Gemensamt förslag till resolution - RC-B6-0167/2006Gemensamt förslag till resolution
RC-B6-0167/2006

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION

15.3.2006

i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen från
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper: om Kazakstan

Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
RC-B6-0167/2006
Ingivna texter :
RC-B6-0167/2006
Antagna texter :

Europaparlamentets resolution om Kazakstan

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Kazakstan,

–  med beaktande av Europeiska unionens partnerskaps- och samarbetsavtal med Kazakstan, som undertecknades den 23 januari 1995 och trädde i kraft den 1 juli 1999,

–  med beaktande av EU:s uttalande av den 16 februari 2006 om Altynbek Sarsenbayevs död i Kazakstan,

–  med beaktande av kommissionens strategidokument för Centralasien 2002–2006,

–  med beaktande av slutsatserna från det fjärde mötet med samarbetsrådet för EU och Kazakstan,

–  med beaktande av resultatet av presidentvalet den 4 december 2005,

–  med beaktande av artikel 115.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Altynbek Sarsenbayev, en framstående politiker och medordförande för oppositionspartiet True Ak Zhol, mördades brutalt den 13 februari 2006 tillsammans med sin livvakt och sin chaufför.

B.  Den 12 november 2005 dödades en annan oppositionsledare, Nurkadilov Zamanbek, under oklara omständigheter efter att han anklagat regeringen för korruption. Enligt slutsatserna av den officiella utredningen hade han begått självmord.

C.  Askhat Sharipzhanov, en välkänd journalist, och Oksana Nikitina, dotter till en oppositionsaktivist, har också dödats.

D.  Tolv oppositionsaktivister samt några journalister dömdes till fängelse i mellan fem och femton dagar eller till böter för att ha anordnat ett möte den 26 februari till minne av den mördade oppositionsledaren Altynbek Sarsenbayev.

E.  Senatens generalsekreterare arresterades för mordet på Sarsenbayev tillsammans med fem medlemmar av den statliga säkerhetstjänsten, och anklagades för kidnappning och mord, vilket ledde till att chefen för säkerhetstjänsten tvingades avgå.

F.  Presidentvalet den 4 december 2005, som återinsatte Nazarbayev vid makten, uppfyllde enligt OSSE inte internationella standarder.

G.  Kazakstan är en viktig allierad i kampen mot internationell terrorism och religiös fundamentalism, och landet har uttryckt intresse för att ta över OSSE:s ordförandeskap från 2009.

H.  Europaparlamentet betonar att respekten för mänskliga rättigheter, demokrati och rättstsprinciperna är en grundläggande faktor i partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Kazakstan, som kommer att ligga till grund för utvecklingen av närmare förbindelser.

1.  Europaparlamentet fördömer mordet på Altynbek Sarsenbayev och andra politiskt motiverade mord och uttrycker sitt deltagande med offrens familjer.

2.  Europaparlamentet är djupt oroat över att två framstående oppositionspolitiker mördats inom en tidsram på tre månader, och över försämringen av den politiska situationen i Kazakstan, där människorättsaktivister, oberoende journalister och oppositionsmedlemmar i allt större utsträckning utsätts för våld och trakasserier. Det är också oroande att partier i den politiska oppositionen, särskilt True Ak Zohl och Alga, fortfarande inte till fullo registrerats.

3.  Europaparlamentet uppmanar Kazakstans myndigheter att fullfölja den pågående utredningen om omständigheterna i samband med mordet på Altynbek Sarsenbayev och de två personer som ledsagade honom, på ett fullständigt, oberoende och öppet sätt, samt att inte begränsa de oberoende medierna och internationella observatörer i deras försök att bidra till klarläggandet av omständigheterna i samband med mordet.

4.  Europaparlamentet gläder sig över att president Nazarbayev den 21 februari fördömde morden och utlovade stränga straff för förövarna.

5.  Europaparlamentet gläder sig över att Galymzhan Zhakianov befriats från sin interna exil.

6.  Europaparlamentet fördömer fängslandet av oppositionsaktivister och journalister i fem till femton dagar till följd av deras deltagande i ett fredligt möte till minne av Altynbek Sarsenbayevs död.

7.  Europaparlamentet uppmanar Kazakstans regering att uppfylla sina förpliktelser i enlighet med partnerskaps- och samarbetsavtalet, särskilt när det gäller demokrati, folkrättsliga principer och mänskliga rättigheter, och att arbeta för demokratisering, säkerställande av ytterligare friheter för folket och liberalisering. Parlamentet understryker den betydelse det fäster vid samarbetet mellan Kazakstan och Europeiska unionen på det ekonomiska, politiska och kulturella området.

8.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att låta frågan om respekt för mänskliga rättigheter stå i centrum för nästa möte i samarbetsrådet och att koppla framsteg på detta område till det vidare genomförandet av partnerskaps- och samarbetsavtalet, samt att förstärka Tacisprogrammen för demokrati för Kazakstan, i synnerhet för att stärka och utveckla demokratiska institutioner, oberoende medier och kampen mot korruption. Parlamentet begär att dessa tre frågor förs upp på dagordningen för det kommande mötet i den parlamentariska samarbetskommittén mellan EU och Kazakstan, som skall hållas den 29–30 mars.

9.  Europaparlamentet betonar att respekt för de demokratiska och rättsstatliga principerna och de mänskliga rättigheterna, som klart och tydligt fastställs i partnerskaps- och samarbetsavtalet, är en nödvändig förutsättning om Kazakstan skall ta över ordförandeskapet för OSSE, vilket landet har för avsikt att göra från 2009.

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, FN:s generalsekreterare, EU:s specialsändebud för Centralasien, OSSE, Europarådet och Kazakstans regering och parlament.