Gemensamt förslag till resolution - RC-B6-0191/2006Gemensamt förslag till resolution
RC-B6-0191/2006

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION

20.3.2006

i enlighet med artikel 108.5 i arbetsordningen från
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper: om ändring av Cotonouavtalet och fastställande av anslagen till den tionde Europeiska utvecklingsfonden

Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
RC-B6-0191/2006
Ingivna texter :
RC-B6-0191/2006
Omröstningar :
Antagna texter :

Europaparlamentets resolution om ändring av Cotonouavtalet och fastställande av anslagen till den tionde Europeiska utvecklingsfonden

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av ändringarna av partnerskapsavtalet mellan AVS-staterna och EU, undertecknat i Luxemburg den 24 juni 2005, särskilt bilaga Ia om en flerårig finansieringsram för samarbete inom ramen för det ändrade Cotonouavtalet,

–  med beaktande av kommissionens meddelande “Vägen mot en fullständig integration av samarbetet med AVS-länderna i EU:s allmänna budget” (KOM(2003)0590).

–  med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 15-16 december 2005, särskilt punkt 70 och bilaga II om medlemsstaternas respektive bidrag till samarbetet med AVS‑länderna,

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om integreringen av Europeiska utvecklingsfonden i budgeten, antagen den 1 april 2004, politiska utmaningar och budgetmedel i ett utvidgat EU 2007–2013, antagen den 8 juni 2005 och en utvecklingsstrategi för Afrika, antagen den 17 november 2005,

–  med beaktande av de åtaganden som gjordes av medlemsstaterna 2005, särskilt att

  • -EU och dess medlemsstater senast 2015 skall uppfylla FN:s biståndsmål på 0,70 procent av BNI, vilket skulle öka EU:s bidrag till millennieutvecklingsmålen från 33 miljarder euro 2003 till mer än 84 miljarder euro 2015 (Europeiska rådet, juni 2005),
  • -ett mellanliggande biståndsmål för EU på 0,56 procent skall uppnås senast 2010, vilket kommer att föra EU:s offentliga utvecklingsbistånd till 67 miljarder euro (Europeiska rådet, juni 2005),
  • -EU och andra givare skall fördubbla stödet till Afrika och därmed ge Afrika 25 miljarder dollar i offentligt utvecklingsbistånd senast 2010[1] (G8-toppmötet, juli 2005),

–  med beaktande av artikel 108.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Enligt bilaga Ia till det ändrade Cotonouavtalet skall Europeiska unionen för denna nya period ”upprätthålla sitt bistånd till AVS-staterna på som lägst samma nivå som nivån för 9:e EUF, exklusive återstående medel från tidigare europeiska utvecklingsfonder; en uppräkning skall dessutom göras, på grundval av gemenskapens uppskattningar, med hänsyn till effekterna av inflationen, tillväxten i Europeiska unionen och unionens utvidgning med tio nya medlemsstater 2004”.

-  För den tionde europeiska utvecklingsfonden hade kommissionen ursprungligen räknat med ett belopp på 24 948 miljoner euro för perioden 20082013 (sex år). Europeiska rådet kom vid sitt sammanträde i Bryssel den 1516 december 2005 överens om beloppet 22 682 miljoner euro i löpande priser.

C.  Denna minskning med två miljarder euro strider mot EU:s åtaganden inom ramen för det ändrade Cotonouavtalets bilaga Ia och återspeglar inte de många politiska löften som gavs 2005 om att kraftigt öka det offentliga utvecklingsbiståndet

D.  AVS-länderna skulle inte ha gett sitt samtycke till det reviderade Cotonouavtalet om inte bilaga Ia om finansiering införts i avtalet, och det finns därför all anledning för EU‑medlemsstaterna att hålla sitt löfte.

E.  En rad frågor måste klarläggas innan parlamentet kan ge sitt samtycke till det ändrade Cotonouavtalet.

F.  En integrering av Europeiska utvecklingsfonden i budgeten är varken ett mirakelmedel som kommer att lösa alla problem eller ett hinder för ett välfungerande partnerskap AVS-EU.

