Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B6-0415/2005Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B6-0415/2005

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

6.7.2005

pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnį
keičiantys šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų: dėl Gvatemalos

Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
RC-B6-0415/2005
Pateikti tekstai :
RC-B6-0415/2005
Priimti tekstai :

Europos Parlamento rezoliucija dėl Gvatemalos

Europos Parlamentas,

-  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Gvatemalos, ypač 2003 m. balandžio 10 d. rezoliuciją,

-  atsižvelgdamas į savo tvirtą ir pastovų įsipareigojimą remti taikos procesą ir ginti žmogaus teises Gvatemaloje,

-  atsižvelgdamas į Hagos konvenciją dėl tarpvalstybinių įvaikinimų,

-  atsižvelgdamas į Supratimo Memorandumą, kurį pasirašė Gvatemalos ir Meksikos vyriausybės siekdamos išspręsti problemas, susijusias su pasienio prekyba žmonėmis, regione,

-  atsižvelgdamas į XVII-osios Europos Sąjungos ir Lotynų Amerikos tarpparlamentinės Konferencijos, vykusios Limoje 2005 m. birželio 14 –16 d., Baigiamąjį aktą,

A.  atsižvelgdamas į JT specialiojo pranešėjo pranešimą apie prekybą vaikais, anot kurio Gvatemalos įvaikinimo įstatymai yra patys palankiausi regione, kadangi prekyba vaikais net nepriskiriama nusikaltimams,

B.  kadangi remiantis Tarybos žmonių teisių klausimais biuro duomenimis, Gvatemaloje vykstantys pažeidimai apima priverstinius arba surogatinius nėštumus, vaikų atėmimą iš jų tikrų motinų, dokumentų klastotes, civilinės metrikacijos įrašų pakeitimus, taip pat nelegalius „vaikų namus“; kadangi piktnaudžiauja ir institucijos, išduodančios leidimus įvaikinti, vis didėja tarptautinių įvaikinimo agentūrų, prekiaujančių vaikais, skaičius,

C.  kadangi Gvatemala yra šaltinis, tranzito šalis ir galutinis tikslas seksualiai išnaudojamų arba priverstiniam darbui atvežamų moterų ir vaikų iš Gvatemalos ir kitų Centrinės Amerikos šalių,

D.  kadangi 2004 m. pagal oficialiuosius duomenis 527 moterys buvo nužudytos, iš jų 81 proc. naudojant šaunamuosius ginklus,

E.  kadangi išvykus JT misijai į Gvatemalą (MINUGUA) ir praėjus beveik dešimčiai metų nuo taikos sutarčių pasirašymo, išlieka problemų žmogaus teisių, vietinių gyventojų teisių srityse ir kyla žemdirbių konfliktai naudojant smurto veiksmus, kurių metu būna keletas žuvusiųjų ir daug sužeistųjų,

F.  kadangi nėra pažangos nebaudžiamumo srityje, o susitarimas steigti Karinių grupių ir slapto saugumo aparato tyrimų komisiją (CICIACS) vis dar negavo valdžios institucijų paramos,

G.  kadangi vis dar žudomi teisininkai ir valstybės priežiūros organų darbuotojai, pagal naujuosius pranešimus nuo 2005 m. sausio mėn. iki gegužės buvo užfiksuota 76 žmogaus teisių aktyvistų užpuolimai, iš viso per pirmus šios parlamentinės kadencijos metus užfiksuota 122 užpuolimų arba grasinimo atvejų,

H.  kadangi Komisijos pranešimas, skirtas strateginiam dokumentui Gvatemalai 2007 – 2013 m. parengti, pripažįsta, kad 56 proc. gyventojų gyvena žemiau skurdo ribos, 22 proc. patiria ypač didelį skurdą, trys ketvirtadaliai iš jų yra vietos gyventojai,

1.  smerkia prekybą vaikais, organizuoto nusikalstamumo struktūras, turinčias tarptautinius ryšius, kurios grobia vaikus, klastoja dokumentus, pakeičia civilinės metrikacijos įrašus, išlaiko nelegalius „vaikų namus“; taip pat smerkia pažeidimus, susijusius su leidimais įsivaikinti, ir augantį tarptautinių įvaikinimo agentūrų, prekiaujančių vaikais, skaičių;

2.  pabrėžia, kad įvaikinimo klausimaisturi rūpintis tik vyriausybinės ir ne pelno siekiančios organizacijos;

3.  ragina Gvatemalą priimti specialius teisės aktus dėl įvaikinimo, taikyti Hagos Konvenciją dėl tarpvalstybinių įvaikinimų ir vykdyti atitinkamas tarpvalstybinių spekuliavimo įvaikinimu prevencijos priemones;

4.   ragina Prokuratūrą iškelti baudžiamąją bylą nusikalstamoms struktūroms, prekiaujančioms vaikais;

5.   ragina sudaryti pasaulinį prioritetinių veiksmų planą siekiant padėti vaikams ir paaugliams Lotynų Amerikoje, suderintą su UNICEF veiksmais;

6.   ragina Gvatemalos vyriausybę imtis reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad moterų nužudymai neliktų nenubausti ir imtis iniciatyvos moterų teisių atžvilgiu;

7.  ragina Gvatemalos vyriausybę remti Žmogaus teisių tarybos biuro veiklą, pripažinti žmogaus teisių srityje veikiančių aktyvistų darbo teisėtumą ir užtikrinti jų saugumą, išnagrinėti socialinių organizacijų buveinių užpuolimų atvejus;

8.   džiaugiasi prezidento O. Bergerio deklaracija, kuria panaikinama mirties bausmė, primena, kad šiuo metu 35 žmonės laukia mirties bausmės įvykdymo, ragina Gvatemalos Kongresą įgyvendinti reikiamas reformas siekiant panaikinti valstybės teisinės sistemos numatomą mirties bausmę ; ragina imtis priemonių prieš linčiavimus;

9.  džiaugiasi Gvatemalos vyriausybės iniciatyva skatinti įsteigti JT Aukštojo Komisaro Žmogaus Teisėms biurą, sveikina vyriausybę ir Kongresą, kurie ratifikavo atitinkamą Konvenciją;

10.  ragina valdžios institucijas glaudžiai bendradarbiauti su šiuo biuru, kad jis galėtų visiškai vykdyti savo misiją stebėti ir patarti; ragina Komisiją ekonomiškai ir politiškai paremti ir sudaryti palankesnes sąlygas biuro funkcijoms vykdyti;

11.  pakartoja savo rekomendaciją Komisijai 2003 m. balandžio 10 d. rezoliucijoje, kad ES būsimoji strategija Gvatemalos atžvilgiu turėtų įtraukti tokias prioritetines ES bendradarbiavimo politikos sritis kaip socialinę sanglaudą, teisę į maitinimą, kaimo vystymąsi, žemės nuosavybės ir naudojimo reformą; ši politika taip pat turėtų atkreipti dėmesį į nelegalių įvaikinimų panaikinimą, stiprinti žmogaus teises, sustabdyti nebaudžiamumo, paisyti vietinių gyventojų teises, saugoti ir puoselėti moterų ir vaikų teises;

12.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, JT Generaliniam Sekretoriui, JT Aukštajam Komisarui Žmogaus teisėms, Gvatemalos vyriausybei bei Parlamentui.