Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B6-0150/2006Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B6-0150/2006

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

15.3.2006

σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού, των βουλευτών
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων: σχετικά με το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων αναφορικά με το Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και την 62η σύνοδο της Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου των Ηνωμένων Εθνών (ΕΔΑΗΕ)

Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B6-0150/2006
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B6-0150/2006
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων αναφορικά με το Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και την 62η σύνοδο της Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου των Ηνωμένων Εθνών (ΕΔΑΗΕ)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ από το 1996, καθώς και τα ψηφίσματα της 29ης Ιανουαρίου 2004 για τις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών[1], της 9ης Ιουνίου 2005 για τη μεταρρύθμιση των Ηνωμένων Εθνών[2], και της 29ης Σεπτεμβρίου 2005[3] σχετικά με τα αποτελέσματα της παγκόσμιας διάσκεψης κορυφής των Ηνωμένων Εθνών στις 14-16 Σεπτεμβρίου 2005,

–  έχοντας υπόψη την 62η σύνοδο της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, η οποία προγραμματίσθηκε να διεξαχθεί από τις 13 Μαρτίου έως τις 21 Απριλίου 2006,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση "Ένας ασφαλέστερος κόσμος: η κοινή μας ευθύνη", της επιτροπής υψηλού επιπέδου σχετικά με τις απειλές, τις προκλήσεις και τις αλλαγές, της 1ης Δεκεμβρίου 2004,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση "Ευρύτερη ελευθερία: προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης, της ασφάλειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους" του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, της 21ης Μαρτίου 2005,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο συμπερασμάτων της παγκόσμιας διάσκεψης του ΟΗΕ του 2005, το οποίο εγκρίθηκε στη Νέα Υόρκη στις 16 Σεπτεμβρίου 2005, και με το οποίο αποφασίζεται να συγκροτηθεί Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προς αντικατάσταση της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και να ανατεθεί στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ να διεξαγάγει διαπραγματεύσεις, που θα πρέπει να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν κατά την 60ή σύνοδο, προκειμένου να καθορισθούν η εντολή και η σύνθεσή του,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο ψηφίσματος του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που υπεβλήθη στις 23 Φεβρουαρίου 2006,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός, η προαγωγή και η διασφάλιση της οικουμενικότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί μέρος του ηθικού και νομικού κεκτημένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της ευρωπαϊκής ενότητας και ακεραιότητας,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Ηνωμένα Έθνη αποτελούν δυνητικά, τώρα όπως και κατά το παρελθόν, έναν από τους πλέον κατάλληλους οργανισμούς για τη σφαιρική αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και των προκλήσεων τις οποίες αντιμετωπίζει σήμερα η ανθρωπότητα,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο ψηφίσματος σχετικά με το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ήταν το αποτέλεσμα πολύμηνων προσπαθειών προκειμένου να εξευρεθεί συναίνεση,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι δεν αντιμετωπίζει ορισμένες από τις βασικές ανησυχίες που έχουν εκφρασθεί, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα μπορούσε να παράσχει μια αποτελεσματική πλατφόρμα για την ενδυνάμωση της προστασίας και προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο του ΟΗΕ, ο οποίος δυστυχώς δεν έχει επιτύχει πάντοτε την επιθυμητή επίδοση από άποψη αποτελεσμάτων,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η 62η σύνοδος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ θα είναι και η τελευταία πριν από τη σύσταση, στην πράξη, του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για την φετινή ετήσια σύνοδο της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ έχει συγκροτηθεί ad hoc αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως γινόταν και κατά τα προηγούμενα επτά χρόνια,

Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

1.  χαιρετίζει την έγκριση του ψηφίσματος για τη δημιουργία του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, τη συμβολή της ΕΕ για το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων·

2.  χαιρετίζει τη θέσπιση ενός μειωμένου, μόνιμου σώματος του ΟΗΕ, άμεσα εκλεγόμενου από τη Γενική Συνέλευση, ως ένα πρώτο βήμα για την τήρηση της δέσμευσης της παγκόσμιας διάσκεψης κορυφής του 2005 να ενδυναμωθεί ο μηχανισμός των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

3.  χαιρετίζει ιδίως τη δυνατότητα του Συμβουλίου να συνέρχεται τακτικά κατά τη διάρκεια του έτους, συνεδριάζοντας κατ΄ ελάχιστον τρεις φορές το χρόνο, και να συγκαλεί ειδικές συνόδους, πέραν των τακτικών του συνεδριάσεων, προκειμένου να αντιμετωπίζει ταχέως κλιμακούμενες κρίσεις που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

4.  επικροτεί τη διατήρηση του συστήματος των ανεξάρτητων "ειδικών διαδικασιών" της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ· επισημαίνει ότι οι εν λόγω ειδικές διαδικασίες θα υποβληθούν σε επανεξέταση εντός ενός έτους και καλεί την ΕΕ να μεριμνήσει για τη διατήρησή τους·

5.  επικροτεί τη διατήρηση της πρακτικής της συμμετοχής των ΜΚΟ ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις συζητήσεις· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για μεταρρύθμιση της Επιτροπής του ΟΗΕ για τις ΜΚΟ προκειμένου να διασφαλισθεί στην πράξη η συμμετοχή ανεξάρτητων ΜΚΟ·

