Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B6-0150/2006Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B6-0150/2006

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

15.3.2006

työjärjestyksen 103 artiklan 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset: ihmisoikeusneuvostoa koskevien neuvottelujen tuloksista sekä YK:n ihmisoikeustoimikunnan 62. istunnosta

Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B6-0150/2006
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B6-0150/2006
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselma ihmisoikeusneuvostoa koskevien neuvottelujen tuloksista sekä YK:n ihmisoikeustoimikunnan 62. istunnosta

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aikaisemmat, vuodesta 1996 lähtien antamansa päätöslauselmat YK:n ihmisoikeustoimikunnasta sekä 29. tammikuuta 2004 antamansa päätöslauselman EU:n ja YK:n välisistä suhteista[1], 9. kesäkuuta 2005 antamansa päätöslauselman YK:n uudistamisesta[2] sekä 29. syyskuuta 2005 antamansa päätöslauselman 14.–16. syyskuuta 2005 järjestetyn Yhdistyneiden Kansakuntien huippukokouksen tuloksista[3],

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeustoimikunnan (IOT) 62. istunnon, joka oli määrä pitää 13. maaliskuuta–21. huhtikuuta 2006,

–  ottaa huomioon kertomuksen "Turvallisempi maailma: yhteinen vastuumme", jonka uhkia, haasteita ja muutosta käsitellyt korkean tason paneeli esitti 1. joulukuuta 2004,

–  ottaa huomioon raportin "Vapaammissa oloissa: kohti kehitystä, turvallisuutta ja ihmisoikeuksia kaikille", jonka YK:n pääsihteeri antoi 21. maaliskuuta 2005,

–  ottaa huomioon 16. syyskuuta 2005 New Yorkissa järjestetyn Yhdistyneiden Kansakuntien vuoden 2005 huippukokouksen päätösasiakirjan, jossa päätettiin perustaa ihmisoikeusneuvosto, joka korvaisi nykyisen ihmisoikeustoimikunnan, sekä valtuuttaa YK:n yleiskokouksen puheenjohtaja käymään neuvotteluja ihmisoikeusneuvoston valtuuksien ja kokoonpanon määrittelemiseksi, jotta neuvottelut saataisiin päätökseen mahdollisimman pian 60. istunnon aikana,

–  ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen puheenjohtajan päätöslauselmaesityksen ihmisoikeusneuvostosta, joka esitettiin 23. helmikuuta 2006,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien yleispätevyyden kunnioittaminen, edistäminen ja suojelu ovat osa Euroopan unionin eettistä ja oikeudellista säännöstöä ja yksi Euroopan yhtenäisyyden ja eheyden kulmakivistä,

B.  on sitä mieltä, että Yhdistyneet kansakunnat on – kuten tähänkin saakka – se järjestö, joka pystyy parhaiten käsittelemään kokonaisvaltaisesti ihmisoikeuskysymyksiä ja ihmiskunnan nykyään kohtaamia haasteita,

C.  ottaa huomioon, että ihmisoikeusneuvostoa (ION) koskevasta päätöslauselmaesityksestä saatiin aikaan yhteisymmärrys useita kuukausia kestäneiden neuvottelujen tuloksena,

D.  ottaa huomioon, että vaikka eräät tärkeimmistä huolenaiheista ovat jääneet ihmisoikeusneuvoston toimivallan ulkopuolelle, se voi siitä huolimatta toimia tehokkaasti foorumina, joka vahvistaa ihmisoikeuksien suojelua ja tukee YK:n puitteita, sillä nämä eivät valitettavasti aina ole olleet riittävän tehokkaat tulosten saavuttamiseksi,

E.  ottaa huomioon, että YK:n ihmisoikeustoimikunnan 62. istunto on sen viimeinen istunto ennen YK:n ihmisoikeusneuvoston virallista perustamista,

F.  ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin jäsenistä on seitsemän edellisvuoden tapaan koottu tilapäinen valtuuskunta, joka osallistuu YK:n ihmisoikeustoimikunnan tämänvuotiseen istuntoon,

Ihmisoikeusneuvosto

1.  pitää myönteisenä ihmisoikeusneuvoston perustamista koskevaa päätöslauselmaa; panee tässä yhteydessä merkille Euroopan unionin panoksen neuvottelujen lopputulokseen;

2.  pitää yleiskokouksen suoraan valitsemaa supistettua ja pysyvää YK:n elintä myönteisenä ensimmäisenä askeleena kohti vuoden 2005 huippukokouksessa tehtyä sitoumusta Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeusmekanismin vahvistamisesta;

3.  pitää erityisen myönteisenä sitä, että ihmisoikeusneuvosto voi kokoontua kautta vuoden vähintään kolmeen istuntoon ja järjestää säännöllisten kokoustensa lisäksi erityisistuntoja puuttuakseen nopeasti kehittymässä oleviin ihmisoikeuskriiseihin;

4.  suhtautuu myönteisesti siihen, että YK:n ihmisoikeustoimikunnan riippumattomia erityismenettelyjä koskeva järjestelmä säilytettiin; huomauttaa, että kyseisiä erityismenettelyjä tarkistetaan vuoden kuluessa, ja kehottaa Euroopan unionia pysymään valppaana varmistaakseen, että ne säilytetään;

5.  pitää myönteisenä, että ihmisoikeusjärjestöt voivat jatkossakin osallistua keskusteluihin; toistaa vaatimuksensa, joka koskee YK:n kansalaisjärjestötoimikunnan uudistamista tarkoituksena varmistaa riippumattomien kansalaisjärjestöjen tehokas osallistuminen;

