Gemensamt förslag till resolution - RC-B6-0561/2005Gemensamt förslag till resolution
RC-B6-0561/2005

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION

26.10.2005

i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen från
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper: om Västsahara

Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
RC-B6-0561/2005
Ingivna texter :
RC-B6-0561/2005
Omröstningar :
Antagna texter :

Europaparlamentets resolution om Västsahara

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av resolutionerna från FN:s säkerhetsråd om Västsahara, särskilt resolution 1598 (2005) av den 28 april 2005 och resolution 1495 (2003), som FN:s generalförsamling gav sitt stöd åt den 11 oktober 2005,

–  med beaktande av generalsekreterarens senaste rapport till säkerhetsrådet om Västsahara (april 2005),

–  med beaktande av utnämningarna av en särskild representant och ett särskilt sändebud för Västsahara av FN:s generalsekreterare,

–  med beaktande av sina resolutioner om Västsahara,

–  med särskilt beaktande av sitt betänkande om de mänskliga rättigheterna i världen från 2004,

–  med beaktande av artikel 115.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  De senaste rapporterna från Amnesty International och Världsorganisationen mot tortyr (OMTC), som visar att Marocko allvarligt kränker den västsahariska befolkningens mänskliga rättigheter, ger upphov till stor oro.

B.  Genom de undersökningar som gjorts av det marockanska organet för rättvisa och försoning avseende personer som avlidit i olagliga fångläger har man kunnat fastställa begravningsplatserna för 57 personer som fallit offer för tvångsförsvinnande, däribland 43 västsaharier.

1.  Europaparlamentet välkomnar att Polisario frigivit samtliga marockanska krigsfångar. Europaparlamentet uppmanar Marockos myndigheter att omedelbart frige människorättsaktivisterna Aminattou Haidar, Ali Salem Tamek och 35 andra västsahariska politiska fångar och att bringa klarhet i vad som hänt de över 500 västsaharier som försvunnit, inklusive de västsaharier som försvann under militärkampanjerna.

2.   Europaparlamentet uppmanar också Marocko och Polisario att fullt ut samarbeta med Internationella rödakorskommittén för att lösa situationen för de personer som försvunnit sedan konflikten inleddes.

3.   Europaparlamentet kräver att det västsahariska folket skyddas och att deras grundläggande rättigheter respekteras, särskilt yttrandefriheten och den fria rörligheten, i enlighet med bestämmelserna i konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och andra internationella fördrag och konventioner om mänskliga rättigheter.

4.  Europaparlamentet stöder en rättvis och hållbar lösning på konflikten i Västsahara, grundad på folkrätten och på säkerhetsrådets resolutioner i frågan, i synnerhet resolution 1495.

5.  Europaparlamentet uppmanar Marocko och Polisario, grannländerna och Europeiska unionen att till fullo samarbeta med FN för att fullfölja avkoloniseringen av Västsahara.

6.  Europaparlamentet uppmanar rådet och medlemsstaterna att aktivt stödja FN:s insatser för att bevara de naturresurser som Västsahara besitter i egenskap av icke självstyrande territorium som är på väg att avkoloniseras, i enlighet med det rättsliga yttrandet (2002) från FN:s undergeneralsekreterare och rättschef Hans Correl.

7.  Europaparlamentet gläds åt att FN:s generalsekreterare utnämnt ambassadör Peter van Walsum till nytt personligt sändebud för Västsahara och att Francisco Bastagali utsetts till särskild representant med ansvar för FN:s uppdrag inför folkomröstningen i Västsahara (MINURSO), vilket torde bidra till att blåsa nytt liv i fredsprocessen i Västsahara.

8.  Europaparlamentet uppmanar FN:s generalsekreterares särskilde sändebud att avlägga rapport inför dess utrikesutskott och underunderskott samt dess Maghrebdelegation.

9.  Europaparlamentet uppmanar Marocko att göra det lättare för oberoende observatörer, företrädare för människorättsorganisationer och den internationella pressen att besöka Västsahara.

10.  Europaparlamentet anser att den resa som parlamentets delegation skall göra till Västsahara kommer att ge nya uppgifter om situationen. Parlamentet är övertygat om att delegationen kan göra resan utan hinder och vid planerad tidpunkt, det vill säga i januari 2006.

11.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, FN:s generalsekreterare, Afrikanska unionens talman, Marockos regering samt Polisarios ledning.