Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B6-0150/2006Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B6-0150/2006

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

15.3.2006

pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 4 dalį pateikė
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų: dėl derybų dėl Žmogaus teisių tarybos rezultatų ir dėl Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komisijos 62-osios sesijos

Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
RC-B6-0150/2006
Pateikti tekstai :
RC-B6-0150/2006
Priimti tekstai :

Europos Parlamento rezoliucija dėl derybų dėl Žmogaus teisių tarybos rezultatų ir dėl Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komisijos 62-osios sesijos

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes, nuo 1996 m. priimtas, rezoliucijas dėl JT Žmogaus teisių komisijos bei į 2004 m. sausio 29 d. rezoliuciją dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Tautų1 santykių, 2005 m. birželio 9 d. rezoliuciją dėl Jungtinių Tautų2 reformos ir į 2005 m. rugsėjo 29 d. rezoliuciją dėl 2005 m. rugsėjo 29 d.3 vykusio Jungtinių Tautų pasaulio valstybių vadovų aukščiausio lygio susitikimo rezultatų,

–  atsižvelgdamas į JT Žmogaus teisių komisijos (JTŽTK) 62-ąją sesiją, kuri, kaip ir planuota, vyksta 2006 m. kovo 13–21 d.,

–  atsižvelgdamas į aukšto lygio komisijos grėsmei, problemoms ir pokyčiams tirti 2004 m. gruodžio 1 d. pranešimą „Saugesnis pasaulis – mūsų bendra atsakomybė“,

–  atsižvelgdamas į JT Generalinio Sekretoriaus 2005 m. kovo 21 d. pranešimą „Daugiau laisvės, siekiant plėtros, saugumo ir žmogaus teisių visiems“,

–  atsižvelgdamas į 2005 m. Niujorke vykusiame Jungtinių Tautų pasaulio valstybių vadovų aukščiausio lygio susitikime priimtą išvadų dokumentą, kuriame buvo nuspręsta įkurti Žmogaus teisių tarybą, kuri pakeistų Žmogaus teisių komisiją, ir pavesti Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos pirmininkui kuo greičiau, 60-osios sesijos metu, užbaigti vykstančias derybas siekiant nustatyti Žmogaus teisių tarybos įgaliojimus ir struktūrą,

  • atsižvelgdamas į JT Generalinės Asamblėjos pirmininko 2006 m. vasario 23 d. pateiktą rezoliucijos dėl Žmogaus teisių tarybos projektą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi pagarba žmogaus teisių visuotinumui, jo skatinimas ir apsauga yra Europos Sąjungos etinio ir teisinio Bendrijos teisyno acquis dalis ir vienas pagrindinių Europos bendrumo ir vientisumo ramsčių,

B.  kadangi Jungtinės Tautos potencialiai buvo ir yra viena tinkamiausių organizacijų, padedančių visapusiškai spręsti žmogaus teisių klausimus ir uždavinius, su kuriais šiandien susiduria žmonija,

C.  kadangi rezoliucijos dėl Žmogaus teisių tarybos (angl. HRC) projektas yra daugelio mėnesių darbo, norint pasiekti susitarimą, rezultatas,

D.  kadangi Žmogaus teisių taryba negali spręsti kai kurių svarbiausių nerimą keliančių ir įvardytų klausimų, ji vis dėto galėtų būti veiksmingas JT, kurios, deja, ne visada veiksmingai pasiekdavo norimų rezultatų, padalinys, padėsiantis stiprinti žmogaus teisių apsaugą ir jas skatinti,

E.  kadangi JT Žmogaus teisių komisijos (angl. UNCHR) 62-oji sesija bus paskutinė sesija prieš iš tikrųjų įkuriant JT Žmogaus teisių tarybą,

F.  kadangi Europos Parlamento ad hoc delegacija buvo sudaryta prieš šių metų JT Žmogaus teisių komisijos metinę sesiją, kaip tai buvo daroma ir per pastaruosius septynerius metus,

Žmogaus teisių taryba

1.  palankiai vertina priimtą rezoliuciją, kuria įkuriama Žmogaus teisių taryba; ir atkreipia dėmesį į ES indėlį į šių derybų rezultatą;

2.  palankiai vertina mažesnio, nuolatinio, Generalinės Asamblėjos tiesiogiai renkamo JT organo įkūrimą – pirmą žingsnį siekiant įgyvendinti 2005 m. vykusio Jungtinių Tautų pasaulio valstybių vadovų aukščiausio lygio susitikimo įsipareigojimą stiprinti Jungtinių Tautų žmogaus teisių struktūrą;

3.  ypač džiaugiasi tuo, kad Taryba per visus metus galės dažnai posėdžiauti ir surengti ne mažiau kaip tris sesijas per metus ir, be savo eilinių susitikimų, sušaukti neeilines sesijas siekiant greitai reaguoti į atsirandančias žmogaus teisių krizes;

4.  palankiai vertina JT Žmogaus teisių komisijos nepriklausomų vadinamųjų specialiųjų procedūrų sistemos išsaugojimą; pažymi, kad šias specialiąsias procedūras reikės patikslinti per vienų metų laikotarpį, ir ragina ES išlikti budrią siekiant užtikrinti, kad šios procedūros būtų išlaikytos;

5.  palankiai vertina tai, kad žmogaus teisių NVO ir toliau dalyvaus diskusijose; pakartoja savo raginimą reformuoti JT NVO komitetą siekiant užtikrinti veiksmingą nepriklausomų NVO dalyvavimą;

