Resolutsiooni ühisettepanek - RC-B6-0191/2006Resolutsiooni ühisettepanek
RC-B6-0191/2006

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK

20.3.2006

Vastavalt kodukorra artikli 108 lõikele 5 esitanud
asendades järgnevate fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid: Cotonou lepingu muutmine ja kümnenda Euroopa Arengufondi (EAF) rahastamise kinnitamine

Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
RC-B6-0191/2006
Esitatud tekstid :
RC-B6-0191/2006
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Euroopa Parlamendi resolutsioon Cotonou lepingu muutmise ja kümnenda Euroopa Arengufondi (EAF) rahastamise kinnitamise kohta

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Luxembourgis 24. juunil 2005. aastal allakirjutatud AKV-ELi koostöölepingu muudatusi ja eelkõige I lisa punkti a, mis puudutab "[muudetud Cotonou] lepingust tulenevat mitmeaastast koostööraamistikku";

–  võttes arvesse komisjoni teatist "Suund AKV riikidega tehtava koostöö täieulatuslikuks kandmiseks ELi eelarvesse" (COM(2003)590);

–  võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 15. ja 16. detsembri 2005. aasta järeldusi ja eelkõige punkti 70 ja II lisa, mis puudutab liikmesriikide vastavaid sissemakseid AKV riikidele;

–  võttes arvesse oma 1. aprilli 2004. aasta resolutsiooni Euroopa Arengufondi eelarvesse kaasamise kohta, 8. juuni 2005. aasta resolutsiooni laienenud liidu poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite (2007–2013) kohta ning 17. novembri 2005. aasta resolutsiooni Aafrika arengustrateegia kohta;

–  võttes arvesse liikmesriikide 2005. aastal võetud kohustusi ja eelkõige järgmist:

  • et EL ja liikmesriigid saavutavad 2015. aastaks ÜRO eesmärgi 0,70% ELi RKTst, mis tõstaks ELi toetuse aastatuhande arengueesmärkide saavutamiseks 33 miljardilt eurolt 2003. aastal enam kui 84 miljardile eurole 2015. aastal (Euroopa Ülemkogu, juuni 2005);
  • et ELi vahe-eesmärk 0,56% saavutatakse aastaks 2010, mis tõstaks ELi ametliku arenguabi summa 67 miljardi euroni (Euroopa Liidu Nõukogu tippkohtumine, juuni 2005);
  • et EL ja teised rahastajad kahekordistavad Aafrikale antavat abi ja eraldavad seega 2010. aastaks Aafrikale ametlikku arenguabi 25 miljardit USA dollarit[1] (G8 tippkohtumine, juuli 2005);

–  võttes arvesse kodukorra artikli 108 lõiget 5,

A.  arvestades, et muudetud Cotonou lepingu I lisa punkt a sätestab, et "uuel perioodil Euroopa Liit jätkab AKV riikide toetamist vähemalt samal tasemel nagu üheksanda EAFi puhul, välja arvatud jäägid; sellele tuleks ühenduse hinnangute kohaselt lisada mõjud, mis kaasnevad inflatsiooni, Euroopa Liidu sisese kasvu ja laienemisega 10 uue liikmesriigi võrra 2004. aastal";

B.  arvestades, et kuigi komisjoni esialgsed arvutused nägid kümnendale EAFile aastateks 2008–2013 (6 aastaks) ette 24,948 miljardi euro suuruse summa, leppis Euroopa Ülemkogu 15.–16. detsembri 2005. aasta Brüsseli kohtumisel kokku kõigest 22,682 miljardi euro suuruse summa;

C.  arvestades, et see 2 miljardi euro suurune kärbe on vastuolus liidu kohustustega, mis tulenevad muudetud Cotonou lepingu I lisa punktist a ning see ei ole kooskõlas paljude 2005. aastal antud poliitiliste lubadustega arenguabi olulise suurendamise kohta;

D.  arvestades, et AKV riigid ei oleks nõustunud muudetud Cotonou lepinguga, kui see poleks hõlmanud rahastamist puudutavat I lisa punkti a, ning seetõttu on vajalik, et ELi liikmesriigid oma kohustustest kinni peaksid;

E.  arvestades, et enne kui Euroopa Parlament saab muudetud Cotonou lepingu osas oma nõusoleku anda, tuleb veel mõningaid küsimusi selgitada;

