Resolutsiooni ühisettepanek - RC-B6-0167/2006Resolutsiooni ühisettepanek
RC-B6-0167/2006

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK

15.3.2006

Vastavalt kodukorra artikli 115 lõikele 5 esitanud
asendades järgnevate fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid: Kasahstan

Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
RC-B6-0167/2006
Esitatud tekstid :
RC-B6-0167/2006
Vastuvõetud tekstid :

Euroopa Parlamendi resolutsioon Kasahstani kohta

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse varasemaid resolutsioone Kasahstani kohta;

–  võttes arvesse ELi ja Kasahstani partnerlus- ja koostöölepingut, mis allkirjastati 23. jaanuaril 1995 ja jõustus 1. juulil 1999;

–  võttes arvesse ELi 16. veebruari 2006. aasta avaldust Altõnbek Sarsenbajevi surma kohta Kasahstanis;

–  võttes arvesse komisjoni strateegiadokumenti Kesk-Aasia kohta (2002–2006);

–  võttes arvesse ELi ja Kasahstani koostöönõukogu neljanda kohtumise järeldusi;

–  võttes arvesse 4. detsembril 2005. aastal toimunud presidendivalimiste ametlikke tulemusi;

–  võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5,

A.  arvestades, et 13. veebruaril 2006 mõrvati jõhkralt prominentne poliitik ja opositsioonipartei "Tõeline Ak Žol" kaasesimees Altõnbek Sarsenbajev koos ihukaitsja ja autojuhiga;

B.  arvestades, et 12. novembril 2005 tapeti segastel asjaoludel teine opositsiooni liider Zamanbek Nurkadilov, kui ta oli süüdistanud valitsust korruptsioonis; arvestades, et ametlike uurimistulemuste kohaselt sooritas ta enesetapu;

C.  arvestades, et tapetud on ka tuntud ajakirjanik Ashat Šaripžanov ning opositsiooniaktivisti tütar Oksana Nikitina;

D.  arvestades, et 12 opositsiooniaktivisti ja mõned ajakirjanikud pandi 5–15 päevaks vangi või said trahvi selle eest, et nad osalesid tapetud opositsiooniliidri Altõnbek Sarsenbajevi mälestuseks 26. veebruaril peetud meeleavaldusel;

E.  arvestades, et Sarsenbajevi tapmise eest arreteeriti senati peasekretär koos riikliku julgeolekuteenistuse viie liikmega, keda süüdistatakse röövimises ja tapmises, mistõttu astus tagasi riikliku julgeolekuameti juht;

F.  arvestades, et 4. detsembril 2005. aastal toimunud presidendivalimised, mille tulemusena kinnitati Nazarbajev uuesti ametisse, ei vastanud OSCE hinnangul rahvusvahelistele nõuetele;

G.  arvestades, et Kasahstan on tähtis liitlane võitluses rahvusvahelise terrorismi ja usulise fundamentalismi vastu ning et riik soovib saada 2009. aastal OSCE eesistujaks;

H.  rõhutades, et inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete austamine on tähtsaim osa ELi ja Kasahstani vahelises partnerlus- ja koostöölepingus, mis on aluseks suhete arendamisele tulevikus;

1.  mõistab hukka Altõnbek Sarsenbajevi mõrva ja teised poliitilistel ajenditel sooritatud tapmised ning avaldab kaastunnet ohvrite perekondadele;

2.  väljendab suurt muret tõsiasja pärast, et kolme kuu jooksul tapeti kaks prominentset opositsioonipoliitikut, samuti Kasahstani poliitilise olustiku halvenemise pärast, kuna inimõiguste aktivistid, sõltumatud ajakirjanikud ja opositsiooni liikmed kogevad üha enam vägivalda ja ahistamist, samas kui opositsiooniparteid, eelkõige "Tõeline Ak Žol" ja "Alga", ei ole veel lõplikult registreeritud;

3.  palub Kasahstani ametivõimudel käimasolev juurdlus Altõnbek Sarsenbajevi ja kahe teda saatnud isiku surma asjaolude üle viia läbi igakülgselt, sõltumatult ja läbipaistvalt ning mitte takistada sõltumatu ajakirjanduse ja rahvusvaheliste vaatlejate tööd mõrva asjaolude selgitamisele kaasa aitamisel;

4.  tervitab president Nazarbajevi 21. veebruari avaldust, milles mõistetakse mõrvad hukka ja lubatakse nendega seotud isikuid karmilt karistada;

5.  tervitab Galõmžan Žakjanovi vabastamist riigisisesest eksiilist;

6.  mõistab hukka opositsiooniaktivistide ja ajakirjanike vangistamise 5–15 päevaks selle eest, et nad osalesid pärast Altõnbek Sarsenbajevi surma toimunud rahumeelsel meeleavaldusel;

7.  nõuab, et Kasahstani valitsus täidaks partnerlus- ja koostöölepingus võetud kohustusi, eelkõige demokraatia ning rahvusvahelise õiguse ja inimõiguste põhimõtete austamise osas, ning teeks samme demokratiseerimise, kodanikele suurema vabaduse tagamise ja liberaliseerimise suunas; rõhutab uuesti, kui tähtis on Kasahstani ja ELi koostöö majanduse, poliitika ja kultuuri valdkonnas;

8.  palub nõukogul ja komisjonil keskenduda järgmisel koostöönõukogu kohtumisel eelkõige inimõiguste austamise küsimusele, seostades selles valdkonnas tehtud edusammud partnerlus- ja koostöölepingu edasise rakendamisega, ning tõhustada demokraatiaalaseid TACIS programme Kasahstanis, seades esmaseks eesmärgiks demokraatlike institutsioonide, sõltumatu ajakirjanduse ja korruptsioonivastase võitluse tõhustamise ja arendamise; nõuab nende küsimuste arutamist ELi-Kasahstani parlamentaarse koostöökomisjoni järgmisel koosolekul, mis toimub 29. ja 30. märtsil;

9.  rõhutab, et demokraatia, õigusriigi ja inimõiguste põhimõtete austamine on eeltingimus, et Kasahstan saaks vastavalt kavatsustele alates 2009. aastast OSCE eesistujaks, nagu on selgelt sõnastatud ka partnerlus- ja koostöölepingus;

10.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, ÜRO peasekretärile, ELi eriesindajale Kesk-Aasias, OSCEle, Euroopa Nõukogule ning Kasahstani valitsusele ja presidendile.