Gemensamt förslag till resolution - RC-B6-0562/2005Gemensamt förslag till resolution
RC-B6-0562/2005

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION

26.10.2005

i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen från
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper: om fallet Tenzin Delek Rinpoche

Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
RC-B6-0562/2005
Ingivna texter :
RC-B6-0562/2005
Omröstningar :
Antagna texter :

Europaparlamentets resolution om fallet Tenzin Delek Rinpoche

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Tibet och situationen i fråga om de mänskliga rättigheterna i Kina,

–  med beaktande av sina resolutioner av den 18 november 2004 och 13 januari 2005 om Tibet och fallet Tenzin Delek Rinpoche,

–  med beaktande av sin resolution av den 28 april 2005 om årsrapporten om de mänskliga rättigheterna i världen 2004 och EU:s politik på detta område,

–  med beaktande av dialogen om mänskliga rättigheter mellan EU och Kina,

–  med beaktande av rapporten och rekommendationerna från seminariet om EU:s och Kinas dialog om mänskliga rättigheter den 20–21 juni 2005,

–  med beaktande av det gemensamma uttalandet från toppmötet mellan EU och Kina den 5 september 2005,

–  med beaktande av artikel 115 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den 2 december 2002 dömde folkdomstolen i den tibetanska självständiga prefekturen Kardze i provinsen Sichuan den inflytelserika och respekterade buddhistiska laman Tenzin Delek Rinpoche till döden med två års uppskov, och hans assistent Lobsang Dhondup till döden utan uppskov.

B.  Det har inte kunnat bevisas att vare sig Tenzin Delek Rinpoche eller Lobsang Dhondup varit inblandade i bombattentat eller i uppmaningar till separatism.

C.  Lobsang Dhondup avrättades den 26 januari 2003.

D.  Under den tvååriga uppskovsperioden bröt den anklagade inte mot lagen. I enlighet med kinesisk lagstiftning och efter mycket starka påtryckningar från det internationella samfundet och människorättsorganisationer omvandlades därför dödsdomen mot Tenzin Delek till livstids fängelse den 26 januari 2005.

E.  Människorättsorganisationer rapporterar att tortyr och omänskliga fängelsevillkor medfört att Tenzin Delek Rinpoches hälsotillstånd är så dåligt att det är allvarlig fara för hans liv. Han kan varken tala eller gå.

F.  Informationen om Tenzin Deleks hälsotillstånd kan inte kontrolleras av oberoende observatörer eftersom den kinesiska regeringen nekar tillträde.

G.  Vid toppmötet mellan EU och Kina den 5 september 2005 markerades 30-årsdagen för de diplomatiska förbindelserna mellan EU och Kina med en överenskommelse om en ny strategisk dialog. Frågan om mänskliga rättigheter var en av de viktigaste punkterna på dagordningen.

H.  Det embargo som man 1989 beslutade om och började tillämpa mot försäljning av vapen till Kina, på grund av massakern på Himmelska fridens torg och de fortsatta kränkningarna av de mänskliga rättigheterna och religionsfriheten, är fortfarande i kraft.

1.   Europaparlamentet är mycket oroat över Tenzin Delek Rinpoches hälsotillstånd.

2.  Europaparlamentet uppmanar de ansvariga myndigheterna att göra allt för att förbättra Tenzin Deleks levnadsvillkor och hälsotillstånd.

3.  Europaparlamentet begär att den kinesiska regeringen låter Manfred Nowak, FN:s särskilde rapportör om tortyr, besöka Tenzin Delek under sin inspektionsresa till Kina den 21 november till 2 december 2005 och rapportera om hans hälsotillstånd.

4.  Europaparlamentet upprepar sitt stöd för rättssäkerheten och uppskattar att Tenzin Delek kunnat ta del av traditionen att få sitt dödsstraff omvandlat.

5.  Icke desto mindre uppmanar Europaparlamentet den kinesiska regeringen att upphäva alla domar mot Tenzin Delek och omedelbart släppa honom fri.

6.  Europaparlamentet upprepar sitt krav på att dödsstraffet skall avskaffas och vill omedelbart se ett moratorium för dödsstraff i Kina.

7.  Europaparlamentet beklagar bristen på konkreta resultat i EU:s och Kinas dialog om mänskliga rättigheter och uppmanar på nytt Kinas regering att förbättra de omänskliga villkoren i fängelserna, att upphöra med och avskaffa tortyren av fångarna och att stoppa de fortsatta kränkningarna av det tibetanska folkets och andra minoriteters mänskliga rättigheter, samt att verkligen följa internationella bestämmelser om mänskliga rättigheter och människorättslagstiftning.

8.  Europaparlamentet uppmanar rådet och medlemsstaterna att bibehålla EU:s vapenembargo mot Kina och att inte lätta på de befintliga nationella begränsningarna av sådan vapenförsäljning.

9.  Europaparlamentet uppmanar Kinas regering att intensifiera den pågående dialogen med Dalai Lamas företrädare i syfte att utan ytterligare dröjsmål uppnå en ömsesidigt acceptabel lösning på Tibetfrågan.

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, FN:s generalsekreterare, den kinesiska regeringen, guvernören för provinsen Sichuan och chefsåklagaren i folkets rättsliga övervakningsmyndighet i provinsen Sichuan.