Společný návrh usnesení - RC-B6-0561/2005Společný návrh usnesení
RC-B6-0561/2005

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ,

26. 10. 2005

který v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu předložili poslanci
a který nahrazuje návrhy předložené níže uvedenými skupinami: o stavu lidských práv na Západní Sahaře

Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B6-0561/2005
Předložené texty :
RC-B6-0561/2005
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o stavu lidských práv na Západní Sahaře

Evropský parlament,

–  s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN o Západní Sahaře, a zejména na rezoluce 1598 (2005) ze dne 28. dubna 2005 a 1495 (2003), která byla přijata Valným shromážděním OSN dne 11. října 2005,

–  s ohledem na poslední zprávu generálního tajemníka Rady bezpečnosti o Západní Sahaře (duben 2005),

–  s ohledem na nedávná jmenování zvláštního zástupce a zvláštního zmocněnce generálního tajemníka OSN pro Západní Saharu,

–  s ohledem na svá usnesení o Západní Sahaře,

–  s ohledem zejména na svou zprávu o stavu lidských práv ve světě v roce 2004 (Coveneyho zpráva),

–  s ohledem na čl. 115 odst. 5 jednacího řádu,

A.   hluboce znepokojen posledními zprávami organizace Amnesty International a Světové organizace proti mučení (OMTC), které informují o vážných případech porušování lidských práv vůči obyvatelům Západní Sahary,

B.  vzhledem k tomu, že v rámci šetření, které provedla Instance spravedlnosti a usmíření ohledně osob, které zahynuly v ilegálních vazebných zařízeních byla označena místa, kde bylo pohřbeno 57 osob, které se staly obětí únosu a z nichž 43 pochází ze Západní Sahary,

1.  vítá skutečnost, že Fronta Polisario osvobodila všechny marocké válečné zajatce; žádá marocké orgány, aby okamžitě osvobodily bojovníky za lidská práva Aminattou Haidarovou, Aliho Salema Tameka a dalších 35 politických vězňů ze Západní Sahary a aby objasnily osud dalších více než 500 nezvěstných osob ze Západní Sahary včetně těch, kterésou pohřešovány od doby vojenských operací;

2.  žádá Maroko a Frontu Polisario, aby plně spolupracovaly s Mezinárodním výborem Červeného kříže (CICR) s cílem vyjasnit osud osob, které jsou pohřešovány od začátku konfliktu;

3.  žádá ochranu obyvatel Západní Sahary, respektování jejich základních práv, zejména práva na svobodný projev, na svobodu pohybu, a to v souladu s ustanoveními Všeobecné deklarace lidských práv, s mezinárodními smlouvami a úmluvami v oblasti lidských práv;

4.  podporuje spravedlivé a trvalé řešení konfliktu na Západní Sahaře založené na právu a mezinárodních smlouvách, na příslušných rezolucích Rady bezpečnosti OSN, zejména na rezoluci 1495;

5.  žádá Marocké království a Frontu Polisario, sousední státy a Evropskou unii, aby plně spolupracovaly s OSN s cílem dokončit proces dekolonizace Západní Sahary;

6.  žádá Radu a členské státy, aby aktivně podpořily úsilí OSN, která vyzývá k zachování přírodních zdrojů Západní Sahary jakožto neautonomního území, jež je předmětem procesu dekolonizace, jak stanoví právní stanovisko (2002) zástupce generálního tajemníka pro právní záležitosti OSN pana Hanse Correla;

7.  vítá skutečnost, že generální tajemník OSN jmenoval svého osobního zmocněnce pro Západní Saharu v osobě velvyslance Van Valsuma a že určil pana Francisca Bastagaliho zvláštním zástupcem odpovědným za misi OSN pro referendum na Západní Sahaře (MINURSO), což by mělo přispět k obnovení dynamiky mírového procesu na Západní Sahaře;

8.  vyzývá nového osobního zmocněnce generálního tajemníka OSN, aby vystoupil se zprávou ve Výboru pro zahraniční věci, v jeho příslušných podvýborech a v delegaci pro vztahy se zeměmi Magrebu;

9.  žádá Maroko, aby usnadnilo nezávislým pozorovatelům, zástupcům organizací na obranu lidských práv a zástupcům mezinárodních sdělovacích prostředků přístup na území Západní Sahary;

10.  domnívá se, že mise jeho delegace na Západní Saharu poskytne Evropskému parlamentu nové informace o situaci, a je přesvědčen, že tato delegace bude moci splnit své poslání bez překážek a podle plánu, tj. v lednu 2006;

11.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, generálnímu tajemníkovi OSN, předsedovi AU, a rovněž vládě Maroka a vedení Fronty Polisario.