Resolutsiooni ühisettepanek - RC-B6-0415/2005Resolutsiooni ühisettepanek
RC-B6-0415/2005

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK

6.7.2005

Vastavalt kodukorra artikli 115 lõikele 5 esitanud
asendades järgnevate fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid: Guatemala

Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
RC-B6-0415/2005
Esitatud tekstid :
RC-B6-0415/2005
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Euroopa Parlamendi resolutsioon Guatemala kohta

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Guatemala kohta, eelkõige 10. aprilli 2003. aasta resolutsiooni;

–  võttes arvesse oma pikaajalist ja kestvat tegevust Guatemala rahuprotsessi ja inimõiguste kaitse toetuseks;

–  võttes arvesse Haagi konventsiooni lastekaitse ja koostöö kohta rahvusvahelise lapsendamise alal;

–   võttes arvesse Guatemala ja Mehhiko valitsuse poolt allkirjastatud Mõistmismemorandumit piirkonda vaevava piirülese kaubitsemisega toimetulemiseks;

–  võttes arvesse 14.–16. juunil 2005. aastal Limas aset leidnud Euroopa Liidu – Ladina Ameerika 17. parlamentidevahelise konverentsi lõppdokumenti;

–  võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5,

A.  arvestades ÜRO erireferendi teatist lastega kauplemise kohta, mis kinnitab, et Guatemalas on piirkonna kõige leebemad lapsendamisseadused ja et lasteäri ei peeta seal isegi mitte kuriteoks;

B.  arvestades, et inimõiguste nõukogu andmetel toimub praegu Guatemalas rohkelt inimõiguste rikkumisi, nagu sund- või surrogaatrasedused, laste röövimine seaduslikelt vanematelt, dokumentide võltsimine, elanikeregistri muutmine, ebaseaduslikud lastesõimed; ning rikkumised lapsendamistega tegelevate riigiametnike poolt ja lapsi müügiks pakkuvate rahvusvaheliste lapsendusagentuuride arvu suurenemine;

C.  arvestades, et Guatemala on kohapealt ja teistest Kesk-Ameerika riikidest pärit naiste ja laste seksuaalse ja tööalase ärakasutamise eesmärkidel toimuva kaubitsemise päritolu-, transiidi- ja sihtmaa;

D.  arvestades. et 2004. aasta jooksul tapeti ametlikel andmetel 527 naist, kellest 81 % tulirelvaga;

E.  arvestades, et pärast ÜRO Guatemala missiooni (MINUGUA) lahkumist ja peaaegu kümme aastat pärast rahulepingu allkirjastamist esineb inimõiguste ja põlirahvaste õiguste vallas ning maaomandi küsimustes endiselt probleeme, millega kaasneb vägivallapuhanguid, mis on nõudnud mitmete inimeste elu ja põhjustanud vigastusi paljudele teistele;

F.  arvestades, et pole toimunud edusamme karistamatuse leviku pidurdamisel ja et relvajõudude ja ebaseadusliku lahingutehnika uurimiskomisjoni (CICIACS) loomise leping ootab ikka veel võimude toetust;

G.  arvestades, et jätkuvalt leiab aset kohtuvõimude või riiklike järelevalveasutuste töötajate mõrvu ja et viimaste andmete järgi on käesoleva aasta jaanuarist kuni maini registreeritud 76 rünnakut inimõiguste aktivistide vastu ning praeguse parlamendi ametiaja esimese aasta jooksul toimus kokku 122 inimõiguste kaitsjate vastu suunatud rünnakut või ähvardust;

H.  arvestades, et komisjoni strateegiadokumendi Guatemala 2007–2013 väljatöötamiseks esitatud taustadokumendis tunnistatakse, et 56 % elanikkonnast elab vaesuses ja 22 % äärmises vaesuses ning ¾ juhtudel puudutab vaesus põlisrahvast,

1.  mõistab hukka lastekaubanduse, rahvusvaheliste sidemetega kuritegeliku organisatsiooni, mis on keskendunud lasteröövile, dokumentide võltsimisele, elanikeregistri muutmisele ja ebaseaduslike lastesõimede pidamisele; samuti mõistab hukka rikkumised lapsendamist võimaldavates aktidest lapsi müügiks pakkuvate rahvusvaheliste lapsendamisagentuuride leviku;

2.  rõhutab, et lapsendamisega tohiks tegeleda vaid valitsusasutused ja kasumit mittetaotlevad organisatsioonid;

3.  palub Guatemala riigil anda välja lapsendamist käsitlevad seadused ning rakendada Haagi konventsiooni rahvusvaheliste lapsendamiste kohta; lisaks palub võtta vajalikke meetmeid, et hoida ära rahvusvaheliste lapsendamiste kasumlikkust;

4.  nõuab, et Riigiprokuratuur rakendaks karistusi lastekaubandusega tegelevate kriminaalsete organisatsioonide suhtes;

5.  kutsub kooskõlas UNICEFi meetmetega üles käivitama globaalset prioriteetsete meetmete plaani laste ja noorukite kaitseks Ladina-Ameerikas;

6.  kutsub Guatemala valitsust üles edendama vajalike meetmeid, mille abil kaotada karistamatust naiste tapmise suhtes, ja edendada aktiivselt naiste õiguste austamist;

7.  palub Guatemala valitsusel toetada inimõiguste nõukogu tegevust, tunnustada inimõiguste kaitsjate legitiimsust ning tagada nende turvalisus, samuti uurida hiljutisi sissetungimisi ühiskondlike organisatsioonide peakorteritesse;

8.  tervitab president hr Bergeri deklaratsioone surmanuhtluse kaotamise kohta, võttes arvesse, et praegu on nimetatud karistus määratud 35 isikule, ning kutsub Guatemala kongressi üles rakendama vajalikke reforme selle kaotamiseks Guatemala õigussüsteemist. Nõuab tungivalt, et võetaks meetmeid lintšimiste vastu;

9.  tunnustab rahuloluga Guatemala valitsuse algatust ÜRO inimõiguste komisjoni büroo rajamiseks ja tervitab Guatemala valitsust ja kongressi vastava konventsiooni ratifitseerimise puhul;

10.  kutsub kõiki riigivõime üles laiemale koostööle, et nimetatud büroo saaks korralikult täita oma järelevalve- ja nõuandemandaati. Palub komisjonil osutada nimetatud mandaadi täielikuks elluviimiseks majanduslikku ja poliitilist toetust;

11.  kordab veelkord oma soovitust, mida ta avaldas juba 10. aprilli 2003. aasta resolutsioonis, paludes komisjonil tagada, et tulevases ELi Guatemala-strateegias 2007-2013 oleks Euroopa koostööpoliitika prioriteetidena olulisel kohal sotsiaalne ühtekuuluvus, õigus toidule, maaelu areng ja maaomandi ja -kasutuse reform. Nimetatud poliitikas tuleks rõhutada ka ebaseaduslike lapsendamiste väljajuurimist, otsustavat toetust inimõigustele, karistamatuse kaotamist, põlisrahvaste austamist ning naiste ja laste õiguste kaitset ja edendamist;

12.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, ÜRO peasekretärile, ÜRO inimõiguste komisjonile ning Guatemala valitsusele ja parlamendile.