G.  En reform av Europeiska utvecklingsfonden bör absolut övervägas 40 år efter dess inrättande, då problemen i samband med utbetalningstakten och anhopningen av outnyttjade anslag (11 miljarder euro) än idag inte har lösts i det aktuella systemet.

H.  EU:s utvidgning till Rumänien och Bulgarien är planerad till 2007.

I.  Östtimor anslöt sig till Cotonouavtalet den 15 december 2005.

J.  De utomeuropeiska länderna och territorierna har uttryckt sin oro över att de uteslutits ur den tionde Europeiska utvecklingsfonden och över den osäkerhet som råder om samarbetet mellan de utomeuropeiska länderna och territorierna och EU.

K.  Cotonouavtalets främsta mål är utrotningen av fattigdomen, en hållbar utveckling och en gradvis integrering av AVS-länderna i världsekonomin. Alla AVS-länder och EU‑medlemsstater har åtagit sig att uppfylla millennieutvecklingsmålen.

L.  Den politiska dialogen har fått större betydelse i det ändrade Cotonouavtalet och utvecklingen måste främja respekten för de mänskliga rättigheterna, de demokratiska principerna och goda styrelseformer, samt en hållbar utveckling.

1.  Europaparlamentet beklagar att det totala anslag till den tionde Europeiska utvecklingsfonden som fastställts av Europeiska rådet är lägre än kommissionens ursprungliga beräkning.

2.  Europaparlamentet beklagar att de många politiska löften som ingicks 2005 om en avsevärd ökning av det offentliga utvecklingsbiståndet inte lett till en kraftig ökning av medlemsstaternas bidrag till Europeiska utvecklingsfonden. Parlamentet understryker att det föreslagna anslaget till den tionde Europeiska utvecklingsfonden endast skulle motsvara 0,028 procent av medlemsstaternas BNP.

3.  Europaparlamentet beklagar att samtidigt som medlemsstaterna har lovat att öka det offentliga utvecklingsbiståndet, innebär det belopp till den tionde Europeiska utvecklingsfonden som Europeiska rådet fastställt att det offentliga utvecklingsbistånd som kommissionen förvaltar kommer att minska sin andel i procent från nuvarande nitton till fjorton år 2015, vilket i praktiken innebär en åternationalisering av utvecklingspolitiken.

4.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att överväga en avsevärd ökning av bidragen till den tionde Europeiska utvecklingsfonden.

5.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att klargöra hur utvecklingsdimensionen i de ekonomiska partnerskapsavtal som nu är under förhandling skall finansieras.

6.  Europaparlamentet uppmanar rådet att bevilja nya anslag för ”bistånd för handel”‑programmen, och betonar att dessa program inte bör stuva om belopp som redan öronmärkts för andra utvecklingsinitiativ som till exempel millennieutvecklingsmålen.

7.  Europaparlamentet uppmanar rådet att låta Rumäniens och Bulgariens bidrag till den tionde Europeiska utvecklingsfonden utgöra en tilläggssumma den dag länderna ansluter sig till EU.

8.  Europaparlamentet uppmanar rådet att ta hänsyn till Östtimors anslutning till partnerskapsavtalet och att stödet till detta nya land klart skall anges som ett extra bidrag i förhållande till formuleringen i bilaga Ia till det ändrade Cotonouavtalet.

9.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att snarast klargöra frågan om den framtida finansieringen av samarbetet med de utomeuropeiska länderna och territorierna.

10.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att klargöra frågan om den framtida finansieringen av Afrikanska unionen, inbegripet hur stor del av finansieringen som skall komma från Meda-programmet.

11.  Europaparlamentet erinrar om att alla utgifter inom ramen för Europeiska utvecklingsfonden skall uppfylla de kriterier som berättigar till offentligt utvecklingsbistånd och som fastställts av OECD:s kommitté för stöd till utveckling.

12.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att påta sig samordningen mellan medlemsstaterna för att öka effektiviteten av både EU:s och det bilaterala utvecklingsbiståndet.

13.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, EU:s medlemsstater och deras stats- och regeringschefer, AVS-ländernas regeringar och kommissionen.