Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B6-0191/2006Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B6-0191/2006

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

20.3.2006

σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού, των βουλευτών
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων: σχετικά με την αναθεώρηση της Συμφωνίας Κοτονού και τον καθορισμό του ποσού για το 10ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ)

Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B6-0191/2006
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B6-0191/2006
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αναθεώρηση της Συμφωνίας Κοτονού και τον καθορισμό του ποσού για το 10ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στη συμφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ, που υπεγράφησαν στο Λουξεμβούργο στις 24 Ιουνίου 2005, ιδίως δε το Παράρτημα Ι (α) σχετικά με το πολυετές χρηματοπιστωτικό πλαίσιο συνεργασίας βάσει της αναθεωρημένης συμφωνίας Κοτονού,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προς την πλήρη ένταξη της συνεργασίας με τις χώρες ΑΚΕ στον προϋπολογισμό ΕΕ» (COM(2003) 590),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 15ης και 16ης Δεκεμβρίου 2005, συγκεκριμένα δε την παράγραφο 70 και το Παράρτημα ΙΙ, σχετικά με τις εισφορές που αντιστοιχούν στα κράτη μέλη προς τις χώρες ΑΚΕ,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του της 1ης Απριλίου 2004, σχετικά με την ένταξη στον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ), της 8ης Ιουνίου 2005, σχετικά με τις πολιτικές προκλήσεις και τα δημοσιονομικά μέσα της διευρυμένης Ένωσης 2007-2013, και της 17ης Νοεμβρίου 2005, σχετικά με την αναπτυξιακή στρατηγική για την Αφρική,

–  έχοντας υπόψη τις δεσμεύσεις τις οποίες προσυπέγραψαν τα κράτη μέλη το 2005, συγκεκριμένα δε ότι

  • -η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα επιτύχουν τον στόχο του ΟΗΕ για 0,70 % ΕΑΒ/ΑΕΕ μέχρι το 2015, αυξάνοντας έτσι την συνεισφορά της ΕΕ στους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας από 33 δις ευρώ το 2003 σε άνω των 84 δις μέχρι το 2015 (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Ιούνιος 2005),
  • -ο ενδιάμεσος στόχος της ΕΕ για 0,56 % θα επιτευχθεί μέχρι το 2010 αυξάνοντας την ΕΑΒ της ΕΕ στα 67 δις ευρώ (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Ιούνιος 2005),
  • -η ΕΕ και οι λοιποί δωρητές θα διπλασιάσουν την βοήθεια προς την Αφρική χορηγώντας ΕΑΒ ύψους 25 δις δολαρίων μέχρι το 2010[1] (Διάσκεψη κορυφής G8, Ιούλιος 2005),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη την δέσμευση του Παραρτήματος Ι (α) της αναθεωρημένης συμφωνίας Κοτονού, σύμφωνα με την οποία «η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διατηρήσει το ύψος της βοήθειας προς τις χώρες ΑΚΕ το λιγότερο στο ίδιο επίπεδο όπως αυτό του 9ου ΕΤΑ, μη συμπεριλαμβανομένων υπολοίπων· σε αυτό το ποσό θα πρέπει να προστεθούν, βασισμένες σε κοινοτικές εκτιμήσεις, οι επιπτώσεις του πληθωρισμού, της ανάπτυξης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η διεύρυνση σε 10 νέα κράτη μέλη το 2004»,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ενώ η Επιτροπή είχε υπολογίσει αρχικώς για το 10ο ΕΤΑ ποσό ύψους 24.948 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2008-2013 (έξι έτη), το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του στις Βρυξέλλες στις 15 και 16 Δεκεμβρίου 2005, συμφώνησε σε ποσό ύψους μόλις 22.682 εκατ. ευρώ,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η μείωση κατά 2 δις αντιβαίνει προς τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Ένωση με το Παράρτημα Ι (α) της αναθεωρημένης συμφωνίας Κοτονού και δεν συνάδει με τις πολυάριθμες πολιτικές υποσχέσεις που διατυπώθηκαν το 2005 περί σημαντικής αύξησης της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες ΑΚΕ δεν θα είχαν δώσει την συγκατάθεσή τους για την αναθεωρημένη συμφωνία Κοτονού εάν δεν συμπεριλαμβανόταν το Παράρτημα Ι (α) σχετικά με την χρηματοδότηση, και κατά συνέπεια ότι υπάρχει ανάγκη τα κράτη μέλη να τιμήσουν τις υποσχέσεις που έδωσαν,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο να του δοθούν ορισμένες διευκρινήσεις πριν δώσει την σύμφωνη γνώμη του ως προς την αναθεωρημένη συμφωνία Κοτονού,

ΣΤ.  εκτιμώντας ότι η ένταξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης στον προϋπολογισμό δεν αποτελεί ούτε πανάκεια αλλά ούτε και εμπόδιο για μια ικανοποιητική λειτουργία της εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ,

