Společný návrh usnesení - RC-B6-0235/2006Společný návrh usnesení
RC-B6-0235/2006

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ,

5. 4. 2006

který v souladu s čl. 103 odst. 4 jednacího řádu předložili poslanci
a který nahrazuje návrhy předložené níže uvedenými skupinami: o parlamentních volbách na Ukrajině

Postup : 2006/2548(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B6-0235/2006

Usnesení Evropského parlamentu o parlamentních volbách na Ukrajině

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o politickém vývoji na Ukrajině, zejména na usnesení ze dne 13. ledna 2005,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 19. ledna 2006 o evropské politice sousedství,

–  s ohledem na akční plán pro Ukrajinu a další opatření na podporu demokratické a reformně orientované Ukrajiny, o kterých rozhodla Rada,

–  s ohledem na předběžné prohlášení organizace OBSE o ukrajinských volbách ze dne 27. března 2006,

–  s ohledem na čl. 103 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Ukrajina jasně potvrdila své přání být součástí Evropy a ochotu začlenit se do Evropské unie na základě základních zásad a kritérií EU,

B.  vzhledem k tomu, že mezinárodní mise pro sledování průběhu voleb Evropského parlamentu, parlamentních shromáždění Rady Evropy, OBSE a NATO a OBSE/ODIHR dospěla k závěru, že parlamentní volby na Ukrajině dne 26. března 2006 byly svobodné a spravedlivé a v souladu s mezinárodními standardy pro demokratické volby,

C.  vzhledem k tomu, že prostor ve sdělovacích prostředcích v průběhu kampaně byl celkově vyvážený a umožnil politickým stranám šířit své poselství a voličům svobodně vyjádřit svou volbu,

D.  vzhledem k dosaženému závěru, že volby byly organizovány demokraticky a transparentně a nedošlo při nich k prakticky žádným incidentům, byť problémy s nedostatkem personálu ve volebních místnostech a velký počet voličů v některých volebních místnostech způsobily v den voleb určitý zmatek,

E.  vzhledem k tomu, že Evropská unie, členské státy a Ukrajina vykonaly další krok na cestě k ještě těsnějším vztahům založeným na společné úctě k základním evropským hodnotám,

1.  vítá skutečnost, že parlamentní a komunální volby dne 26. března 2006 proběhly uspokojivě a plně v souladu s mezinárodními volebními standardy a že Ukrajina je odhodlána stát se vyspělou demokracií a zaujmout místo v evropském společenství demokratických národů, které jí právem náleží;

2.  bere na vědomí nedostatky při volbách, které zaznamenala mise pro sledování průběhu voleb, a vyzývá příslušné ukrajinské orgány, aby provedly nápravné akce a zajistily, aby se tyto problémy již při budoucích volbách znovu nevyskytly;

3.  blahopřeje obyvatelstvu Ukrajiny, jež navzdory mnohdy nelehkým okolnostem, které panovaly ve volebních místnostech, prokázalo podporu demokratickému procesu ve své zemi;

4.  naléhá na všechny poslance nově zvolené Nejvyšší rady i na novou ukrajinskou vládu, aby se plně zasadili za nezvratnost tohoto demokratického procesu a aby pokračovali v bezvýhradném provádění a posilování politických, sociálních a hospodářských reforem;

5.  naléhá na Komisi a Radu, aby pohotově a konkrétně reagovaly na rostoucí naděje obyvatel Ukrajiny, kteří od EU očekávají stále víc, a aby zvážily další posílení opatření obsažených v akčním plánu evropské politiky sousedství, jejichž cílem je další podpora demokratického vývoje Ukrajiny, zvláště co se týče posilování úcty k právnímu státu a pokračování a posilování sociálních a hospodářských reforem; naléhá rovněž na členské státy, aby realizovaly podobné iniciativy a projekty zaměřené na konkrétní podporu, které přispějí k pokračování demokratizace a reformního procesu na Ukrajině;

6.  vyzývá novou vládu vytvořenou po těchto volbách, aby konsolidovala ukrajinskou podporu společných evropských hodnot a cílů tím, že podnikne další kroky na podporu demokracie, lidských práv, občanské společnosti a právního státu tak, že znovu zahájí tržní reformy a překoná politickou nejednotnost Ukrajiny;

7.  obrací se na všechny sousední země, aby plně respektovaly demokratickou volbu obyvatel Ukrajiny a zdržely se jakéhokoli ekonomického nebo jiného nátlaku na změnu demokraticky zvoleného budoucího politického, sociálního a hospodářského směřování této země;

8.  očekává dohodu o usnadnění vízového režimu mezi EU a Ukrajinou, jejímž konečným cílem bude bezvízový styk, prozatím však vyzývá Komisi, aby plně respektovala stávající dohody o bezplatných vízech pro opakovaný vstup uzavřené se sedmi členskými státy i další kroky zaměřené na naplnění k evropských aspirací Ukrajiny; vyzývá k dalším krokům, které Ukrajinu přiblíží k plnému členství ve Světové obchodní organizaci;

9.  konstatuje, že platnost současné Dohody o partnerství a spolupráci skončí v roce 2008, a vyzývá Komisi, aby začala jednat o dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a Ukrajinou;

10.  těší se na větší spolupráci s Nejvyšší radou a na nepřerušovaný transformační proces na Ukrajině, který zemi přiblíží k cíli stále intenzivnější spolupráce s Evropskou unií, a bere na sebe závazek Ukrajině v tomto procesu napomáhat a podporovat ji;

11.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládě a parlamentu Ukrajiny a parlamentním shromážděním Rady Evropy, OBSE a NATO.