F.  arvestades, et EAFi eelarvesse kaasamine ei ole lahendus kõigile probleemidele ega ka takistus AKV-ELi tõhusale koostööle;

G.  arvestades, et EAFi reformimise kaalumine 40 aastat pärast selle loomist on õigustatud ning et praegune süsteem pole suutnud lahendada summade väljamaksmiseks kuluva aja ega kasutamata assigneeringute (11 miljardit eurot) kogunemise probleemi;

H.  arvestades, et Rumeenia ja Bulgaaria ühinemine ELiga on kavandatud 2007. aastaks;

I.  arvestades, et Ida-Timor ühines Cotonou lepinguga 15. detsembril 2005;

J.  võttes arvesse ÜMTde muret nende kümnendast EAFist väljajätmise pärast ning ebakindlust ÜMTde ja ELi vahelise koostöö osas;

K.  arvestades, et Cotonou lepingu peamised eesmärgid on vaesuse kaotamine, säästev areng ja AKV riikide järkjärguline integreerumine maailmamajandusse; arvestades, et kõik AKV ja ELi riigid on pühendunud aastatuhande arengueesmärkide saavutamisele;   

L.  arvestades, et poliitiline dialoog on muudetud Cotonou lepingus varasemast suurema tähtsusega ning et arengukoostöö peab toetama inimõiguste austamist, demokraatlikke põhimõtteid, head valitsemistava ja säästvat arengut,

1.  avaldab kahetsust, et Euroopa Ülemkogu poolt kümnendale EAFile ettenähtud üldsumma on väiksem kui komisjoni esialgne kalkulatsioon;

2.  avaldab kahetsust, et 2005. aastal ametliku arenguabi olulise suurendamise toetamiseks antud ülevoolavad poliitilised lubadused ei avaldu liikmesriikide oluliselt suuremate sissemaksetena EAFi; rõhutab, et kümnenda EAFi jaoks väljapakutud summa moodustaks ainult 0,028% liikmesriikide SKTst;

3.  taunib asjaolu, et ühest küljest on liikmesriigid võtnud kohustuse suurendada arenguabi, aga teisest küljest tekib olukord, et kui kümnenda EAFi vahendid jäävad Euroopa Ülemkogu määratud tasemele, siis komisjoni hallatava ametliku arenguabi üldine tase langeb 2015. aastaks 19%lt kõigest 14%le, mis tähendaks arengupoliitika de facto taasriigistamist;

4.  kutsub liikmesriike üles kaaluma kümnenda EAFi sissemaksete olulist suurendamist;

5.  kutsub nõukogu ja komisjoni üles selgitama, kuidas rahastatakse praegu arutatavate majanduskoostöö lepingute puhul arengu mõõdet;

6.  nõuab tungivalt, et nõukogu eraldaks täiendavaid vahendeid "kaubandusabi" programmidele ja nõuab kindlalt, et nende programmide tõttu ei tohiks ümber paigutada varem teiste arengualgatuste, näiteks aastatuhande arengueesmärkide jaoks sihtotstarbelisena ettenähtud vahendeid;

7.  kutsub nõukogu üles tagama, et Rumeenia ja Bulgaaria sissemaksed lisanduksid kümnendasse EAFi, kui nad on ELiga ühinenud;

8.  kutsub nõukogu üles võtma arvesse Ida-Timori ühinemist koostöölepinguga ning arvestama asjaolu, et sellele uuele riigile suunatud abi peaks muudetud Cotonou lepingu I lisa punktis a kirjeldatud valemi kohaselt olema selgelt lisanduv;

9.  kutsub nõukogu ja komisjoni üles selgitama esimesel võimalusel ÜMTdega tehtava koostöö edasise rahastamise küsimust;

10.  kutsub nõukogu ja komisjoni üles selgitama Aafrika Liidu edasist rahastamist ja seda, mil määral peaksid vahendid tulenema MEDA programmist;

11.  tuletab meelde, et EAFi kulutused peavad vastama OECD arenguabikomitee määratletud ametliku arenguabi abikõlblikkuskriteeriumitele;

12.  kutsub komisjoni üles võtma endale juhtrolli liikmesriikide vahelise kooskõlastatuse tagamisel, et suurendada arengu rahastamise tõhusust nii ELi tasandil kui ka kahepoolsetes suhetes;

13.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Euroopa Liidu Nõukogule, ELi liikmesriikidele ja nende valitsusjuhtidele, AKV riikide valitsustele ja komisjonile.