Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B6-0112/2006Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B6-0112/2006

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

15.2.2006

σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, των βουλευτών
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων: σχετικά με το Γκουαντάναμο

Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B6-0112/2006
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B6-0112/2006
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το Γκουαντάναμο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το δικαίωμα να τύχουν δίκαιης δίκης των κρατουμένων στο Γκουαντάναμο, ιδίως δε το ψήφισμα του της 7ης Φεβρουαρίου 2002 σχετικά με τις συνθήκες κράτησης των κρατουμένων του Γκουαντάναμο, καθώς επίσης και τη σύσταση του προς το Συμβούλιο, της 10ης Μαρτίου 2004,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο το 2004, της 28ης Απριλίου 2005,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του σχετικά με το Αφγανιστάν, της 18ης Ιανουαρίου 2006,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, η οποία εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 10 Δεκεμβρίου 1984,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον αγώνα εναντίον των βασανιστηρίων και της θανατικής ποινής και σχετικά με τον διάλογο με τρίτες χώρες όσον αφορά τα δικαιώματα του ανθρώπου, οι οποίες εγκρίθηκαν το 2001,

–  έχοντας υπόψη τον νόμο "Defence Authorization Bill", που υπέγραψε ο Πρόεδρος Bush στις 30 Δεκεμβρίου 2005 και ο οποίος περιέχει τις τροπολογίες McCain, με την οποία κηρύσσεται παράνομη η χρήση βασανιστηρίων, και Graham-Levin, με την οποία ορίζεται, σύμφωνα με την ερμηνεία ("signing statement") του Λευκού Οίκου, ότι οι αλλοδαποί που κρατούνται στο Γκουαντάναμο δεν μπορούν, επικαλούμενοι το habeas corpus, να δικαστούν από πολιτικά δικαστήρια των ΗΠΑ,

–  έχοντας υπόψη τον νέο στρατιωτικό κανονισμό των ΗΠΑ, με τίτλο Army Regulation 190-55, που θα τεθεί σε ισχύ στις 17 Φεβρουαρίου 2006, σύμφωνα με τον οποίο οι καταδικασθέντες σε θάνατο από στρατοδικεία μπορούν να εκτελεστούν σε όλα τα κέντρα κράτησης, συνεπώς και σε εκείνο του Γκουαντάναμο,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση που συνέταξαν πέντε εμπειρογνώμονες της επιτροπής ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ σχετικά με το κέντρο κράτησης του κόλπου του Γκουαντάναμο,

–  έχοντας υπόψη την έκκληση που απηύθυνε προσφάτως η καγκελάριος της Γερμανίας για κλείσιμο του κέντρου κράτησης του κόλπου του Γκουαντάναμο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

1.  καλεί την κυβέρνηση των ΗΠΑ να κλείσει το κέντρο κράτησης του κόλπου του Γκουαντάναμο και επιμένει ότι όλοι οι κρατούμενοι πρέπει να τύχουν μεταχείρισης που συνάδει με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και να δικαστούν χωρίς χρονοτριβή σε δίκαιη, δημόσια δίκη από αρμόδιο, ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο·

2.  καταδικάζει κάθε μορφή βασανιστηρίων και κακομεταχείρισης και διατυπώνει εκ νέου την αναγκαιότητα συμμόρφωσης προς το διεθνές δίκαιο·

3.  επισημαίνει ότι η σύγχρονη τρομοκρατία και μάλιστα η παγκόσμια τρομοκρατία που έχει στο στόχαστρο τις δημοκρατίες και τους λαούς των, απειλεί τα βασικά και θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα που αποτελούν προνόμιο των κοινωνιών μας·

4.  επαναλαμβάνει ότι ο αγώνας εναντίον της τρομοκρατίας, ο οποίος αποτελεί προτεραιότητα της Ένωσης και βασικό κεφάλαιο των εξωτερικών δράσεων της, δεν μπορεί να διεξαχθεί επιτυχώς παρά με πλήρη σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των πολιτικών ελευθεριών·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Ύπατο Εκπρόσωπο για την ΚΕΠΠΑ, στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και στον πρόεδρο και στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.