6.  pitää myönteisenä kokonaisvaltaisen ja määräaikaisen arviointimekanismin (nk. vertaisarvioinnin) käyttöönottoa, sillä se edistää sitä, että säännöt ovat samat kaikille ja jäsenvaltioita kohdellaan tasapuolisesti valvottaessa ihmisoikeuksien toteutumista eri puolilla maailmaa; panee merkille huomautuksen, että kyseinen mekanismi ei saisi merkitä kaksinkertaista työtä YK:n peruskirjan elimille; kehottaa ihmisoikeusneuvostoa varmistamaan mainitun arvioinnin menettelyjen kehittämisen yhteydessä, että arviointi-istunnon lisäksi neuvosto pitää vähintään kolme istuntoa ja kokoontuu kymmenen viikon ajan mainitun päätöslauselman mukaisesti;

7.  pitää valitettavana, että ehdotusta, joka koskee ihmisoikeusneuvoston jäsenten valintaa vahvistetulla kahden kolmasosan enemmistöllä, ei hyväksytty; katsoo kuitenkin, että menettely, jossa jäsenet valitaan suoralla ja henkilökohtaisella vaalilla ja salaisessa äänestyksessä yleiskokouksen ehdottomalla enemmistöllä ja jossa hallitusten on tutustuttava ehdokasvaltioiden ihmisoikeustilanteeseen ja sitoumuksiin, saattaa estää ihmisoikeuksia rikkovia valtioita saamasta paikkaa ihmisoikeusneuvostossa; pitää myönteisenä sellaisen menettelyn käyttöönottoa, jolla yleiskokouksen kahden kolmasosan enemmistö voi estää valtioita, joissa tapahtuu räikeitä ja järjestelmällisiä ihmisoikeusloukkauksia, saamasta paikkaa ihmisoikeusneuvostossa;

8.  kehottaa kaikkia YK:n jäsenvaltioita pyrkimään siihen, että ihmisoikeusneuvostoon valitaan ne ehdokasvaltiot, joissa on korkeimmat ihmisoikeusstandardit, jotka ovat ratifioineet tärkeimmät ihmisoikeussopimukset, täyttäneet raportointivelvollisuutensa, esittäneet avoimia kutsuja YK:n erityismenettelyjen soveltamiseksi ja pyrkineet panemaan täytäntöön niiden suositukset; kehottaa Euroopan unionia vaatimaan, että ehdokasvaltiot on esiteltävä vähintään 30 päivää ennen vaaleja, jotta muut valtiot voivat tutkia niiden ihmisoikeustilannetta ja sitoumusten täyttämistä;

9.  vahvistaa kantanaan, että ihmisoikeusneuvoston kyky suojella ihmisoikeuksia riippuu kaikkien osapuolten poliittisesta tahdosta muodostaa vahva ja tehokas neuvosto;

10.  kehottaa tästä syystä kaikkia YK:n jäsenvaltioita täyttämään määrittelemänsä tehtävät ja panemaan täytäntöön kehitetyt mekanismit, jotta voidaan varmistaa ihmisoikeusneuvoston mahdollisuudet suojella ja edistää ihmisoikeuksia tarkoituksenmukaisesti;

11.  kehottaa EU:ta olemaan liikkeellepanevana voimana ihmisoikeusneuvostossa ja toimimaan esimerkillisesti sen edistämiseksi, että YK:n ihmisoikeuselin pystyy entistä tehokkaammin puuttumaan ja reagoimaan ihmisoikeustilanteisiin kaikkialla maailmassa;

12.  vahvistaa, että EU:n ja YK:n, erityisesti sen uuden ihmisoikeusneuvoston, välillä tarvitaan entistä tehokkaampaa neuvottelua, yhteistyötä ja yhteensovittamista;

13.  vakuuttaa jälleen, että ennen YK:n ihmisoikeusneuvoston istuntoja, niiden aikana ja niiden jälkeen Euroopan unionilla pitää olla koordinoitu, yhteinen ja hyvin valmisteltu lähestymistapa, jotta varmistetaan tehokas ja järkevä osallistuminen ihmisoikeusneuvoston työskentelyyn;

14.  pitää asianmukaisena, että Euroopan parlamentin valtuuskunta lähetetään myös ihmisoikeusneuvoston tarkoituksenmukaisiin istuntoihin, koska Euroopan parlamentti on tähän saakka osallistunut YK:n ihmisoikeustoimikunnan vuosittaisiin istuntoihin;

YK:n ihmisoikeustoimikunnan 62. istunto

15.  panee merkille päätöksen, jonka mukaan YK:n ihmisoikeustoimikunnan 62. istunto on menettelytapoja käsittelevä tavallista lyhyempi siirtymäkauden istunto;

16.  katsoo kuitenkin, että mainittu menettely ei saisi estää ihmisoikeustoimikuntaa täyttämästä suojelutehtäväänsä ja että ihmisoikeustoimikunnan kaikki perustehtävät olisi toteutettava asianmukaisesti tai niiden seuranta olisi järjestettävä muulla tavalla;

17.  kehottaa tästä syystä YK:n ihmisoikeustoimikunnan jäsenvaltioita varmistamaan, että edellisessä istunnossa jaetut erityistehtävät, kuten pääsihteerin kertomus yhteistyöstä YK:n ihmisoikeusjärjestöjen edustajien kanssa, esitellään, tunnustetaan ja niistä keskustellaan kattavasti ja että päättyvät mandaatit, kuten ihmisoikeuksien puolustajia käsittelevän YK:n pääsihteerin erityisedustajan mandaatti, uusitaan; korostaa, että ihmisoikeuksien puolustajilla on jatkossakin oltava puheoikeus ihmisoikeustoimikunnassa ja oikeus osallistua keskusteluihin;

* * *

18.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n pääsihteerille, YK:n 60. yleiskokouksen puheenjohtajalle sekä YK:n ihmisoikeusvaltuutetulle.