Fælles beslutningsforslag - RC-B6-0075/2006Fælles beslutningsforslag
RC-B6-0075/2006

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG

30.1.2006

jf. forretningsordenens artikel 108, stk. 5, af
til erstatning af beslutningsforslag af om EU's holdning til den cubanske regering

Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B6-0075/2006
Indgivne tekster :
RC-B6-0075/2006
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om EU's holdning til den cubanske regering

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om situationen i Cuba, og især beslutningen af 17. november 2004,

–  der henviser til sin beslutning af 28. april 2005 om årsberetningen om menneskerettighederne i verden 2004 og EU's menneskerettighedspolitik,

–  der henviser til EU-formandskabets erklæring af 14. december 2005 om Damas de Blanco-gruppen og dets tidligere erklæringer fra marts 2003 og af 5. juni 2003 om situationen i Cuba,

–  der henviser til EU's fælles holdning 96/697/FUSP om Cuba, som blev vedtaget den 2. december 1996, og som jævnligt bliver fornyet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 108, stk. 5,

A.  der henviser til, at beskyttelsen af menneskerettighedernes - herunder de borgerlige, politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheders - universalitet og udelelighed fortsat er et af Den Europæiske Unions vigtigste mål,

B.   der henviser til, at snesevis af freelancejournalister, ikke-voldelige dissidenter og menneskerettighedsforkæmpere, der tilhører den demokratiske opposition, og som for de flestes vedkommende har forbindelse til Varela-projektet, fortsat holdes fængslet under umenneskelige forhold, at nogle af disse er alvorligt syge, og at mange af dem har direkte familiemæssige bånd til Damas de Blanco-gruppen,

C.  der henviser til, at Europa-Parlamentet i 2005 tildelte Sakharov-prisen for tankefrihed til Damas de Blanco, Hauwa Ibrahim og den internationale organisation Journalister Uden Grænser,

D.  der henviser til, at det cubanske regime har nægtet Damas de Blanco-gruppen at deltage i overrækkelsen af Sakharov-prisen for 2005, som finder sted i Europa-Parlamentet, hvilket er en krænkelse af retten til frit af kunne rejse ind i og ud af sit eget land, som er en af individets grundlæggende rettigheder og nedfældet i verdenserklæringen om menneskerettigheder,

E.  der henviser til, at de cubanske myndigheder har tilsidesat de henstillinger og henvendelser, som Parlamentets formand og andre europæiske instanser har rettet til dem, til trods for at de har overholdt alle formaliteter for at sikre, at Damas de Blanco kunne være til stede ved prisoverrækkelsen,

F.  der henviser til, at modtageren af Sakharov-prisen i 2002, Oswaldo Payá Sardiñas, ligeledes systematisk er blevet nægtet retten til at forlade Cuba i forbindelse med prisoverrækkelsen, som han var blevet indbudt til at deltage i af Parlamentet og andre EU-organer,

G.  der henviser til, at der i løbet af 2005 ikke er registreret frigivelse af en eneste samvittighedsfange i Cuba, og at antallet af politiske fanger ikke er blevet mindre, men tværtimod er steget betydeligt,

1.  beklager, at de cubanske myndigheder ikke har sendt de vigtige signaler, som Den Europæiske Union har krævet med hensyn til fuldstændig overholdelse af de grundlæggende friheder, navnlig ytrings- og forsamlingsfriheden, og fordømmer den øgede undertrykkelse og stigningen i antallet af samvittighedsfanger;

2.  anser det for uacceptabelt, at mennesker stadig fængsles i Cuba på grund af deres idealer og fredelige politiske aktiviteter, og opfordrer til, at alle politiske fanger og samvittighedsfanger løslades omgående; opfordrer Rådet og Kommissionen til fortsat at træffe de foranstaltninger, der måtte være nødvendige i denne henseende;

3.  fordømmer forbuddet mod at give Damas de Blanco udrejsetilladelse, den forværrede undertrykkelse af den fredelige opposition og de nye tilfælde af fængslinger, og konstaterer, at disse handlinger er til skade for bestræbelserne for at forbedre forbindelserne mellem Den Europæiske Union og Cuba, som var det primære mål med de ændringer, Rådet vedtog til den fælles holdning i januar 2005; anmoder derfor Rådet om at handle i overensstemmelse hermed;

4.  henstiller til Rådet og Kommissionen fortsat at tage de nødvendige initiativer med henblik på at forlange, at de politiske fanger sættes på fri fod, og at forfølgelsen af den politiske opposition og menneskerettighedsforkæmperne øjeblikkeligt bringes til ophør;

5.  understreger, at navnlig alle besøgende på højt niveau fra Den Europæiske Union bør tage menneskerettighedsspørgmålet op;

6.  opfordrer de cubanske myndigheder til ufortøvet at give Damas de Blanco tilladelse til at forlade øen, så de kan tage imod indbydelsen fra Europa-Parlamentet, og anmoder formanden om at gøre alt, hvad der står i hans magt for at sørge for, at prismodtagerne reelt og personligt får overrakt Sakharov-prisen;

7.  gentager sin indbydelse til modtageren af Europa-Parlamentets Sakharov-pris i 2002, Oswaldo Payá Sardiñas, og opfordrer de cubanske myndigheder til at give ham tilladelse til at rejse til Europa, således at han kan møde op i Fællesskabets institutioner;

8.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Cubas regering og Nationalforsamling samt til modtagerne af Europa-Parlamentets Sakharov-pris Damas de Blanco og Oswaldo Payá Sardiñas.