Resolutsiooni ühisettepanek - RC-B6-0417/2005Resolutsiooni ühisettepanek
RC-B6-0417/2005

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK

6.7.2005

Vastavalt kodukorra artikli 115 lõikele 5 esitanud
asendades järgnevate fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid: Inimõiguste olukord Etioopias

Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
RC-B6-0417/2005
Esitatud tekstid :
RC-B6-0417/2005
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Euroopa Parlamendi resolutsioon inimõiguste olukorra kohta Etioopias

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma eelnevaid resolutsioone Etioopia kohta;

–  võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5,

A.  arvestades 15. mai valimiste lõplike tulemuste edasilükkamise tõttu 8. juunil toimunud protestiavalduste vägivaldset mahasurumist (36 hukkunut, enam kui 100 vigastatut ja mitu tuhat arreteeritut);

B.  arvestades, et Etioopa seadustes sätestatakse kõikide arreteeritud isikute kohtu ette toomine 48 tunni jooksul pärast arreteerimist;

C.  arvestades, et valimisprotsess kulges nimetatud sündmuseni ilma suuremate kokkupõrgeteta ja et Etioopa elanikkonna usk demokraatiasse väljendus 90% valijate osalemises 15. mai valimistel;

D.  arvestades, et valimiskomisjonile esitati 299 kaebust, kes otsustas avada juurdluse 135 valimisringkonnas;

E.  arvestades, et nende juurdluste tulemusena võidakse mõnes valimisringkonnas läbi viia uus juurdlus või isegi uued valimised;

F.  arvestades, et tulemuste lõplik väljakuulutamine, mis pidi algselt toimuma 8. juunil, seejärel 8. juulil, tuleb kaebuste läbivaatamise tulemuste ootuses edasi lükata;

G.  arvestades, et Somaalia piirkonna 23 parlamendiliikme valimised peavad toimuma augustis;

H.  arvestades, et valitsus ja opositsiooniparteid otsustasid ühisdeklaratsioonis: "otsida kõikidele probleemidele lahendusi seaduslike ja rahumeelsete vahendite abil".

I.  arvestades, et Etioopia poliitiline stabiilsus on kõikidele "Aafrika sarve" riikidele esmatähtis,

1.  mõistab hukka tsiviilisikute, opositsiooniliidrite ja opositsiooni toetajate vägivaldse represseerimise ning vähemalt 36 isiku tapmise;

2.  väljendab suurt toetust ja solidaarsust Etioopia rahvale ning avaldab kaastunnet ohvrite perekondadele;

3.  soovib, et erapooletu uurimiskomisjon määraks kindlaks 8. juuni traagiliste sündmuste eest vastutavad isikud ja et need isikud toodaks kohtu ette;

4.  nõuab ajakirjanike ja muude isikute vabastamist, kellele ei ole esitatud ühtegi süüdistust, ning kinnipeetud isikute kohtlemist Etioopa seadustest ja põhiseadusest väga tugevalt kinni pidades, vastavalt rahvusvahelistele inimõiguste austamise seadustele;

5.  tervitab hiljutist 4 000 kinnipeetava vabastamist ja valitsuse teadaannet, mille kohaselt Ziway sõjaväelaagri kinnipeetavad võivad edaspidi kohtuda oma perekondadega ning omavad juurdepääsu Rahvusvahelisele Punase Risti Komiteele; rõhutab seoses sellega Rahvusvahelise Punase Risti Komitee võtmerolli kinnipeetavate abistamisel ja inimõiguste austamise olukorra uurimisel vanglates;

6.  tunneb heameelt, et opositsioonirühmitused ja rahvusvahelised vaatlejad saavad vaieldamatute tulemusteni jõudmiseks osaleda valimiskaebuste läbivaatamise protsessis;

7.  rõhutab 10. juuni kokkuleppe täpse austamise vajadust ja soovib, et Euroopa Liit aitaks jätkuvalt kaasa Etioopia poliitilisele kriisile rahumeelse ja demokraatliku lahenduse leidmisel, eriti vaidlustatud tulemuste uurimisprotsessi vaatlejate näol;

8.  kutsub ELi ja rahvusvahelist üldsust üles säilitama valvsust ja tegema kõik endast sõltuva, et aidata kaasa rahumeelse lahenduse leidmisele praegustele pingetele ning võimaldada Etioopia demokratiseerumise protsessi jätkumist;

9.  kutsub Etioopia valitsust üles lõpetama koheselt opositsiooni tegevuse ja ideede kajastamise piiramine avalikus meedias ning nõuab pressieeskirja kiiret väljatöötamist koostöös meediaga;

10.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning Etioopia valitsusele.