Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B6-0075/2006Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B6-0075/2006

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

30.1.2006

σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού, των βουλευτών
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων: σχετικά με τη θέση της ΕΕ έναντι της Κουβανικής Κυβέρνησης

Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B6-0075/2006
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B6-0075/2006
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη θέση της ΕΕ έναντι της Κουβανικής Κυβέρνησης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση στην Κούβα, ιδίως δε το ψήφισμα της 17ης Νοεμβρίου 2004,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Απριλίου 2005 σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο το 2004,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Προεδρίας της 14ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με τις Κυρίες στα Λευκά, καθώς και τις προηγούμενες δηλώσεις της Προεδρίας, του Μαρτίου 2003 και της 5ης Ιουνίου 2003, σχετικά με την κατάσταση στην Κούβα,

–  έχοντας υπόψη την κοινή θέση της ΕΕ 96/697/ΚΕΠΠΑ σχετικά με την Κούβα, η οποία εγκρίθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 1996 και ανανεώνεται περιοδικά,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προάσπιση του καθολικού και αδιαίρετου χαρακτήρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των αστικών, πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων, εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παραμένουν στη φυλακή, υπό απάνθρωπες συνθήκες, δεκάδες ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι, ειρηνικοί αντιφρονούντες και προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ανήκουν στη δημοκρατική αντιπολίτευση, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους συνδέονται με το σχέδιο Varela, ότι ορισμένοι εξ αυτών είναι σοβαρά άρρωστοι και πολλοί εξ αυτών είναι στενοί συγγενείς των Κυριών στα Λευκά,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απένειμε το Βραβείο Ζαχάρωφ 2005 για την ελευθερία συνείδησης στις Κυρίες στα Λευκά, στη Hauwa Ibrahim και στη διεθνή οργάνωση "Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα"·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη την άρνηση του κουβανικού καθεστώτος να επιτρέψει στις Κυρίες στα Λευκά να παραστούν στην απονομή του Βραβείου Ζαχάρωφ 2005 στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γεγονός που αποτελεί παραβίαση ενός από τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου που είναι η ελευθερία εξόδου από και εισόδου στη χώρα του, δικαίωμα που αναγνωρίζεται ρητώς από την Οικουμενική Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κουβανικές αρχές αγνόησαν τα αιτήματα και τις ενέργειες του Προέδρου του ΕΚ και άλλων ευρωπαϊκών οργάνων, παρόλο που αυτά προέβησαν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να επιτύχουν την παρουσία των Κυριών στα Λευκά, για να παραλάβουν το βραβείο,

ΣΤ.  λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι ο Oswaldo Payá Sardiñas, Βραβείο Ζαχάρωφ 2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αντιμετωπίζει συστηματικά την άρνηση των αρχών να του επιτρέψουν να εξέλθει από την Κούβα και να ανταποκριθεί στις αντίστοιχες προσκλήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εντός του 2005, δεν έγινε καμία απελευθέρωση κρατουμένων συνείδησης στην Κούβα και ότι ο αριθμός των πολιτικών κρατουμένων όχι μόνον δεν μειώθηκε, αλλά και αυξήθηκε σημαντικά,

1.  εκφράζει τη λύπη του διότι οι κουβανικές αρχές δεν πραγματοποίησαν τις σημαντικές χειρονομίες που ζητεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον αφορά τον πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών, ιδίως της ελευθερίας έκφρασης και της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι, και καταδικάζει την κλιμάκωση της καταστολής, καθώς και την αύξηση του αριθμού των κρατουμένων συνείδησης·

2.  θεωρεί αδιανόητο να εξακολουθούν να φυλακίζονται στην Κούβα άτομα για τα ιδεώδη και την ειρηνική πολιτική τους δράση και ζητεί την άμεση απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων συνείδησης· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συνεχίσουν να προβαίνουν στην οποιαδήποτε ενέργεια κρίνεται αναγκαία στο πλαίσιο αυτό·

3.  καταδικάζει την απαγόρευση ταξιδίου των Κυριών στα Λευκά, την κλιμάκωση της καταστολής εις βάρος της ειρηνικής αντιπολίτευσης και τις νέες φυλακίσεις· προβαίνει στη διαπίστωση ότι τα γεγονότα αυτά διαψεύδουν τις ελπίδες για βελτίωση των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κούβας, βασικό στόχο των αλλαγών που εισήγαγε το Συμβούλιο της ΕΕ τον Ιανουάριο του 2005 στην κοινή θέση, και ζητεί από το Συμβούλιο να ενεργήσει αναλόγως·

4.  ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εξακολουθήσουν να αναλαμβάνουν όλες τις πρωτοβουλίες που είναι απαραίτητες για να απαιτήσουν την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων και τον άμεσο τερματισμό των παρενοχλήσεων εις βάρος της πολιτικής αντιπολίτευσης και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

5.  τονίζει ότι το ζήτημα των δικαιωμάτων του ανθρώπου πρέπει να θίγεται ιδιαίτερα από κάθε εκπρόσωπο υψηλού επιπέδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επισκέπτεται την Κούβα·

6.  ζητεί από τις κουβανικές αρχές να επιτρέψουν την άμεση έξοδο από τη νήσο στις Κυρίες στα Λευκά, προκειμένου να ανταποκριθούν στην πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ζητεί από τον Πρόεδρό του να κάνει ό,τι είναι δυνατόν ώστε να επιτραπεί στις βραβευθείσες να παραλάβουν άμεσα και ιδιοχείρως το βραβείο·

7.  επαναλαμβάνει την πρόσκλησή του προς τον Oswaldo Payá Sardiñas, Βραβείο Ζαχάρωφ 2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ζητεί από τις κουβανικές αρχές να επιτρέψουν τη μετακίνησή του στην Ευρώπη για να μπορέσει να παρουσιασθεί ενώπιον των κοινοτικών θεσμικών οργάνων·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Κυβέρνηση και τη Λαϊκή Εθνοσυνέλευση της Δημοκρατίας της Κούβας, καθώς και στις Κυρίες στα Λευκά και τον Oswaldo Payá Sardiñas, βραβεία Ζαχάρωφ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.