Resolutsiooni ühisettepanek - RC-B6-0235/2006Resolutsiooni ühisettepanek
RC-B6-0235/2006

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK

5.4.2006

Vastavalt kodukorra artikli 103 lõikele 4 esitanud
asendades järgnevate fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid: Parlamendivalimised Ukrainas

Menetlus : 2006/2548(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
RC-B6-0235/2006

Euroopa Parlamendi resolutsioon parlamendivalimiste kohta Ukrainas

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma eelmisi resolutsioone poliitiliste arengute kohta Ukrainas, eriti oma 13. jaanuari 2005. aasta resolutsiooni;

–  võttes arvesse oma 19. jaanuari 2006. aasta resolutsiooni Euroopa naabruspoliitika kohta;

–  võttes arvesse Ukraina tegevuskava ning nõukogu otsusega võetud edasisi meetmeid demokraatliku ja reformimeelse Ukraina toetamiseks;

–  võttes arvesse Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) 27. märtsi 2006. aasta eelteatist Ukraina valimiste kohta;

–  võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 4,

A.  arvestades, et Ukraina on selgelt kinnitanud oma soovi kuuluda Euroopasse ning valmisolekut Euroopa Liiduga lõimumiseks ELi põhiväärtuste ja -kriteeriumide põhjal;

B.  arvestades, et Euroopa Parlamendi rahvusvaheline valimiste vaatlemise missioon, Euroopa Nõukogu, OSCE ja NATO Parlamentaarsed Assambleed ning OSCE/Demokraatlike Institutsioonide ja Inimõiguste Büroo (ODIHR) järeldasid, et 26. märtsi 2006. aasta Ukraina parlamendivalimised olid vabad ja õiglased ning kooskõlas demokraatlike valimiste rahvusvaheliste standarditega;

C.  arvestades, et kampaania meediakajastus oli üldiselt tasakaalustatud, võimaldades erakondadel oma sõnumi edastamist ja valijatel oma valiku vaba väljendamist;

D.  arvestades järeldust, et valimised viidi läbi demokraatlikult ja läbipaistvalt, peaaegu ilma ühegi vahejuhtumita, kuigi esines probleeme valimisjaoskondade personali osas ning suur valijate hulk mõnes valimisjaoskonnas põhjustas mõningase segaduse valimispäeval;

E.  arvestades, et Euroopa Liit, liidu liikmesriigid ja Ukraina on liikunud senisest tihedama, Euroopa põhiväärtuste jagatud austamisel põhineva suhte poole;

1.  tervitab asjaolu, et 26. märtsi 2005. aasta parlamendi- ja kohalikud valimised viidi läbi rahuldavalt ning täielikus kooskõlas rahvusvaheliste valimisstandarditega, ning et Ukraina sammub kindlalt küpseks demokraatiaks saamise rajal, võttes endale õigusega kuuluva koha Euroopa demokraatlike rahvaste ühenduses;

2.  märgib valimiste vaatlemise missiooni poolt tuvastatud puudusi ning kutsub asjassepuutuvaid Ukraina võime üles võtma korrigeerivaid meetmeid ja tagama, et niisugused probleemid ei taaskerkiks tulevastel valimistel;

3.  õnnitleb Ukraina rahvast, kes hoolimata mõnikord rasketest tingimustest valimisjaoskondades on näidanud üles pühendumust demokraatlikule protsessile oma riigis;

4.  õhutab kõiki vastvalitud Verkhovna Rada liikmeid ja Ukraina uut valitsust täielikult pühenduma nimetatud demokraatliku protsessi tagasipöördumatusele ning tingimusteta jätkama ja tugevdama poliitilisi, sotsiaalseid ja majandusreforme;

5.  õhutab komisjoni ja nõukogu vastama kiirelt ja konkreetselt Ukraina rahva kasvavatele lootustele, kes loodavad üha enam ELile, ning kaaluma Euroopa naabruspoliitika tegevuskavas sisalduvate meetmete edasist tugevdamist, mis on välja töötatud Ukraina edasise demokraatliku arengu toetamiseks, eriti seoses õigusriigi austamise tugevdamise ning sotsiaalsete ja majandusreformide jätkumise ja tugevdamisega; õhutab samuti liikmesriike tegema sarnaseid algatusi ja projekte konkreetse toetuse pakkumiseks, aidates kaasa demokratiseerimis- ja reformiprotsessi jätkumisele Ukrainas;

6.  kutsub valimiste järel moodustatud uut valitsust üles tugevdama ühiste Euroopa väärtuste ja eesmärkide omaksvõtmist Ukrainas, astudes edasisi samme demokraatia, inimõiguste, kodanikuühiskonna ja õigusriigi edendamisel, jätkates majanduslikke reforme ja tehes lõpu Ukraina poliitilisele lõhenemisele;

7.  kutsub kõiki naaberriike üles täielikult austama Ukraina rahva demokraatlikku valikut ja tõrjuma mis tahes majanduslikku või muud survet, mille eesmärk on muuta riigi demokraatlikult valitud edasist poliitilist, sotsiaalset ja majanduslikku arengut;

8.  ootab ELi ja Ukraina vahelist viisalihtsustuslepingut, mille lõppeesmärk on viisavaba režiim, kuid seniajani kutsub komisjoni üles austama täielikult olemasolevaid kokkuleppeid vabade mitmekordsete viisade osas seitsme liikmesriigiga, samuti muid meetmeid, mille eesmärk on mõista Ukraina Euroopa-püüdlusi; nõuab edasist tegevust, mis viiks Ukraina Maailma Kaubandusorganisatsiooni täieliku liikmelisuseni;

9.  märgib, et praegu kehtiv partnerlus- ja koostööleping lõppeb 2008. aastal ning kutsub komisjoni üles alustama assotsiatsioonilepinguteemalisi läbirääkimisi Euroopa ühenduste ja Ukraina vahel;

10.  ootab tihedat koostööd Verkhovna Radaga ja püsivat üleminekuprotsessi Ukrainas, mis toob riigi lähemale Euroopa Liiduga toimuva senisest intensiivsema koostöö eesmärgile ning võtab ülesande aidata ja toetada Ukrainat nimetatud protsessis;

11.  teeb presidendile ülesandeks edastada resolutsioon nõukogule, komisjonile, Ukraina valitsusele ja parlamendile, Euroopa Nõukogu, OSCE ja NATO Parlamentaarsetele Assambleedele.