs mest direkt är de som har minst ekonomiska tillgångar. Andra direkta effekter är dels konsekvenserna för vårsådden som på grund av de låga vattennivåerna i de största dammarna befinner sig i farozonen, dels ökade risker för sommarbränder, vilka redan tidigare antagit katastrofala proportioner, särskilt sommaren 2003.

G. Enligt studier som genomförts för att bedöma effekterna av 11 månaders torka uppskattas förlusterna räknat i nettoförädlingsvärde till ca 34 %, samtidigt som förlusterna i några av de hårdast drabbade regionerna i södra Portugal kan uppgå till 40 %.

H. Den utdragna torkan i Portugal kan ses som ytterligare ett bevis på de negativa effekterna av klimatförändringarna och som ytterligare ett tecken på behovet av ambitiösa internationella åtgärder för att sätta stopp för dessa klimatförändringar. EU bör därför fortsätta att spela en ledande roll i denna process och stärka sina insatser på nyckelområdena miljö, energi och transporter.

1. Europaparlamentet uttrycker sitt deltagande med berörda befolkningsgrupper och sektorer. Parlamentet uttrycker också sin oro över den situation som de portugisiska jordbrukarna och boskapsuppfödarna befinner sig i, och även för de regioner som redan har problem med vattenförsörjningen. Situationen är nu särskilt svår i landets centrala och södra delar.

2. Europaparlamentet anser en insats från gemenskapen vara nödvändig, inte endast för att bistå dem som drabbats värst utan även för att förebygga ytterligare skador och undvika att liknande situationer upprepar sig i framtiden med samma allvarliga resultat. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att den på grundval av redan inkommen information från de portugisiska myndigheterna

  • -tidigarelägger samtliga utbetalningar av alla aktuella jordbruksstöd till jordbrukarna,
  • -i enlighet med gemenskapsrätten och med utgångspunkt i tidigare inträffade, liknande situationer, tillåter mobiliseringen av spannmål från gemenskapens interventionslager som uppstått till följd av de överskott som förekommer i vissa medlemsstater,
  • -ger sitt stöd till de veterinärutgifter som föreskrivs i beredskapsplanen mot bluetongue som bröt ut under torkperioden; planen införde restriktioner för förflyttning av djuren och förvärrade därmed allvarligt situationen,
  • -beviljar olika undantag från tillämpningen av vissa gemenskapsbestämmelser, i synnerhet tillstånd att använda mark som tagits ur bruk som betesmark eller områden för spannmålsodling vars inverkan på produktionscykeln omintetgör alla möjligheter att skörda,
  • -ger de portugisiska myndigheterna tillstånd att bevilja sådant statligt stöd som de under rådande omständigheter finner vara lämpligt, särskilt till små jordbrukare för att i första hand bidra till täckningen av de merkostnader som förorsakas av djurutfodring och transport eller hämtning av vatten eller för att stödja de verksamheter som drabbats värst, såsom potatis- och citrusfruktodlingen,
  • -lägger fram ett förslag för rådet och Europaparlamentet om en översyn av rättsinstrumenten i syfte att anpassa bestämmelserna till behovet av att undvika att så allvarliga följder upprepas om det på nytt inträffar utdragna perioder av torka.

3. Europaparlamentet förvarnar därmed kommissionen och rådet om att anslag och medel omedelbart måste göras tillgängliga för att man i tid skall kunna ingripa om ett ökat antal skogsbränder orsakade av torkan inträffar under sommaren.

4. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande om risk- och krishantering inom jordbruket (KOM(2005)0074) och uppmanar både kommissionen och rådet att snabbt följa upp detta meddelande för att se till att gemenskapen så snart som möjligt inrättar ett effektivt skyddssystem för att skydda de europeiska jordbrukarna mot t.ex. sådana risker och kriser som den nuvarande torkan i Portugal har medfört.

5. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att göra en ny analys av möjligheten att använda till exempel Solidaritetsfonden, så att den även kan utnyttjas för att möta situationer av detta slag som i första hand inträffar i södra Europa.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta initiativ för att garantera att Kyotoåtagandena följs.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att noggrant studera förekomsten av detta fenomen för att ta reda på om torkan återkommer i cykler, är tillfällig eller om den är ett nytt tecken på varaktiga klimatförändringar. Parlamentet uppmanar även kommissionen att undersöka vilka möjligheter det finns att efter 2012 nå en överenskommelse inom FN om klimatförändringar, parallellt med framtagandet av en långsiktig EU-strategi, varvid de utsläppsminskningar som skall uppnås senast 2020 skall ses som en ledstjärna för de utvecklade länderna. Parlamentet betonar att EU bör behålla sin ledande roll i det internationella arbetet för att bekämpa klimatförändringar och lägga fram konkreta förslag till strategiska åtgärder efter 2012.

8. Europaparlamentet tar intresserat del av kommissionens nya rapport om globala klimatförändringar och deras direkta effekter på vattenförsörjningen, vattenkvaliteten och ekosystemen. Parlamentet välkomnar speciellt förslaget att ta fram relevanta underlag till beslutsfattarna inom EU:s vattenpolitik om konsekvenserna för vattensektorn (jordbruk, stadscentra, industri- och energisektorer, befolkningsskydd, fysisk planering) inom ramen för klimatförändringsscenarier.

9. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet, Portugals regering och parlament samt till de lokala myndigheterna i berörda områden.