Wspólny projekt rezolucji - RC-B6-0086/2006Wspólny projekt rezolucji
RC-B6-0086/2006

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI

31.1.2006

projekt zgodnie z art. 103 ust. 4 Regulaminu złożyli
zastępuje on tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne: w sprawie wyniku wyborów w Palestynie (oraz sytuacji w Jerozolimie Wschodniej)

Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
RC-B6-0086/2006
Teksty złożone :
RC-B6-0086/2006
Teksty przyjęte :

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wyniku wyborów w Palestynie (oraz sytuacji w Jerozolimie Wschodniej)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie Bliskiego Wschodu, a w szczególności rezolucję z dnia 27 stycznia 2005 r.,

–  uwzględniając wynik wyborów w Palestynie w dniu 25 stycznia 2006 r.,

–  uwzględniając oświadczenie Wyborczej Misji Obserwacyjnej UE oraz oświadczenia obserwatorów delegacji PE,

–  uwzględniając oświadczenie tzw. Kwartetu Bliskowschodniego wydane w dniu 30 stycznia 2006 r.,

–  uwzględniając konkluzje Rady w sprawie procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie z dnia 30 stycznia 2006 r.,

–  uwzględniając art. 103 ust. 4 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że przebieg wyborów parlamentarnych w Palestynie był bardzo zadowalający, z wysoką frekwencją, zachowaniem przepisów palestyńskiego prawa wyborczego oraz pod nadzorem Centralnej Komisji Wyborczej,

B.  mając na uwadze zaangażowanie wspólnoty międzynarodowej, Kwartetu Bliskowschodniego oraz Unii Europejskiej na rzecz przeprowadzenia wyborów,

C.  mając na uwadze, że zgodnie z unijną Misją Obserwacji Wyborów wybory te „oznaczają kolejny istotny kamień milowy na drodze do budowy demokratycznych instytucji”, oraz że były przeprowadzone skutecznie, profesjonalnie i niezależnie przez palestyńską Centralną Komisję Wyborczą,

D.  mając na uwadze, że przeprowadzenie wyborów dało przykład dla całego regionu i pokazało jednoznacznie zaangażowanie ludności palestyńskiej na rzecz demokracji,

E.  mając na uwadze, że wsparcie UE i innych międzynarodowych darczyńców jest niezbędne dla zaspokojenia podstawowych potrzeb ludności palestyńskiej,

F.  mając na uwadze, że jest rzeczą istotną, aby w sytuacji powyborczej stanowczo zachęcać wszystkie strony do powstrzymania się od jakichkolwiek działań mogących doprowadzić do zwiększenia napięcia,

G.  mając na uwadze, że Rada postanowiła nie publikować sprawozdania w sprawie Jerozolimy Wschodniej sporządzonego przez szefów misji UE w Jerozolimie i Ramallach,

1.  z zadowoleniem przyjmuje spokojny i pokojowy przebieg procesu wyborczego, a zwłaszcza wysoką frekwencję wyborczą; uważa, że wysoka frekwencja wyborcza dowodzi woli kształtowania przez ludność palestyńską własnej przyszłości za pomocą demokratycznych środków;

2.  uważa, że kampania wyborcza oraz działania w dniu wyborów odpowiadały międzynarodowym standardom i przyjmuje z zadowoleniem fakt sprawowania nadzoru przez unijną Misję Obserwacji Wyborów;

3.  uznaje wyniki wyborów i przyjmuje do wiadomości zobowiązanie Prezydenta Autonomii Palestyńskiej, Mahmuda Abbasa, do działania na rzecz utworzenia nowego rządu, przestrzegającego reguł międzynarodowych i odrzucającego przemoc; wzywa nową Palestyńską Radę Ustawodawczą oraz przyszły rząd do jednoznacznego uznania prawa do istnienia państwa Izrael, wyrzeczenia się jakiejkolwiek formy terroryzmu, kierowania się zasadą pokojowych negocjacji mających na celu doprowadzenie do rozwiązania obejmującego dwa państwa oraz do współpracy z Kwartetem Bliskowschodnim;

4.  wzywa, w tej sytuacji, nowy parlament palestyński i przyszły rząd oraz parlament i rząd izraelski do wzięcia na siebie odpowiedzialności;

5.  domaga się zdecydowanej i pilnej inicjatywy Kwartetu Bliskowschodniego (ONZ, USA, UE i Rosja) działającej na korzyść dialogu i negocjacji pomiędzy Palestyńczykami i Izraelczykami; uważa, że „mapa drogowa na rzecz pokoju” pozostaje w dalszym ciągu konstruktywną podstawą, lecz podkreśla potrzebę uzyskania pozytywnych i konkretnych rezultatów;

6.  zwraca uwagę, że wynik wyborów, który wywołał głęboką zmianę i radykalizację sceny politycznej w Palestynie, jest w głównej mierze wyrazem dążenia ludności palestyńskiej do gruntownych reform; jednocześnie odzwierciedla on ich trudne warunki życiowe pod okupacją i jest stanowczym wyrazem krytyki i niechęci wobec poprzedniej administracji;

7.  uważa, że w celu zapobieżenia dalszej radykalizacji, wspólnota międzynarodowa powinna skoncentrować się na wielu nierozwiązanych kwestiach w konflikcie izraelsko-palestyńskim;

8.  potwierdza gotowość do pozostania w dalszym ciągu największym ofiarodawcą pomocy dla władz Autonomii Palestyńskiej oraz do kontynuowania pomocy na rzecz gospodarczego rozwoju Palestyny i procesu demokratycznego, która zależeć będzie od wyraźnego potępienia przemocy przez nowy rząd i uznania państwa Izrael; potwierdza także swoją determinację w działaniu na rzecz pokoju i wolę współpracy z każdym rządem gotowym do działania za pomocą środków pokojowych;

9.  wyraża swoje poparcie dla obecnych misji EPBiO UE w Gazie wprowadzających w życie porozumienie w sprawie swobody poruszania się i dostępu, podpisane przez rząd Izraela i władze Autonomii Palestyńskiej, którego zadaniem jest zabezpieczenie granicy z Egiptem i pilnowanie na niej porządku; postanawia uważnie śledzić przebieg tej misji granicznej;

10.  przyjmuje do wiadomości wnioski sprawozdania w sprawie Jerozolimy Wschodniej sporządzonego przez szefów misji UE w Jerozolimie i Ramallach, opisującego sytuację w Jerozolimie Wschodniej, a w szczególności konsekwencje wybudowania muru bezpieczeństwa, i przedstawiającego konkretne zalecenia dotyczące uporania się z obecnymi problemami; wyraża ubolewanie, że Parlament Europejski nie był poinformowany o jego treści;

11.  podkreśla, że spór o Jerozolimę Wschodnią jest częścią całego konfliktu i nadal stanowi temat negocjacji, zwłaszcza pomiędzy obiema stronami; wzywa do zaprzestania dyskryminującego traktowania palestyńskich mieszkańców i ponownego otwarcia instytucji palestyńskich w Jerozolimie Wschodniej;

12.  zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji, przewodniczącemu Autonomii Palestyńskiej i nowo wybranej Palestyńskiej Radzie Ustawodawczej, premierowi Izraela i Knesetowi, rządowi USA, rządowi Federacji Rosyjskiej i sekretarzowi generalnemu ONZ.