Wspólny projekt rezolucji - RC-B6-0415/2005Wspólny projekt rezolucji
RC-B6-0415/2005

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI

6.7.2005

projekt zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu złożyli
zastępuje on tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne: w sprawie Gwatemali

Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
RC-B6-0415/2005
Teksty złożone :
RC-B6-0415/2005
Teksty przyjęte :

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Gwatemali

Parlament Europejski,

–  uwzględniając poprzednie rezolucje w sprawie Gwatemali, a w szczególności rezolucję z dnia 10 kwietnia 2003 r.,

–  - uwzględniając zdecydowane i stałe zaangażowanie w proces pokojowy i ochronę praw człowieka w Gwatemali,

–  uwzględniając Konwencję haską o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienie międzynarodowego,

–   uwzględniając protokół ustaleń podpisany przez rządy Gwatemali i Meksyku w celu poruszenia problemów związanych z transgranicznym handlem ludźmi, który jest plagą tego regionu,

–  uwzględniając Akt Końcowy XVII Konferencji Międzyparlamentarnej Unia Europejska - Ameryka Łacińska, która odbyła się w Limie w dniach 14 - 16 lipca 2005 r.,

–  uwzględniając art. 115 ust. 5 Regulaminu,

A.  mając na uwadze sprawozdanie specjalnego sprawozdawcy ONZ na temat sprzedaży i handlu dziećmi, w którym stwierdza się, że prawo adopcyjne w Gwatemali jest jednym z najsłabszych w regionie, oraz że handel dziećmi nie jest nawet określony jako przestępstwo,

B.  mając na uwadze, że według Biura Prokuratora ds. Praw Człowieka, obecnie w Gwatemali mają miejsce czyny anormalne, takie jak przymusowe lub wynajęte ciąże, kradzież dzieci ich prawowitym matkom, fałszowanie dokumentów i ksiąg urzędów stanu cywilnego, nielegalnie działające żłobki a także anomalie ze strony osób sporządzających akty w trakcie procedury przysposobienia oraz wzrost liczby międzynarodowych agencji adopcyjnych, które oferują dzieci na sprzedaż,

C.  mając na uwadze, że Gwatemala, z którego pochodzą, do której udają się przejazdem lub docelowo kobiety i dzieci z Gwatemali i innych krajów Ameryki Środkowej, które są ofiarami handlu w celach eksploatacji seksualnej i na rynku pracy,

D.  mając na uwadze, że w roku 2004, według oficjalnych wykazów, doszło do 527 zabójstw popełnionych na kobietach, oraz że 81% ofiar zginęło od broni palnej,

E.  mając na uwadze, że po opuszczeniu Gwatemali przez Misję Weryfikacyjną ONZ (MINUGUA) i prawie po 10 latach od podpisania porozumienia pokojowego nadal istnieją problemy w zakresie praw człowieka, praw ludności tubylczej i konfliktów na tle rolniczym, którym towarzyszy wydalanie z gospodarstw rolnych przy użyciu przemocy, co było przyczyną ran i śmierci wielu osób,

F.  mając na uwadze, że nie ma postępów w zwalczaniu bezkarności, oraz że władze powinny udzielić niezbędnego poparcia dla porozumienia w sprawie utworzenia Komisji ds. Ścigania Nielegalnych Organów i Struktur Bezpieczeństwa (CICIACS),

G.  mając na uwadze, że nadal dochodzi do morderstw popełnianych na pracownikach organów sądowniczych i państwowych organów nadzoru, oraz że, według najnowszych informacji, między styczniem a majem bieżącego roku zarejestrowano 76 napadów na obrońców praw człowieka, i że w ciągu pierwszego roku obecnej kadencji parlamentu doszło do 122 zamachów lub gróźb skierowanych pod adresem obrońców praw człowieka,

