Gezamenlijke ontwerpresolutie - RC-B6-0235/2006Gezamenlijke ontwerpresolutie
RC-B6-0235/2006

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE

5.4.2006

ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 4 van het Reglement door
ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de volgende fracties: over de parlementaire verkiezingen in Oekraïne

Procedure : 2006/2548(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
RC-B6-0235/2006

Resolutie van het Europees Parlement over de parlementaire verkiezingen in Ukraïne

Het Europees Parlement,

–  onder verwijzing naar zijn eerdere resoluties over Oekraïne, en met name naar zijn resolutie van 13 januari 2005,

–  onder verwijzing naar zijn resolutie over het Europees nabuurschapsbeleid van 19 januari 2006,

–  gezien het actieplan voor Oekraïne en de verdere maatregelen die door de Raad zijn besloten ter ondersteuning van een democratisch en hervormingsgericht Oekraïne,

–  gezien de voorlopige verklaring en de conclusies van 27 maart 2006 van de Internationale verkiezingswaarnemingsmissie over het verloop van de parlementsverkiezingen 2006 in Oekraïne,

–  gelet op artikel 103, lid 4 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat Oekraïne duidelijk heeft bekrachtigd deel uit te willen maken van Europa en bereid te zijn om in de Europese Unie te integreren op basis van de fundamentele beginselen en criteria van de EU,

B.  overwegende dat de internationale verkiezingswaarnemingscommissie van het Europees Parlement, de OVSE/ODIHR en de parlementaire assemblees van de Raad van Europa, de OVSE en de NAVO hebben geconcludeerd dat de parlementsverkiezingen van 26 maart 2006 in Oekraïne vrij en eerlijk zijn verlopen in overeenstemming met de internationale normen voor democratische verkiezingen,

C.  overwegende dat verder werd geconcludeerd dat de berichtgeving in de media gedurende de verkiezingscampagne over het algemeen evenwichtig is geweest en het Oekraïense volk de mogelijkheid bood om in vrijheid hun politieke keuze te maken en deze via hun stem tot uiting te brengen,

D.  overwegende dat werd geconcludeerd dat de verkiezingen op democratische en transparante wijze zijn georganiseerd en vrijwel zonder incidenten zijn verlopen, hoewel problemen bij de bemanning van de stembureaus en het buitengewoon grote aantal kiezers in sommige stembureaus op de dag van de verkiezingen tot een zekere mate van wanorde hebben geleid,

E.  overwegende dat de Europese Unie, haar lidstaten en Oekraïne sindsdien steeds nauwere banden hebben aangeknoopt op basis van de gezamenlijke eerbiediging van fundamentele Europese waarden en mensenrechten,

1.  juicht het toe dat de op 26 maart 2006 gehouden parlements- en plaatselijke verkiezingen op een bevredigende manier en volledig in overeenstemming met internationale verkiezingsnormen zijn verlopen, en dat Oekraïne hard op weg is om een rijpe democratie te worden en de hem toekomende plaats in de Europese gemeenschap van democratische naties in te nemen;

2.  neemt evenwel nota van de tekortkomingen die de verkiezingswaarnemingsmissie bij de verkiezingen heeft vastgesteld en roept de bevoegde Oekraïense autoriteiten op om corrigerend op te treden en ervoor te zorgen dat dergelijke problemen zich bij toekomstige verkiezingen niet herhalen;

3.  wenst de bevolking van Oekraïne, geluk, die ondanks de soms moeilijke omstandigheden bij de stembureaus ervan blijk heeft gegeven dat zij verknocht is aan het democratisch proces in hun land;

4.  roept alle leden van de nieuw verkozen Verkhovna Rada en de nieuwe Oekraïense regering op zich volledig te committeren aan de onomkeerbaarheid van dit democratische proces en zonder aarzeling het proces van politieke, sociale en economische hervormingen;

5.  dringt er bij de Commissie en de Raad op aan snel en concreet te reageren op de groeiende hoop van de Oekraïense bevolking, die in toenemende mate haar blik op de EU richt, en te overwegen om de maatregelen die zijn opgenomen in het actieplan van het Europees nabuurschapsbeleid ter ondersteuning van de verdere democratische ontwikkeling van Oekraïne verder uit te breiden; dringt er tevens bij de lidstaten op aan om soortgelijke initiatieven en projecten te ondernemen om concrete steun te verlenen die bijdraagt aan een voortzetting van het democratiserings- en hervormingsproces in Oekraïne;

6.  dringt er opnieuw bij de na deze verkiezingen gevormde nieuwe regering op aan om de Oekraïense steun voor de gemeenschappelijke Europese waarden en doelstellingen te bestendigen, door verdere stappen te ondernemen ter bevordering van democratie, mensenrechten, civiele samenleving en de beginselen van de rechtsstaat, door verder te gaan op het pad van liberale markthervormingen en door de politieke verdeeldheid in Oekraïne te boven te komen;

7.  doet een beroep op alle buurlanden om de democratische keuze van het Oekraïense volk volledig te respecteren en zich te onthouden van elke vorm van economische druk of anderszins om verandering te brengen in de op democratische wijze besloten verdere politieke, sociale en economische ontwikkeling van het land;

8.  ziet uit naar een overeenkomst ter versoepeling van het visabeleid tussen de EU en Oekraïne met als uiteindelijke doel een regeling zonder visa, maar verzoekt de Commissie zich in de tussentijd volledig te houden aan de bestaande overeenkomsten inzake gratis visa voor verscheidene binnenkomsten met zeven lidstaten, en ziet tevens uit naar andere maatregelen gericht op de Europese integratie van Oekraïne; dringt aan op verdere stappen in het kader waarvan Oekraïne zich moet bewegen in de richting van een volledig lidmaatschap van de Wereldhandelsorganisatie;

9.  verzoekt de Commissie een ontwerp uit te werken voor een Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, ter vervanging van de huidige partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst die in 2008 afloopt;

10.  ziet uit naar een duurzaam overgangsproces in Oekraïne dat het land dichterbij de doelstelling van een steeds intensievere samenwerking met de Europese Unie zal brengen en verplicht zich ertoe Oekraïne bij dit proces te zullen steunen;

11.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, het parlement en de regering van Oekraïne en aan de parlementaire assemblees van de Raad van Europa, de OVSE en de NAVO.