Návrh spoločného uznesenia - RC-B6-0136/2006Návrh spoločného uznesenia
RC-B6-0136/2006

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA

15.2.2006

ktorý v súlade s článkom 103 odsekom 4 rokovacieho poriadku predkladajú
a ktorý nahrádza návrhy týchto skupín: o práve na slobodu prejavu a rešpekte vierovyznania

Postup : 2006/2525(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B6-0136/2006
Predkladané texty :
RC-B6-0136/2006
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o práve na slobodu prejavu a rešpekte vierovyznania

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 9 a 10 Európskeho dohovoru o ľudských právach, články 10 a 11 Charty základných práv Európskej únie a články 6 a 11 Zmluvy o Európskej únii,

–   so zreteľom na článok 22 Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch,

–  so zreteľom na reakciu Vysokého predstaviteľa p. Solanu, predsedu Európskeho parlamentu p. Borrella a rakúskeho predsedníctva, ako aj na spoločné vyhlásenie Generálneho tajomníka OSN a Generálneho tajomníka Organizácie islamskej konferencie

–  so zreteľom na článok 103 odsek 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže sloboda prejavu, myslenia, svedomia a vierovyznania je zakotvená v článku 9 Európskeho dohovoru o ľudských právach,

B.  keďže tieto slobody predstavujú základ rozvoja európskych demokracií ako aj jasné oddelenie štátu od cirkvi,

C.  keďže násilné protesty na viacerých miestach vo svete sú namierené voči jednotlivým členským štátom EÚ a tzv. západnému svetu a keďže tieto protesty vznikli na základe súkromného uverejnenia karikatúr, ktoré nie sú vyhláseniami žiadneho štátu,

D.  keďže toto spôsobilo protesty, bojkot tovaru a násilné nepokoje vo svete, a to predovšetkým v islamských krajinách, pričom niektoré protestné akcie boli starostlivo zorganizované,

E.  keďže prevažná väčšina obyvateľov EÚ a krajín, ktoré sú postihnuté týmito nešťastnými udalosťami dúfajú v dialóg a pokojné vzťahy založené na vzájomnom rešpekte a porozumení, a keďže zo súčasného vývoja situácie ťažia len skupiny, ktoré nesúhlasia s týmto tvrdením,

F.  keďže karikatúry, ktoré vyvolali protesty nepodporujú dialóg, ktorý iniciovala EÚ s cieľom vytvoriť prepojenie medzi kultúrami a náboženstvami a keďže Európska únia je naďalej odhodlaná posilniť putá s dotknutými krajinami v duchu vzájomnej spolupráce a spoločnej vízie upevnených vzťahov,

G.  keďže slobodné a nezávislé médiá sú základným predpokladom pre úplné rešpektovanie práva na slobodu prejavu, čo posilňuje demokratický princíp, na ktorom je založená Únia,

1.  obhajuje slobodu prejavu ako základnú hodnotu EÚ; verí, že sloboda prejavu musí byť vždy uplatňovaná s osobnou zodpovednosťou a rešpektom práv a cítenia iných; uznáva, že na riešenie týchto otázok je potrebná neustála diskusia v demokratickej spoločnosti;

2.  žiada všetkých, ktorí užívajú právo na slobodu prejavu, aby sa zaviazali podporiť základné hodnoty EÚ - demokraciu, pluralizmus, toleranciu, a aby túto slobodu nezneužívali na podnecovanie náboženskej nenávisti alebo na šírenie xenofóbnych a rasistických názorov, ktorých cieľom je vylúčenie osôb na základe pôvodu alebo vierovyznania;

3.  pripomína, že sloboda prejavu, myslenia, svedomia a vierovyznania je zakotvená v Charte základných práv Európskej únie a v Európskom dohovore o ľudských právach,

4.  verí, že sloboda prejavu by mala byť vždy uplatňovaná zodpovedne a s rešpektovaním ľudských práv, náboženského cítenia a vierovyznania, či už ide o islam, kresťanstvo, židovské alebo iné náboženstvo;

5.  domnieva sa, že sloboda prejavu a nezávislosť tlače ako univerzálne práva, nesmú byť potlačené nijakým jedincom alebo skupinou, ktorá sa cíti urazená tým, čo bolo povedané alebo napísané; zároveň vyjadruje svoj rešpekt tým, ktorí sa cítili urazení karikatúrami proroka Mohameda ale poukazuje na to, že vo veci odškodnenia prípadnej urážky sa možno obrátiť na súdy v súlade s platnými národnými a európskymi právnymi predpismi;

