Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B6-0191/2006

Předložené texty :

RC-B6-0191/2006

Rozpravy :

PV 22/03/2006 - 14
CRE 22/03/2006 - 14

Hlasování :

PV 23/03/2006 - 11.11

Přijaté texty :


SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ,
PDF 106kWORD 69k
20. 3. 2006
PE 371.617v01-00}
PE 371.620v01-00}
PE 371.621v01-00}
PE 371.623v01-00}
PE 371.626v01-00}
PE 371.627v01-00} RC1
 
B6‑0191/2006}
B6‑0193/2006}
B6‑0194/2006}
B6‑0196/2006}
B6‑0199/2006}
B6‑0200/2006} RC1
který v souladu s čl. 108 odst. 5 jednacího řádu předložili poslanci
   José Ribeiro e Castro za skupinu PPE-DE
   Margrietus van den Berg, Glenys Kinnock a Marie-Arlette Carlotti za skupinu PSE
   Thierry Cornillet za skupinu ALDE
   Frithjof Schmidt za skupinu Verts/ALE
   Francis Wurtz a Willy Meyer Pleite za skupinu GUE/NGL
   Ģirts Valdis Kristovskis a Eoin Ryan za skupinu UEN
a který nahrazuje návrhy předložené níže uvedenými skupinami:
   PPE-DE (B6‑0191/2006)
   ALDE (B6‑0193/2006)
   Verts/ALE (B6‑0194/2006)
   GUE/NGL (B6‑0196/2006)
   UEN (B6‑0199/2006)
   PSE (B6‑0200/2006)
o revizi Dohody z Cotonou a stanovení částky pro 10. ERF

Usnesení Evropského parlamentu o revizi Dohody z Cotonou a stanovení částky pro 10. ERF 

Evropský parlament,

–  s ohledem na změny Dohody o partnerství AKT-EU podepsané dne 24. června 2005 v Lucemburku, zejména na přílohu Ia týkající se „víceletého finančního rámce spolupráce podle této (revidované) dohody“,

–  s ohledem na sdělení Komise „K plnému zahrnutí spolupráce se zeměmi AKT do rozpočtu EU (KOM(2003)590),

–  s ohledem na závěry Evropské rady z 15. a 16. prosince 2005, zejména na bod 70 a přílohu II týkající se příspěvků jednotlivých členských států zemím AKT,

–  s ohledem na své usnesení o začlenění Evropského rozvojového fondu do rozpočtu ze dne 1. dubna 2004, usnesení o politických výzvách a rozpočtových prostředcích rozšířené Unie na období 2007–2013 ze dne 8. června 2005 a usnesení o rozvojové strategii pro Afriku ze dne 17. listopadu 2005,

–  s ohledem na závazky, které členské státy učinily v roce 2005, zejména k tomu, že:

   -EU a její členské státy dosáhnou do roku 2015 cíle OSN, totiž 0,70 % hrubého národního důchodu EU, což by zvýšilo příspěvek EU rozvojovým cílům tisíciletí z 33 miliard eur v roce 2003 na více než 84 miliard eur do roku 2015 (Evropská rada, červen 2005),
   -EU dosáhne přechodného cíle 0,56 % do roku 2010, což by tok veřejné rozvojové pomoci zvýšilo na 67 miliard eur (Summit Rady EU, červen 2005),
   -EU a další dárci zdvojnásobí pomoc Africe a do roku 2010 jí tedy z veřejné rozvojové pomoci poskytnou 25 miliard USD(1) (Summit G8, červen 2005),

–  s ohledem na čl. 108 odst. 5 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že příloha Ia revidované Dohody z Cotonou stanoví, že „V tomto novém období zachová Evropská unie výši své pomoci státům AKT alespoň na stejné úrovni jako v případě 9. ERF, bez započtení zůstatků; k tomu se na základě odhadů Společenství připočítají účinky inflace, růstu v rámci Evropské unie a rozšíření o deset nových členských států v roce 2004“,

B.  vzhledem k tomu, že zatímco Komise původně určila pro 10. ERF na období 2008–2013 (6 let) částku 24 958 miliard eur, Evropská rada se na svém zasedání v Bruselu ve dnech 15. a 16. prosince 2005 shodla na částce pouhých 22 682 miliard eur,

C.  vzhledem k tomu, že toto snížení o 2 miliardy je v rozporu se závazky Unie v souvislosti s přílohou Ia revidované Dohody z Cotonou a neodráží četné politické závazky k výraznému zvýšení rozvojové pomoci, které byly učiněny v roce 2005,

D.  vzhledem k tomu, že země AKT by nedaly svůj souhlas s revidovanou Dohodou z Cotonou, aniž by v ní byla zahrnuta příloha Ia týkající se financování, a proto je třeba, aby členské státy EU dostály svých závazků,

