Fælles beslutningsforslag - RC-B6-0561/2005Fælles beslutningsforslag
RC-B6-0561/2005

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG

26.10.2005

jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5, af
til erstatning af beslutningsforslag af: om Vestsahara

Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B6-0561/2005
Indgivne tekster :
RC-B6-0561/2005
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om Vestsahara

Europa-Parlamentet,

-  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolutioner om Vestsahara, særlig resolution 1598 (2005) af 28. april 2005 og resolution 1495 (2003), der bekræftedes ved samlingen i FN's Generalforsamling den 11. oktober 2005,

-  der henviser til generalsekretærens rapport om Vestsahara til Sikkerhedsrådet (april 2005),

-  der henviser til, at FN's generalsekretær for nylig udnævnte en særlig repræsentant og en personlig udsending for Vestsahara,

-  der henviser til sine beslutninger om Vestsahara,

-  der især henviser til sin betænkning om menneskerettighedssituationen i verden i 2004,

-  der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5,

A.  der er dybt foruroliget over de seneste rapporter fra Amnesty International og Verdensorganisationen mod Tortur (OMCT), ifølge hvilke befolkningerne i Vestsahara er ofre for alvorlige menneskerettighedskrænkelser fra Marokkos side,

B.  der henviser til, at det efterforskningsarbejde, der er gennemført af instansen for retfærdighed og forsoning for så vidt angår personer, der er afgået ved døden i illegale interneringscentre, har gjort det muligt at fastslå, hvor man har begravet 57 personer, som var erklæret forsvundne, heriblandt 43 vestsaharanere,

1.  glæder sig over, at Polisario-Fronten har løsladt alle marokkanske krigsfanger; kræver, at de marokkanske myndigheder straks løslader menneskerettighedsforkæmperne Aminattou Haidar og Ali Salem Tamek og de 35 andre vestsaharanske politiske fanger, samt at de kaster lys over, hvad der er sket med over 500 forsvundne vestsaharanere, herunder også dem, der er forsvundet i forbindelse med militære felttog;

2.  anmoder Marokko og Polisario-fronten om fuldt ud at samarbejde med Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC) med henblik på at finde frem til, hvad der er sket med de personer, der er meldt savnet siden konfliktens begyndelse;

3.  kræver, at Vestsaharas befolkning ydes beskyttelse, samt at deres grundlæggende rettigheder respekteres, især ytringsfriheden og retten til fri bevægelighed, i overensstemmelse med bestemmelserne i verdenserklæringen om menneskerettigheder samt de internationale traktater og konventioner om menneskerettigheder;

4.  går ind for en retfærdig og varig løsning på konflikten i Vestsahara, baseret på internationale rets- og legalitetsprincipper og i overensstemmelse med de relevante resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd, navnlig resolution 1495;

5.  opfordrer Kongeriget Marokko, Polisario-Fronten, nabostaterne og Den Europæiske Union til at samarbejde fuldt ud med FN med henblik på at fuldføre processen for Vestsaharas afkolonisering;

6.  anmoder Rådet og medlemsstaterne om aktivt at tilslutte sig FN's appel om bevarelse af naturressourcerne i det ikke-autonome område Vestsahara, som er genstand for en afkoloniseringsproces, jf. den juridiske udtalelse (2002) fra FN's vicegeneralsekretær for juridiske anliggender, Hans Correl;

7.  glæder sig over, at FN's generalsekretær har udnævnt Peter Van Valsum til sin personlige udsending for Vestsahara, medens Francesco Bastagali er udnævnt til særlig repræsentant med ansvar for De Forenede Nationers Mission for Afholdelse af Folkeafstemning i Vestsahara (MINURSO), hvilket skulle bidrage til at sætte nyt skub i fredsprocessen i Vestsahara;

8.  opfordrer FN's generalsekretærs nye personlige udsending til at aflægge beretning til Europa-Parlamentets udenrigsudvalg og dettes underudvalg samt til Europa-Parlamentets Maghreb-delegation;

9.  anmoder Marokko om at lette adgangen til vestsaharansk territorium for uafhængige internationale observatører, repræsentanter for menneskerettighedsorganisationer samt den internationale presse;

10.  er af den opfattelse, at dets delegations rejse til Vestsahara vil give Parlamentet nye oplysninger om situationen, og er overbevist om, at denne delegation vil kunne udføre sin mission uhindret og som berammet, dvs. i januar 2006;

11.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, FN's generalsekretær, præsidenten for Den Afrikanske Union og Polisario-Frontens ledelse.