6.  palankiai vertina tai, kad sukurtas visuotinis periodinio vertinimo, vadinamojo ekspertų vertinimo, mechanizmas, t.y. priemonė, padėsianti didinti taikymo visuotinumą ir vienodą požiūrį į valstybes nares siekiant stebėti žmogaus teisių padėtį visame pasaulyje; atkreipia dėmesį į sąlygą, kad, taikant šį mechanizmą, neturėtų būti dubliuojamas JT sutarties organų darbas; ragina Žmogaus teisių tarybą, kuriant šio vertinimo metodus, užtikrinti, kad šiam tikslui skirta sesija neįeitų į rezoliucijoje nurodytą sesijų skaičių, t.y. mažiausiai trys sesijos ir dešimt savaičių;

7.  apgailestauja, kad nebuvo priimtas pasiūlymas Žmogaus teisių tarybos narius rinkti dviejų trečdalių balsų dauguma; vis dėlto mano, kad procedūra, kai nariai renkami tiesiogiai ir asmeniškai slaptu balsavimu absoliučia Generalinės Asamblėjos balsų dauguma ir vyriausybės turi svarstyti kandidatų veiklą ir įsipareigojimus žmogaus teisių srityje, galėtų užkirsti kelią tam, kad į Tarybą būtų išrinkti aiškūs žmogaus teisių pažeidėjai; palankiai vertina, kad nustatytas narystės teisių Taryboje sustabdymo, kai Tarybos narys akivaizdžiai ir nuolat pažeidžia žmogaus teises, mechanizmas balsuojant dviem trečdaliams Generalinės Asamblėjos narių;

8.  ragina visas JT valstybes nares stengtis rinkti aukščiausius žmogaus apsaugos standartus atitinkančias šalis kandidates, kurios yra ratifikavusios pagrindines žmogaus teisių sutartis, laikėsi savo įsipareigojimų teikti ataskaitas, atvirai ragino laikytis JT specialiųjų procedūrų ir siekė įgyvendinti jų rekomendacijas; ragina ES primygtinai reikalauti, kad kandidatūros būtų pristatytos likus mažiausia trisdešimčiai dienų iki rinkimų siekiant, kad būtų viešai svarstoma jų veikla ir įsipareigojimai žmogaus teisių srityje;

9.  dar kartą patvirtina savo požiūrį, kad Žmogaus teisių tarybos gebėjimas ginti žmogaus teises priklausys nuo visų šalių politinės valios siekti, kad ji taptų stipri ir veiksminga institucija;

10.  taigi ragina visas JT valstybes nares įvykdyti nusistatytus įgaliojimus ir įgyvendinti sukurtus mechanizmus siekiant užtikrinti Žmogaus teisių tarybos gebėjimą prasmingai ginti ir skatinti žmogaus teises;

11.  ragina ES atlikti vadovaujamąjį vaidmenį Žmogaus teisių taryboje ir rodyti pavyzdį siekiant įsteigti stiprų JT žmogaus teisių organą, galintį spręsti žmogaus teisių klausimus ir reaguoti į žmogaus teisių padėtį visame pasaulyje;

12.  dar kartą patvirtina, kad reikia plėsti ES ir JT, ypač naujosios Žmogaus teisių tarybos, konsultacijas, bendradarbiavimą ir koordinavimą;

13.  dar kartą patvirtina, kad Europos Sąjungai reikia suderintos, bendros ir gerai parengtos strategijos prieš ir per Žmogaus teisių tarybos sesijas ir po jų siekiant užtikrinti veiksmingą ir naudingą indėlį į Tarybos darbą;

14.  mano, kad, atsižvelgiant į Europos Parlamento dalyvavimo JT Žmogaus teisių komisijos metinėse sesijose patirtį, reikia ir toliau siųsti delegacijas dalyvauti atitinkamose Žmogaus teisių tarybos sesijose;

JT Žmogaus teisių komisijos 62-oji sesija

15.  atkreipia dėmesį į sprendimą JT Žmogaus teisių komisijos 62-ąją sesiją padaryti pereinamąją, procedūrinę ir trumpesnę;

16.  vis dėlto mano, kad šie pasikeitimai neturėtų sutrukdyti JT Žmogaus teisių komisijai įvykdyti apsaugos įgaliojimų ir kad visa Komisijos normų nustatymo veikla turėtų būti tinkamai perimta ar kitaip tęsiama;

17.  taigi ragina Žmogaus teisių komisijos narius užtikrinti, kad paskutinės sesijos metu perduotas specialių procedūrų darbas, pvz., Generalinio Sekretoriaus pranešimas apie bendradarbiavimą su Jungtinių Tautų žmogaus teisių organizacijų atstovais, būtų pateiktas, pripažintas ir labai gerai apsvarstytas ir kad besibaigiantys įgaliojimai, pvz., JT Generalinio Sekretoriaus specialiojo atstovo žmogaus teisių gynėjams įgaliojimas, būtų atnaujinti; pabrėžia, kad turi būti išlaikyta galimybė žmogaus teisių gynėjams kreiptis į Komisiją ir dalyvauti diskusijose;

* * *

18.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, JT Generaliniam Sekretoriui, 60-osios Generalinės Asamblėjos pirmininkui ir JT vyriausiajam žmogaus teisių komisarui.