Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B6-0561/2005Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B6-0561/2005

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

26.10.2005

pateiktas atsižvelgiant į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį, pateikė
keičiantys šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų: dėl Vakarų Sacharos

Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
RC-B6-0561/2005
Pateikti tekstai :
RC-B6-0561/2005
Priimti tekstai :

Europos Parlamento rezoliucija dėl Vakarų Sacharos

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijas dėl Vakarų Sacharos, ypač į 2005 m. balandžio 28 d. rezoliuciją Nr. 1598 ir rezoliuciją Nr. 1495 (2003 m.), patvirtintą JT generalinės asamblėjos 2005 m. spalio 11 d.,

–  atsižvelgdamas į paskutinį Saugumo Tarybos Generalinio sekretoriaus pranešimą dėl Vakarų Sacharos (2005 m. balandžio mėn.),

–  atsižvelgdamas į tai, kad neseniai buvo paskirtas JT Generalinio sekretoriaus asmeninis įgaliotinis ir specialusis atstovas Vakarų Sacharai,

–  atsižvelgdamas į savo rezoliucijas dėl Vakarų Sacharos,

–  pirmiausia atsižvelgdamas į savo pranešimą dėl žmogaus teisių pasaulyje 2004 m.,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį,

A.  yra giliai susirūpinęs dėl neseniai paskelbtų organizacijos „Amnesty International“ ir Pasaulinės organizacijos prieš kankinimą (pranc.OMCT) pranešimų apie sunkius Vakarų Sacharos gyventojų žmogaus teisių pažeidimus;

B.  kadangi Teisingumo ir taikinimo komiteto atliktų tyrimų dėl žmonių, kurie mirė nelegaliuose įkalinimo centruose metu, buvo rasti 57-ties prievartinio „dingimo“ aukų, iš kurių 43 buvo Vakarų Sacharos gyventojai, kapai;

1.  džiaugiasi tuo, kad Polisario frontas išlaisvino visus karo belaisvius marokiečius; ragina Maroko valdžios institucijas nedelsiant išlaisvinti žmogaus teisių gynėjus Aminattou Haidar, Ali Salem Tamek bei kitus 35 Sacharos politinius kalinius ir išsiaiškinti, koks likimas ištiko 500 dingusių be žinios Vakarų Sacharos gyventojų, įskaitant dingusiuosius per karines kampanijas;

2.  ragina Maroko valstybę ir Polisario frontą glaudžiai bendradarbiauti su Tarptautiniu raudonojo kryžiaus komitetu (angl. ICRC), siekiant išsiaiškinti kas atsitiko nuo konflikto pradžios dingusiems žmonėms;

3.  ragina ginti Vakarų Sacharos gyventojus ir jų pagrindines teises, įskaitant žodžio ir judėjimo laisvę, vadovaujantis Visuotine žmogaus teisių deklaracija, tarptautinėmis sutartimis ir konvencijomis dėl žmogaus teisių;

4.  remia teisingą ir tvirtą sprendimą dėl konflikto Vakarų Sacharoje, pagrįstą teisės viršenybės principu ir tarptautinės teisės nuostatomis, bei atitinkamas JT Saugumo Tarybos rezoliucijas, ypač JT generalinės asamblėjos 2005 m. spalio 11 d. priimtą rezoliuciją Nr. 1495;

5.  ragina Maroko Karalystę ir Polisario frontą, kaimynines valstybes ir Europos Sąjungą aktyviai bendradarbiauti su Jungtinėmis Tautomis siekiant užbaigti Vakarų Sacharos dekolonizacijos procesą;

6.  ragina Europos Sąjungą aktyviai remti JT pastangas skatinti Vakarų Sacharos, kaip neautonominės teritorijos, išgyvenančios dekolonizacijos procesą, gamtinių išteklių išsaugojimą, kaip numatyta JT generalinio sekretoriaus pavaduotojo teisės reikalams Hanso Correlio teisinėje išvadoje, bei skatinti taikiai užbaigti konfliktą;

7.  sveikina JT Generalinį sekretorių paskyrus ambasadorių P. Van Valsumą asmeniniu įgaliotiniu Vakarų Sacharai bei Francisco Bastagalli specialiuoju atstovu, atsakingu už JT misiją Vakarų Sacharos referendume (pranc. MINURSO), nes tai turėtų padėti atgaivinti taikos procesą Vakarų Sacharoje;

8.  ragina JT Generalinio sekretoriaus naują asmeninį įgaliotinį informuoti Užsienio reikalų komitetą bei jo pakomitečius, o taip pat delegaciją ryšiams su Magrebo šalimis;

9.  prašo Maroko valdžios institucijų užtikrinti galimybę tarptautiniams nepriklausomiems stebėtojams, žmogaus teisių gynėjų organizacijų atstovams bei tarptautinės žiniasklaidos atstovams laisvai patekti į Vakarų Sacharos teritoriją;

10.  mano, kad Parlamento delegacijos vizitas į Vakarų Sacharą suteiks jam naujos informacijos apie padėtį šalyje ir kad delegacija galės netrukdoma ir laiku, t. y. 2006 m. sausio mėn., atlikti savo misiją;

11.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Jungtinių Tautų Generaliniam sekretoriui, Afrikos Sąjungos pirmininkui, Maroko vyriausybei bei Polisario frontui.