Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B6-0167/2006Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B6-0167/2006

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

15.3.2006

pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį pateikė
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų: dėl Kazachstano

Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
RC-B6-0167/2006
Pateikti tekstai :
RC-B6-0167/2006
Priimti tekstai :

Europos Parlamento rezoliucija dėl Kazachstano

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į ankstesnes savo rezoliucijas dėl Kazachstano,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos partnerystės ir bendradarbiavimo sutartį (PBS) su Kazachstanu, kuri buvo pasirašyta 1995 m. sausio 23 d. ir įsigaliojo 1999 m. liepos 1 d.,

–  atsižvelgdamas į 2006 m. vasario 16 d. ES pareiškimą dėl Altynbeko Sarsanbayevo mirties Kazachstane,

–  atsižvelgdamas į Komisijos 2002–2006 m. Centrinės Azijos strategijos dokumentą,

–  atsižvelgdamas į ES ir Kazachstano bendradarbiavimo tarybos ketvirtojo susitikimo išvadas,

–  atsižvelgdamas į oficialius 2005 m. gruodžio 4 d. prezidento rinkimų rezultatus,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį,

A.  kadangi vasario 13 d. Altynbekas Sarsanbayevas, iškilus politikas ir vienas iš opozicijos partijos „Tikra Ak Zhol“ pirmininkų, buvo žiauriai nužudytas kartu su savo asmens sargybiniu ir vairuotoju;

B.  kadangi 2005 m. lapkričio 12 d. kitas opozicijos lyderis Nurkadilovas Zamanbekas buvo nužudytas neaiškiomis aplinkybėmis po to, kai apkaltino vyriausybę korupcija; kadangi pagal oficialaus tyrimo išvadas Nurkadilovas Zamanbekas nusižudė;

C.  kadangi žymus žurnalistas Askhatas Sharipzhanovas ir opozicijos aktyvisto duktė Oksana Nikitina buvo nužudyti;

D.  kadangi dvylika opozicijos aktyvistų, taip pat keli žurnalistai buvo įkalinti nuo 5 iki 15 dienų arba nubausti piniginėmis baudomis dėl to, jog vasario 26 d. susibūrė paminėti nužudytojo opozicijos lyderio Altynbeko Sarsenbayevo atminimo,

E.  kadangi Senato generalinis sekretorius kartu su 5 valstybės saugumo tarnybos nariais buvo sulaikytas ir apkaltintas pagrobimu ir nužudymu siekiant atstatydinti valstybės saugumo agentūros vadovą;

F.  kadangi 2005 m. gruodžio 4 d. prezidento rinkimai dar kartą patvirtino N.Nazarbayevo lyderiavimą; neatitiko tarptautinių standartų,

G.  kadangi Kazachstanas yra svarbus sąjungininkas kovojant su tarptautiniu terorizmu bei religiniu fundamentalizmu ir kadangi 2009 m. jis siekia pirmininkauti ESBO;

H.  pabrėžia, kad pagarba žmogaus teisėms, demokratijai ir teisės viršenybei yra kertinis akmuo ES ir Kazachstano partnerystės ir bendradarbiavimo sutarties, kuria bus grindžiami santykiai ateityje;

1.  smerkia Altynbeko Sarsenbayevo žmogžudystę ir kitas politiškai motivuotas žmogžudystes ir reiškia gilią užuojautą aukų šeimoms;

2.  pareiškia esąs labai susirūpinęs dėl to, kad per tris mėnesius buvo nužudyti du iškilūs opozicijos politikai, išsigimsta Kazachstano politinė aplinka, kur žmogaus teisių aktyvistai, nepriklausomi žurnalistai ir opozicijos nariai patiria vis didesnę prievartą bei yra puldinėjami, ir kad opozicijos partijos, ypač „Tikra Ak Zhol“ ir „Alga“, buvo nevisiškai užregistruotos;

3.  kviečia Kazachstano valdžios institucijas išsamiai, nepriklausomai ir skaidriai atlikti Altynbeko Sersanbayevo ir dviejų jį lydėjusių asmenų mirties aplinkybių tyrimą ir netrukdyti nepriklausomai žiniasklaidai ir tarptautiniams stebėtojams prisidėti aiškinantis žmogžudystės aplinkybes;

4.  džiaugiasi prezidento N.Nazarbayevo vasario 21 d. pareiškimu, kuriuo smerkiamos žmogžudystės ir pažadama nubausti kaltininkus;

5.  džiaugiasi, jog Galymzhanui Zhakianovui leista grįžti iš tremties Kazachstano valstybės teritorijoje;

6.  smerkia opozicijos aktyvistų ir žurnalistų įkalinimą nuo 5 iki 15 parų dėl taikingo Altynbeko Sersenbayevo mirties paminėjimo;

7.  ragina Kazachstano vyriausybę gerbti savo įsipareigojimus pagal Partnerystės ir bendradarbiavimo sutartį, ypač gerbti demokratiją, tarptautinės teisės principus ir žmogaus teises, siekti demokratizacijos, užtikrinti piliečių laisves ir liberalizavimą; pakartoja, kad skiria didelį dėmesį Kazachstano ir Europos Sąjungos bendradarbiavimui ekonominiais, politiniais ir kultūriniais klausimais;

8.  kviečia Tarybą ir Komisiją iškelti klausimą dėl pagarbos žmogaus teisėms per kitą Bendradarbiavimo tarybos susitikimą, susiejant pažangą šioje srityje su tolimesniu Partnerystės ir bendradarbiavimo sutarties įgyvendinimu, ir sustiprinti TACIS demokratines programas Kazachstanui, ypač stengiantis sustiprinti ir išplėtoti demokratines institucijas, nepriklausomą žiniasklaidą ir kovą su korupcija; ragina šiuos klausimus įtraukti į kitą ES ir Kazachstano parlamentinio bendradarbiavimo komiteto posėdį, kuris vyks kovo 29–30 dienomis;

9.  pabrėžia, kad pagarba demokratijos principams, teisės viršenybei ir žmogaus teisėms, aiškiai nustatytos Partnerystės ir bendradarbiavimo sutartyje, yra būtina sąlyga tam, kad nuo 2009 m. Kazachstanas pirmininkautų ESBO, o jis šiuo metu to ir siekia;

10.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, ES ypatingajam atstovui Centrinėje Azijoje, ESBO, Europos Tarybai ir Kazachstano vyriausybei bei prezidentui.