Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B6-0595/2005Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B6-0595/2005

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

16.11.2005

pateiktas atsižvelgiant į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį, pateikė
keičiantys šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:dėl Filipinų

Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
RC-B6-0595/2005
Pateikti tekstai :
RC-B6-0595/2005
Debatai :
Priimti tekstai :

Europos Parlamento rezoliucija dėl Filipinų

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 3 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 1984 m. Konvenciją prieš kankinimus, kurią Filipinai ratifikavo 1986 m. birželio mėn,

– atsižvelgdamas į 1998 m. birželio 6 d. Tarybos priimtas ES gaires dėl mirties bausmės,

– atsižvelgdamas į Komisijos 2001 m. gegužės 8 d. komunikatą dėl ES vaidmens remiant žmogaus teises ir demokratiją trečiosiose šalyse (KOM(2001)252), kuriame mirties bausmės panaikinimas iškeliamas kaip vienas iš prioritetų remiant Europos demokratijos ir žmogaus teisių iniciatyvą,

– atsižvelgdamas į 2004 m. gegužės 10 d. ir 2005 m. birželio 6 d. buvusiojo ir dabartinio Europos Parlamento pirmininkų Pat Cox ir Josep Borrell laiškus Filipinų prezidentei Gloria Macapagal-Arroyo, kuriuose raginama iš naujo nagrinėti Francisco Larrañaga bylą,

– atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas, kuriose raginama panaikinti mirties bausmę, o kol kas sustabdyti mirties bausmės vykdymą, ir ypač į savo 2003 m. gruodžio 18 d. rezoliuciją dėl mirties bausmės sustabdymo Filipinuose,

– atsižvelgdamas į savo 2004 m. balandžio 5 d. rezoliuciją dėl metinio pranešimo apie žmogaus teises pasaulyje 2004 m. ir ES žmogaus teisių politiką,

– atsižvelgdamas į savo Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnį,

A. kadangi buvęs Filipinų prezidentas J. Estrada 2000 m. kovo mėn. paskelbė mirties bausmės vykdymo moratoriumą,

B. kadangi dabartinė prezidentė G. Macapagal-Arroyo paskelbė, kad šis moratoriumas panaikinamas nuo 2004 m. sausio 1 d.,

C. kadangi nuo mirties bausmės atnaujinimo 1993 m. daugiau kaip 1916 asmenų Filipinuose buvo nuteisti mirties bausme ir ji buvo įvykdyta jau septynis kartus; kadangi mažiausiai 18 nepilnamečių yra nuteisti mirties bausme už nusikaltimus, kuriuos jie įvykdė būdami jaunesni negu 18 m., nors Filipinų įstatymuose aiškiai nustatyta, kad nepilnamečių negalima nuteisti mirties bausme ir jiems jos vykdyti,

D. kadangi tarp šiuo metu Filipinuose mirties bausme nuteistų kalinių yra ir prievartavimu bei žmogžudyste kaltinamas Europos Sąjungos pilietis Francisco Larrañaga,

E. kadangi nepaisant to, kad pagal tarptautinius teisės standartus jo byla turi visus neteisingo teismo požymius, 2005 m. liepos mėn. mirties nuosprendis Francisco Larrañaga buvo patvirtintas nepaliekant galimybės sprendimą apskųsti,

1.  remia visas tarptautines iniciatyvas, kuriomis siekiama panaikinti mirties bausmę visame pasaulyje, ypač Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komisijos rezoliuciją Nr. 2005/59 dėl mirties bausmės klausimo ir Antrąjį papildomą Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto protokolą bei dar kartą ragina visame pasaulyje panaikinti mirties bausmę, o kol kas sustabdyti jos vykdymą;

2. ragina Filipinų prezidentę persvarstyti savo sprendimą panaikinti mirties bausmės moratoriumą ir skubiai ragina Filipinų Kongresą anuliuoti įstatymą dėl mirties bausmės atkūrimo;

3. remia Filipinų Kongreso teisėkūros iniciatyvą panaikinti mirties bausmę Filipinuose;

4. ragina Filipinų prezidentę Gloria Macapagal-Arroyo pasinaudoti savo galiomis ir Francisco Larrañaga suteikti besąlygišką malonę bei užtikrinti jo neatidėliotiną paleidimą iš kalėjimo ir mirties bausme nuteistų kalinių, ypač 18 vaikų nusikaltėlių, nuosprendžius pakeisti kalėjimu iki gyvos galvos;

5. ragina peržiūrėti juridinę procedūrą, kuri šiuo atveju nulėmė mirties bausmės nuosprendį, ir, užtikrinant visas įstatymuose ir baudžiamajame kodekse numatytas bei teismo proceso garantijas, surengti teisingą teismą;

6. ragina Filipinų vyriausybę ir parlamentą imtis radikalių žingsnių pertvarkant nacionalinės teisės teisėtvarkos ir baudžiamojo teisingumo sistemą;

7.  ragina Komisiją ir Tarybą imtis visų būtinų iniciatyvų siekiant neleisti, kad mirties bausmė būtų įvykdyta ES piliečiui;

8. ragina Tarybą ir Komisiją apsvarstyti galimybę mirties bausmės panaikinimą ir visuotinį mirties bausmės vykdymo moratoriumą paskelbti svarbiausiu ES ir trečiųjų šalių santykių veiksniu ir sudarant arba atnaujinant susitarimus su trečiosiomis šalimis į jį atsižvelgti;

9. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai, Filipinų vyriausybei ir parlamentui ir kitų Pietryčių Azijos šalių asociacijos (ASEAN) šalių vyriausybėms.