Gemensamt förslag till resolution - RC-B6-0417/2005Gemensamt förslag till resolution
RC-B6-0417/2005

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION

6.7.2005

i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen från
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper: om mänskliga rättigheter i Etiopien

Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
RC-B6-0417/2005
Ingivna texter :
RC-B6-0417/2005
Omröstningar :
Antagna texter :

Europaparlamentets resolution om mänskliga rättigheter i Etiopien

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  beaktande av sina tidigare resolutioner om Etiopien,

–  med beaktande av artikel 115.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den 8 juni hölls demonstrationer för att protestera mot att tillkännagivandet av det slutliga resultatet av parlamentsvalet den 15 maj 2005 uppskjutits. De nedslogs brutalt (36 döda, över 100 sårade och flera tusentals arresterade).

B.  Enligt etiopisk lag skall var och en som gripits inom 48 timmar ställas inför domstol.

C.  Dittills hade valrörelsen förlöpt utan några större intermezzon och det etiopiska folkets förtroende för demokratin kom till uttryck i ett valdeltagande på omkring 90 procent den 15 maj.

D.  Valprövningsnämnden i landet har fått ta emot 299 klagomål på valfusk samt beslutat att inleda en utredning i 135 valkretsar.

E.  Efter dessa utredningar kan det bli aktuellt med ny sammanräkning av rösterna eller rentav med omval i vissa valkretsar.

F.  Det slutliga tillkännagivandet av valresultatet, avsett att komma den 8 juni och sedermera uppskjutet till den 8 juli, kommer att få senareläggas än en gång i avvaktan på hur handläggningen av klagomålen utfaller.

G.  Valet av de 23 företrädarna för regionen Somalia bör förrättas i augusti.

H.  Regeringen och oppositionspartierna har i en gemensam deklaration förbundit sig att med lagliga och fredliga medel söka uppnå en lösning på alla problem.

I.  Det är viktigt för alla länder på Afrikas horn att det råder politisk stabilitet i Etiopien.

1.  Europaparlamentet fördömer det våld som utövats mot civilpersoner samt oppositionsledare och personer som sympatiserar med oppositionen, liksom också blodbadet på åtminstone 36 personer.

2.  Europaparlamentet uttrycker sin fulla sympati och solidaritet för det etiopiska folket och framför sitt beklagande av sorgen till offrens familjer.

3.  Europaparlamentet önskar att en opartisk undersökningskommission skall avgöra vilka som bar ansvaret för de tragiska händelserna den 8 juni samt att de ansvariga skall ställas inför rätta.

4.  Europaparlamentet kräver att journalister och andra, mot vilka inga anklagelser framförts, skall försättas på fri fot, samt att de personer som gripits skall behandlas med yttersta aktning för Etiopiens lagar och statsförfattning, i enlighet med internationella rättsnormer vad respekten för de mänskliga rättigheterna beträffar.

5.  Europaparlamentet hälsar med tillfredsställelse att omkring 4 000 internerade nyligen försatts på fri fot, liksom också att regeringen tillkännagivit att de internerade i det militära lägret Ziway hädanefter skall få träffa sina familjer och ta kontakt med Internationella rödakorskommittén. Parlamentet understryker i detta sammanhang den viktiga roll som Internationella rödakorskommittén kan och bör spela för att bistå de internerade samt undersöka hur det förhåller sig med respekten för de mänskliga rättigheterna i fängelserna.

6.  Europaparlamentet gläder sig åt att oppositionsgrupperingar samt internationella observatörer kunnat delta i arbetet med att undersöka klagomålen på vad som förevarit vid valet, så att resultaten av dessa undersökningar skall kunna godtas av alla.

7.  Europaparlamentet insisterar på att avtalet av den 10 juni noggrant skall följas och hoppas att Europeiska unionen skall bidra till en fredlig och demokratisk lösning på den politiska krisen i Etiopien, framför allt genom att stå till tjänst med observatörer för att undersöka de kontroversiella resultaten.

8.  Europaparlamentet vädjar till Europeiska unionen och det internationella samfundet om fortsatt vaksamhet samt om att de skall göra allt för att bidra till en fredlig lösning på de nuvarande motsättningarna och inte tillåta att den demokratiska processen i Etiopien stannar av.

9.  Europaparlamentet uppmanar Etiopiens regering att omedelbart upphäva restriktionerna för att oppositionens verksamhet och idéer rapporteras i massmedierna och kräver att en uppförandekod för pressen omedelbart skall införas, i samråd med massmedierna.

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och till Etiopiens regering.