E.  vzhledem k tomu, že dříve, než dá Evropský parlament souhlas s revidovanou Dohodou z Cotonou, je třeba řadu věcí objasnit,

F.  vzhledem k tomu, že zahrnutí ERF do rozpočtu nevyřeší všechny problémy, ani nepředstavuje překážku řádného fungování partnerství AKT-EU,

G.  vzhledem k tomu, že 40 let po vzniku ERF je legitimní zabývat se jeho reformou a vzhledem k tomu, že stávající systém nemůže vyřešit problémy týkající se jak času potřebného k uvolňování prostředků, ani hromadění nevyužitých prostředků (11 miliard eur)

H.  vzhledem k tomu, že k rozšíření EU o Rumunsko a Bulharsko by mělo dojít v roce 2007,

I.  vzhledem k tomu, že Východní Timor přistoupil k Dohodě z Cotonou dne 15. prosince 2005,

J.  vzhledem k obavám, jež vyslovily zámořské země a území (ZZÚ) v souvislosti s jejich vyloučením z 10. ERF a nejistotě týkající se spolupráce mezi zeměmi ZZÚ a EU,

K.  vzhledem k tomu, že mezi hlavní cíle Dohody z Cotonou patří odstranění chudoby, udržitelný rozvoj a postupné zapojení zemí AKT do světového hospodářství; vzhledem k tomu, že všechny země AKT a EU se zavázaly ke splnění rozvojových cílů tisíciletí,    

L.  vzhledem k tomu, že v revidované Dohodě z Cotonou hraje významnou úlohu politický dialog a že rozvoj musí přispět k dodržování lidských práv, demokratické hodnoty a dobré vládnutí i udržitelný rozvoj,

1.  lituje, že celková částka na 10. ERF, o které rozhodla Evropská rada, je nižší než původní částka navržená Komisí;

2.  lituje, že se velké množství politických závazků učiněných v roce 2005 ohledně výrazného zvýšení veřejné rozvojové pomoci neodrazilo ve výrazném zvýšení příspěvků členských států do ERF; zdůrazňuje, že navrhovaná částka pro 10. ERF by činila pouhých 0,028 % HDP členských států;

3.  hluboce lituje, že se členské státy na jedné straně zavázaly ke zvýšení rozvojové pomoci, pokud ovšem na straně druhé hladina prostředků 10. ERF zůstane na úrovni částky stanovené Evropskou radou, sníží se celkové hladiny veřejné rozvojové pomoci spravované Komisí do roku 2015 z 19 % na pouhých 14 %, což by de facto znamenalo rozštěpení rozvojové politiky;

4.  vyzývá členské státy, aby pečlivě zvážily zvýšení svých příspěvků do 10. ERF;

5.  vyzývá Radu a Komisi, aby objasnily, jak bude financována rozvojová oblast dohod o hospodářském partnerství, o níž se v současnosti jedná;

6.  naléhavě vyzývá Radu, aby poskytla nové prostředky na programy na podporu obchodu, a trvá na tom, aby na tyto programy nebyly čerpány prostředky, které již byly vyčleněny pro jiné rozvojové iniciativy, jako např. na rozvojové cíle tisíciletí;

7.  vyzývá Radu, aby zajistila, že příspěvky Rumunska a Bulharska do 10. ERF budou připočteny poté, co tyto země přistoupí k EU;

8.  vyzývá Radu, aby vzala v úvahu přistoupení Východního Timoru k dohodě o partnerství a skutečnost, že pomoc určená této nové zemi by měla být jasně doplňková na základě vzorce popsaného v příloze Ia revidované Dohody z Cotonou;

9.  vyzývá Radu a Komisi, aby co nejdříve objasnily otázku budoucího financování spolupráce se zeměmi ZZÚ;

10.  vyzývá Radu a Komisi, aby objasnily budoucí financování Africké unie včetně toho, jaké finanční prostředky by měly pocházet z programu MEDA;

11.  připomíná, že veškeré výdaje na ERF musí odpovídat kritériím způsobilosti veřejné rozvojové pomoci, jak je definoval Výbor OECD pro rozvojovou pomoc;

12.  vyzývá Komisi, aby se ujala vedoucí úlohy při zajišťování koordinace mezi členskými státy a zvýšila tak účinnost financování rozvoje, a to jak dvoustranného, tak ze strany EU;

13.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě EU, členským státům EU a jejich vedoucím vládním představitelům, vládám zemí AKT a Komisi.

(1) Ve srovnání s rokem 2004 představuje tato částka dvojnásobek pomoci.

Právní upozornění - Ochrana soukromí