6.  επικροτεί την καθιέρωση ενός μηχανισμού οικουμενικής περιοδικής επανεξέτασης, της "αξιολόγησης από ομοτίμους" (peer review) προκειμένου να ενισχυθεί η οικουμενικότητα της δράσης του και η ίση μεταχείριση των κρατών μελών κατά την παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανά τον κόσμο· σημειώνει τη διευκρίνιση ότι δεν θα υπάρχει αλληλεπικάλυψη μεταξύ του μηχανισμού αυτού και του έργου που ασκούν τα συμβατικά όργανα του ΟΗΕ· καλεί το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να διασφαλίσει, κατά την εκπόνηση των διαδικασιών της εν λόγω επανεξέτασης, ότι η σύνοδος που θα είναι αφιερωμένη σε αυτήν θα διεξάγεται επιπροσθέτως των τουλάχιστον τριών συνόδων και δέκα εβδομάδων που προβλέπονται στο ψήφισμα·

7.  εκφράζει τη λύπη του διότι δεν προκρίθηκε η ιδέα της εκλογής των μελών του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με ενισχυμένη πλειοψηφία δύο τρίτων· εκτιμά ωστόσο ότι η διαδικασία που προβλέπει άμεση και ατομική εκλογή των μελών με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία στην Γενική Συνέλευση και επιβάλλει στις κυβερνήσεις να εξετάζουν τις επιδόσεις και δεσμεύσεις των υποψηφίων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι σε θέση να αποτρέψει τη συμμετοχή στο Συμβούλιο ατόμων που βαρύνονται με κατάφωρες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· χαιρετίζει εξάλλου τη σύσταση μηχανισμού αναστολής του δικαιώματος συμμετοχής στο Συμβούλιο εκείνων των μελών που βαρύνονται με κατάφωρες και συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με διαδικασία που απαιτεί πλειοψηφία δύο τρίτων στη Γενική Συνέλευση·

8.  καλεί όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να προσπαθήσουν να εκλέξουν τις υποψήφιες χώρες με τα υψηλότερα πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες έχουν κυρώσει τις βασικές συνθήκες περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων, απευθύνουν ανοιχτές προκλήσεις για τις ειδικές διαδικασίες του ΟΗΕ και προσπαθούν να εφαρμόζουν τις συστάσεις τους· καλεί την ΕΕ να επιμείνει ώστε οι υποψηφιότητες να υποβληθούν τουλάχιστον τριάντα ημέρες πριν από την εκλογή, ώστε να είναι δυνατή η δημόσια αξιολόγηση των επιδόσεών τους και των δεσμεύσεών τους στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

9.  επαναβεβαιώνει την άποψή του ότι η ικανότητα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα θα εξαρτηθεί από την πολιτική βούληση όλων των μερών να το καταστήσουν ένα ισχυρό και αποτελεσματικό σώμα·

10.  καλεί, συνεπώς, όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να ανταποκριθούν στην εντολή την οποία έχουν ορίσει και να εφαρμόσουν τους αναπτυχθέντες μηχανισμούς ώστε να διασφαλίσουν την ικανότητα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να προστατεύει και προωθεί σημαντικά τα ανθρώπινα δικαιώματα·

11.  ζητεί από την ΕΕ να διαδραματίσει πρωτοπόρο ρόλο στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και να αποτελέσει παράδειγμα, εργαζόμενη για τη δημιουργία ενός ενισχυμένου οργάνου προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ, ικανού να ανταποκρίνεται και να αντιδρά σε καταστάσεις που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα ανά τον κόσμο·

12.  επιβεβαιώνει εκ νέου την ανάγκη ενισχυμένης διαβούλευσης, συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ της ΕΕ και του ΟΗΕ, ιδίως δε του νέου Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

13.  επιβεβαιώνει εκ νέου την ανάγκη συντονισμένης, συμπεφωνημένης και καλά προετοιμασμένης προσέγγισης από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από, κατά τη διάρκεια και μετά τις συνόδους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, προκειμένου να διασφαλισθεί μια πραγματική και αποτελεσματική συμβολή στις εργασίες του·

14.  θεωρεί, βάσει της πρακτικής της συμμετοχής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις ετήσιες συνόδους της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, ότι πρέπει να συνεχιστεί η αποστολή αντιπροσωπείας για την παρακολούθηση των σχετικών συνεδριάσεων του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

62η σύνοδος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ

15.  σημειώνει την απόφαση να καταστεί η 62η σύνοδος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ μια μεταβατική, διαδικαστική, συντομευμένη σύνοδος·

16.  θεωρεί, ωστόσο, ότι αυτές οι διαδικασίες δεν πρέπει να εμποδίσουν την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ από το να ασκήσει την προστατευτική εντολή της και ότι θα εγκριθούν δεόντως ή θα δοθεί κάποια άλλη συνέχεια στις εργασίες της ως προς τον καθορισμό προτύπων·

17.  καλεί, ως εκ τούτου, τα μέλη της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να διασφαλίσουν ότι θα παρουσιαστούν, θα επικυρωθούν και θα συζητηθούν πλήρως οι εργασίες των ειδικών διαδικασιών για τις οποίες δόθηκε εντολή κατά την τελευταία σύνοδο, όπως η έκθεση του Γενικού Γραμματέα ως προς την συνεργασία με τους εκπροσώπους των οργάνων του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ότι θα ανανεωθούν οι εντολές που λήγουν, όπως η εντολή του Ειδικού Εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επισημαίνει ότι η δυνατότητα των τελευταίων να απευθύνονται στην Επιτροπή και να λαμβάνουν μέρος στις συζητήσεις πρέπει να διατηρηθεί·

18.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Πρόεδρο της 60ής Γενικής Συνέλευσης και τον Ύπατο Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.