Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B6-0562/2005Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B6-0562/2005

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

26.10.2005

pateiktas atsižvelgiant į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį, pateikė
keičiantys šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų: dėl Tenzin Delek Rinpoche

Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
RC-B6-0562/2005
Pateikti tekstai :
RC-B6-0562/2005
Priimti tekstai :

Europos Parlamento rezoliucija dėl Tenzin Delek Rinpoche

Europos Parlamentas,

–  primindamas savo ankstesnę rezoliuciją dėl žmogaus teisių padėties Kinijoje,

–  atsižvelgdamas į savo 2004 m. lapkričio 18 d. ir 2005 m. sausio 13 d. priimtas rezoliucijas dėl Tibeto ir Tenzin Delek Rinpoche bylos,

–  atsižvelgdamas į savo 2004 m. balandžio 28 d. rezoliuciją dėl metinio pranešimo apie žmogaus teises pasaulyje 2004 m. ir ES politiką šiuo klausimu,

–  atsižvelgdamas į ES ir Kinijos dialogą žmogaus teisių klausimais,

–  atsižvelgdamas į 2005 m. birželio 20-21 d. seminaro dėl ES ir Kinijos dialogo žmogaus teisių tema ataskaitą ir rekomendacijas,

–  atsižvelgdamas į 2005 m. rugsėjo 5 d. vykusio Kinijos ir ES aukščiausiojo lygio susitikimo bendrą pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į savo Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį,

A.  kadangi 2002 m. gruodžio 2 d. Tibeto autonominės Kardze prefektūros Sichuano provincijos Kardze tarpinis liaudies teismas nuteisė įtakingą ir gerbiamą budistų lamą Tenzin Delek Rinpoche mirties bausme, nuosprendžio vykdymą atidedant dvejiems metams, o jo padėjėjui Lobsang Dhondup skirta mirties bausmė neatidedant nuosprendžio,

B.  kadangi Tenzin Delek ir Lobsang Dhondup dalyvavimas rengiant kelis sprogdinimus ar kurstant separatizmą nebuvo įrodytas,

C.  kadangi Lobsang Dhondup mirties bausmė buvo įvykdyta 2003 m. sausio 26 d.,

D.  kadangi pagal Kinijos įstatymus – nes kaltinamasis per dvejus bausmės vykdymo atidėjimo metus nepažeidė įstatymų pakartotinai – ir nepaprastai spaudžiant tarptautinei bendruomenei ir žmogaus teisių organizacijoms mirties bausmė Tenzin Delek 2005 m. sausio 26 d. buvo pakeista įkalinimu iki gyvos galvos,

E.  kadangi žmogaus teisių organizacijos praneša, kad dėl kankinimų ir nežmoniškų kalinimo sąlygų Tenzin Delek Rinpoche sveikatos būklė yra tokia bloga, kad labai nerimaujama dėl jo gyvybės ir kad jis negali kalbėti arba vaikščioti,

F.  kadangi nepriklausomi stebėtojai negali patikrinti informacijos apie Tenzin Delek sveikatos būklę, nes Kinijos vyriausybė neleidžia patekti pas kalinį,

G.  kadangi 2005 m. rugsėjo 5 d. ES ir Kinijos aukščiausiojo lygio susitikime buvo paminėtos ES ir Kinijos diplomatinių ryšių 30-osios metinės ir buvo susitarta vesti naują strateginį dialogą; kadangi žmogaus teisės buvo pripažintos vienu iš esminių spręstinų klausimų,

H.  kadangi dar galioja ginklų pardavimo Kinijai embargas, kurį buvo nuspręsta įvesti ir kuris buvo įvestas 1989 m. po žudynių Tiananmenio aikštėje ir dėl besitęsiančių žmogaus teisių ir religijos laisvės pažeidimų,

1.  yra itin susirūpinęs dėl Tenzin Delek Rinpoche sveikatos būklės;

2.  ragina atsakingas valdžios institucijas padaryti viską, kad būtų pagerintos Tenzin Deleko gyvenimo sąlygos ir pagerėtų jo sveikatos būklė;

3.  reikalauja, kad Kinijos vyriausybė leistų Jungtinių Tautų specialiajam įgaliotiniui kankinimo klausimais 2005 m. lapkričio 21 – gruodžio 2 d. inspekcinės kelionės į Kinija metu aplankyti Tenzin Delek ir pranešti apie jo sveikatos būklę;

4.  dar kartą pabrėžia įstatymo viršenybės principą ir pripažįsta mirties nuosprendžio Tenzin Delek panaikinimo vertę;

5.  nepaisant to, ragina Kinijos vyriausybę panaikinti visus nuosprendžius Tenzin Delekui ir nedelsiant jį paleisti;

6.  dar kartą ragina panaikinti mirties bausmę ir nedelsiant sustabdyti mirties bausmės vykdymą Kinijoje;

7.  apgailestauja, kad ES ir Kinijos dialoge žmogaus teisių tema nepasiekta konkrečių rezultatų, ir dar kartą ragina Kinijos Liaudies Respublikos vyriausybę pagerinti nežmoniškas kalinimo sąlygas Kinijos kalėjimuose, nutraukti ir uždrausti areštuotųjų kankinimą, liautis pažeidinėti Tibeto gyventojų ir kitų mažumų žmogaus teises ir užtikrinti, kad Kinijoje būtų gerbiami tarptautiniai žmogaus teisių ir humanitarinės teisės standartai;

8.  ragina Tarybą ir valstybes nares laikytis ES prekybos ginklais su Kinijos Liaudies Respublika embargo bei nemažinti šios prekybos ginklais nacionalinių apribojimų;

9.  ragina Kinijos Liaudies Respublikos vyriausybę paspartinti su Dalai Lamos atstovais vykstančias derybas siekiant be vilkinimo rasti abiems pusėms tinkamą sprendimą Tibeto klausimu;

10.  įpareigoja Pirmininką perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Jungtinių Tautų Generaliniam sekretoriui, Kinijos vyriausybei, Sichuano provincijos gubernatoriui ir Sichuano provincijos liaudies prokuratūros vyriausiajam prokurorui.