6.  veľmi dôrazne odsudzuje podpaľovanie veľvyslanectiev členských štátov EÚ a vyhrážky európskym občanom; odsudzuje nečinnosť niektorých vlád pri predchádzaní násiliu a tolerovanie násilných útokov inými vládami; vyzýva krajiny, v ktorých sa takéto prípady vyskytli, aby jasne a konkrétne dali najavo, že takéto prípady v budúcnosti nebudú akceptované; vyzýva členské štáty aby dodržiavali povinnosti, ktoré im vyplývajú z Viedenského dohovoru;

7.  zdôrazňuje, že v mnohých krajinách, v ktorých došlo k násilnostiam a demonštráciám v súvislosti s karikatúrami pravidelne dochádza k porušovaniu slobody vyjadrovania, slobody prejavu a zhromažďovania;

8.  víta vyhlásenia a úsilie hlavných predstaviteľov európskych muslimských komunít a v arabskom svete, ktorí jasne odsúdili násilné útoky na veľvyslanectvá a pálenie vlajok;

9.  prejavuje solidaritu s novinármi Jordánu, Egypta a Alžírska, ktorí s odvahou uverejnili karikatúry a výstižne ich okomentovali; dôrazne odsudzuje ich uväznenie a žiada zúčastnené vlády, aby ich zbavili viny;

10.  zdôrazňuje, že bojkot voči členským štátom je v rozpore so skutočnosťou, že obchodné zmluvy sú vždy uzatvárané s celou EÚ;

11.  vyjadruje svoju plnú podporu a solidaritu Dánsku a s krajinám a obyvateľstvu, ktoré postihli tieto ťažké a bezprecedentné udalosti; pripomína klauzulu o solidarite v článku 11 Zmluvy o Európskej únii;

12.  podporuje všetky demokratické hnutia, politikov, médiá a občiansku spoločnosť, ktoré sú vystavené autoritatívnym a represívnym náboženským režimom a vedú proti nim zápas;

13.  odsudzuje vraždu otca Santora náboženskými fanatikmi v Turecku a smrť ostatných obetí nedávnych násilností;

14.  veľmi ľutuje, že existujú organizované extrémistické skupiny, ktoré, ako sa zdá, ťažia zo stupňovania súčasných nepokojov a využívajú karikatúry ako zámienku k podnecovaniu násilia; poznamenáva, že obyvateľstvo v zúčastnených krajinách má vo všeobecnosti k daným udalostiam odlišný postoj a usiluje sa o pokoj, stabilitu, hospodárske a kultúrne výmeny, a nie o chaos a násilie;

15.  ľutuje opätovnú a narastajúcu antisemitskú a protiizraelskú propagandu v niektorých arabských krajinách a v Iráne; poukazuje na to, že v týchto krajinách sú pravidelne zverejňované potupné a ponižujúce karikatúry židov, z čoho vyplýva, že tieto krajiny jednoznačne neuplatňujú rovnaké pravidlá pre všetky náboženské komunity;

16.  žiada o obnovenie prostredia konštruktívneho a mierového dialógu a vyzýva miestnych politických a náboženských lídrov o prijatie ráznych krokov na ukončenie násilia;

17.  domnieva sa, že podpora dialógu medzi kultúrami a náboženstvami a dosahovanie pokroku vo vzájomnom porozumení a rešpekte patria naďalej medzi výzvy globalizovaného sveta;

18.  pevne verí, že na realizovanie týchto opatrení sa plne využije rámec spolupráce a dialógu s partnerskými krajinami Stredozemia a Ázie;

19.  pripomína, že Euro-stredozemné parlamentné zhromaždenie je vhodným fórom pre vzájomnú spoluprácu s našimi partnermi na južnej strane Stredného mora pre demokratickú, pluralistickú a tolerantnú spoločnosť založenú na hodnotách ľudských práv; v tomto kontexte víta vyhlásenie predsedníctva ESPZ a žiada, aby sa týmto problémom prioritne zaoberalo marcové plenárne zasadnutie;

20.  poveruje predsedu Parlamentu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Rade Európy, vládam a parlamentom členských štátov, Organizácii islamskej konferencie a Arabskej lige.