H.  mając na uwadze, że w nocie informacyjnej Komisji Europejskiej odnośnie przygotowania dokumentu strategicznego wobec Gwatemali na lata 2007-2013, przyznaje się, że 56% ludności żyje w ubóstwie a 22% w wyjątkowym ubóstwie, oraz że trzy czwarte tej liczby jest ludnością tubylczą,

1.  potępia handel dziećmi, istnienie zorganizowanych sieci przestępczych z międzynarodowymi koneksjami, zajmujących się kradzieżą dzieci, fałszowaniem dokumentów i ksiąg urzędów stanu cywilnego, działalność nielegalnych żłobków oraz anomalie w aktach, na mocy których dokonuje się przysposobienia, wzrost liczby międzynarodowych agencji adopcyjnych, oferujących dzieci na sprzedaż;

2.  podkreśla, że adopcje powinny leżeć w gestii organów rządowych i organizacji nienastawionych na zysk;

3.  zwraca się do władz Gwatemali o przyjęcie specyficznych przepisów prawnych dotyczących przysposobienia oraz stosowanie Konwencji haskiej o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienie międzynarodowego, a także o podjęcie odpowiednich środków, aby adopcje międzynarodowe nie przynosiły zysku;

4.  nalega, aby Prokuratura ścigała sieci przestępcze, które prowadzą handel dziećmi;

5.  zwraca się o wdrożenie ogólnego planu priorytetowych działań na rzecz dzieci i nastolatków w Ameryce Łacińskiej, uwzględniającego środki podjęte przez UNICEF;

6.  zwraca się do rządku Gwatemali o promowanie niezbędnych działań w celu położenia kresu bezkarności morderców kobiet oraz o aktywne popieranie poszanowania praw kobiet;

7.  zwraca się do rządku Gwatemali o udzielenie wsparcia dla działań Prokuratury ds. Praw Człowieka, o uznanie prawowitości zadań obrońców praw człowieka i zapewnienie im ochrony, oraz o przeprowadzenie śledztwa w sprawie niedawnych najść na siedziby organizacji społecznych;

8.  przyjmuje z zadowoleniem oświadczenia Prezydenta Gwatemali, Oscara Bergera, o zniesieniu kary śmierci, mając na uwadze, że w chwili obecnej 35 osób jest skazanych na tę karę oraz zwraca się do Kongresu Gwatemali o wprowadzenie niezbędnych reform, aby usunąć karę śmierci z gwatemalskiego porządku prawnego; zwraca się o wdrożenie działań zapobiegających linczowaniom;

9.  przyjmuje z zadowoleniem inicjatywę rządu Gwatemali mającą na celu udzielenie wsparcia dla powołania Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka i gratuluje rządowi i kongresowi ratyfikacji odpowiedniej Konwencji;

10.  zwraca się do władz o jak najszerszą współpracę, tak aby Biuro to mogło w pełni wykonywać swoje zadania obserwatorskie i doradcze; zwraca się do Komisji Europejskiej o udzielenie wsparcia gospodarczego i politycznego w celu ułatwienia wykonania wymienionych zadań;

11.  ponawia zalecenie sformułowane w rezolucji z dnia 10 kwietnia 2003 r., w której zwrócił się do Komisji Europejskiej, aby w przyszłej strategii Unii Europejskiej wobec Gwatemali na lata 2007-2013 określono spójność społeczną, prawo do otrzymywania żywności, rozwoju wsi i reformy systemu posiadania i użytkowania z ziemi jako głównych punktów przyszłej polityki współpracy europejskiej; uważa, że polityka ta powinna także kłaść nacisk na wykorzenienie nielegalnych adopcji, poparcie dla praw człowieka, położenie kresu bezkarności i poszanowanie ludności tubylczej oraz ochronę i promowanie praw kobiet i nieletnich;

12.  zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji do Rady, Komisji, Sekretarza Generalnego ONZ, Wysokiej Przedstawicielki ONZ ds. Praw Człowieka oraz do rządu i parlamentu Gwatemali.