Ζ.  τονίζοντας ότι είναι απολύτως εύλογος ο προβληματισμός περί μεταρρύθμισης του ΕΤΑ σαράντα χρόνια μετά την δημιουργία του, και ότι μέχρι τώρα, τα προβλήματα που άπτονται της ταχύτητας των εκταμιεύσεων και της συσσώρευσης των αχρησιμοποίητων πιστώσεων (11 δισεκ. ευρώ) δεν έχουν λυθεί από το τρέχον σύστημα,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ένταξη σε αυτήν της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας έχει προγραμματισθεί για το 2007,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ανατολικό Τιμόρ προσχώρησε στη συμφωνία Κοτονού στις 15 Δεκεμβρίου 2005,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες που διατύπωσαν οι υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ) όσον αφορά την εξαίρεση τους από το 10ο ΕΤΑ και την αβεβαιότητα σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ ΕΕ και ΥΧΕ·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κύριοι στόχοι της συμφωνίας Κοτονού είναι η εξάλειψη της φτώχειας, η βιώσιμη ανάπτυξη και η σταδιακή ενσωμάτωση των χωρών ΑΚΕ στην παγκόσμια οικονομία· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι όλες οι χώρες ΑΚΕ και τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν δεσμευτεί να υλοποιήσουν τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολιτικός διάλογος έχει εξαιρετικά σημαντική θέση στην αναθεωρημένη συμφωνία Κοτονού και ότι η ανάπτυξη οφείλει να προωθεί τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις δημοκρατικές αρχές και την καλή διακυβέρνηση παράλληλα με την βιώσιμη ανάπτυξη,

1.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι το συνολικό ποσό για το 10ο ΕΤΑ που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπολείπεται του αρχικού υπολογισμού της Επιτροπής,

2.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι οι πολυάριθμες πολιτικές υποσχέσεις που δόθηκαν το 2005 περί σημαντικής αύξησης της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας (ΕΑΒ) δεν μετουσιώθηκαν σε σημαντική αύξηση των εισφορών των κρατών μελών προς το ΕΤΑ· επισημαίνει ότι το προτεινόμενο ποσό για το 10ο ΕΤΑ αντιστοιχεί μόλις στο 0,028 % του ΑΕγχΠ των κρατών μελών·

3.  εκφράζει τη λύπη του διότι, αφενός μεν τα κράτη μέλη έχουν δεσμευτεί να αυξήσουν την αναπτυξιακή βοήθεια, αφετέρου δε, εάν το ποσό του 10ου ΕΤΑ παραμείνει εκείνο που όρισε το Συμβούλιο, τότε τα συνολικά επίπεδα ΕΑΒ που διαχειρίζεται η Επιτροπή θα μειωθούν από 19 % που είναι σήμερα σε 14 % μέχρι το 2015· διαπιστώνει ότι κάτι τέτοιο ισοδυναμεί με de facto επανεθνικοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής·

4.  καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο σημαντικής αύξησης της εισφοράς τους στο 10ο ΕΤΑ·

5.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να παράσχουν διευκρινήσεις σχετικά με το πως θα χρηματοδοτηθεί η αναπτυξιακή διάσταση των Οικονομικών Εταιρικών Σχέσεων που αποτελούν αυτή τη στιγμή αντικείμενο διαπραγματεύσεων·

6.  παροτρύνει το Συμβούλιο να διαθέσει νέους πόρους υπέρ των προγραμμάτων ενίσχυσης του εμπορίου και επιμένει ότι αυτά τα προγράμματα δεν πρέπει να γίνουν αιτία ανακατανομής πόρων που προορίζονται για άλλες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, όπως οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας·

7.  καλεί το Συμβούλιο να μεριμνήσει ούτως ώστε η συνεισφορά της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στο 10ο ΕΤΑ να προστεθεί, μόλις ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

8.  καλεί το Συμβούλιο να λάβει υπόψη του την προσχώρηση του Ανατολικού Τιμόρ στην συμφωνία εταιρικής σχέσης, ούτως ώστε η βοήθεια προς τη νέα χώρα να ξεχωρίζει σαφώς ως επιπρόσθετη σε σχέση με τα προβλεπόμενα από το Παράρτημα Ι (α) της αναθεωρημένης συμφωνίας Κοτονού·

9.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να παράσχουν το ταχύτερο δυνατόν διευκρινίσεις σχετικά με το ζήτημα της μελλοντικής χρηματοδότησης της συνεργασίας με τις ΥΧΕ·

10.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να παράσχουν διευκρινίσεις σχετικά με τη μελλοντική χρηματοδότηση της Αφρικανικής Ένωσης, με ιδιαίτερη έμφαση στο ύψος της χρηματοδότησης που θα προέλθει από το πρόγραμμα MEDA·

11.  υπενθυμίζει ότι όλες οι εκταμιεύσεις του ΕΤΑ πρέπει να πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας της ΕΑΒ όπως ορίζονται από την επιτροπή αναπτυξιακής βοήθειας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης·

12.  καλεί την Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλία προκειμένου να διασφαλιστεί ο συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών, ούτως ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής χρηματοδότησης τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διμερές επίπεδο·

13.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων των κρατών μελών της ΕΕ, στις κυβερνήσεις των χωρών ΑΚΕ, και στην Επιτροπή.