Wspólny projekt rezolucji - RC-B6-0235/2006Wspólny projekt rezolucji
RC-B6-0235/2006

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI

5.4.2006

projekt zgodnie z art. 103 ust. 4 Regulaminu złożyli
zastępuje on tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne: w sprawie Ukrainy

Procedura : 2006/2548(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
RC-B6-0235/2006

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Ukrainy

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie rozwoju sytuacji politycznej na Ukrainie, zwłaszcza rezolucję z dnia 13 stycznia 2006 r.,

–  uwzględniając swoją rezolucję w sprawie europejskiej polityki sąsiedztwa z dnia 19 stycznia 2006 r.,

–  uwzględniając plan działania dla Ukrainy i dalsze środki podjęte przez Radę na rzecz wspierania demokratycznej i reformatorskiej Ukrainy,

–  uwzględniając wstępne oświadczenie OBWE w sprawie wyborów na Ukrainie z dnia 27 marca 2006 r.,

–  uwzględniając art. 103 ust. 4 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że Ukraina jasno potwierdziła chęć bycia częścią Europy oraz integracji z Unią Europejską w ramach podstawowych zasad i kryteriów unijnych,

B.  mając na uwadze, że międzynarodowa misja obserwatorów wyborów wysłana przez Parlament Europejski oraz zgromadzenia parlamentarne Rady Europy, OBWE i NATO, a także OBWE/ODIHR stwierdziły, że wybory parlamentarne, które odbyły się w dniu 26 marca 2006 r. na Ukrainie, były wolne i sprawiedliwe, oraz zgodne z międzynarodowymi standardami wyborów demokratycznych,

C.  mając na uwadze, że omawianie kampanii przez środki przekazu było zazwyczaj wyważone i pozwalało partiom na przedstawianie swoich programów, a wyborcom na dokonanie wolnego wyboru,

D.  mając na uwadze, że stwierdzono, iż wybory zostały przeprowadzone w sposób demokratyczny i przejrzysty, niemalże bez zakłóceń, mimo iż problemy z zapewnieniem personelu w lokalach wyborczych oraz nadmierna liczba wyborców w niektórych lokalach wyborczych spowodowały pewien nieład w dniu wyborów,

E.  mając na uwadze, że Unia Europejska, jej państwa członkowskie oraz Ukraina zmierzają w kierunku coraz silniejszego związku opartego na wspólnym poszanowaniu podstawowych wartości europejskich,

1.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że wybory parlamentarne i samorządowe, które odbyły się w dniu 26 marca 2006 r., zostały przeprowadzone w sposób satysfakcjonujący, w pełnym poszanowaniu międzynarodowych standardów wyborczych, oraz że Ukraina zmierza zdecydowanie w kierunku dojrzałej demokracji i zajęcia prawowitego miejsca w europejskiej wspólnocie narodów demokratycznych;

2.  odnotowuje braki w przeprowadzeniu wyborów, na które wskazała misja obserwatorów wyborów i wzywa odpowiednie władze ukraińskie do podjęcia środków naprawczych, tak aby zapobiec takim problemom podczas kolejnych wyborów;

3.  składa gratulacje narodowi ukraińskiemu, który, pomimo czasami trudnych warunków w lokalach wyborczych, wykazał swoje zaangażowanie w proces demokratyczny w swoim kraju;

4.  wzywa wszystkich członków nowo wybranej Rady Najwyższej, a także nowego rządu Ukrainy do pełnego zaangażowania się w nieodwracalny proces demokratyczny oraz do bezwzględnego kontynuowania i wzmacniania reform politycznych, społecznych i gospodarczych;

5.  wzywa Komisję i Radę do natychmiastowej i konkretnej odpowiedzi na rosnące nadzieje narodu ukraińskiego, który coraz bardziej liczy na UE, oraz do rozważenia dalszego wzmocnienia środków zawartych w planie działania europejskiej polityki sąsiedztwa, które mają na celu wspieranie przyszłego rozwoju demokracji na Ukrainie, w szczególności w odniesieniu do wzmacniania rządów prawa oraz kontynuacji i umocnienia reform społecznych i gospodarczych; wzywa również państwa członkowskie do podjęcia podobnych inicjatyw i projektów, aby zapewnić konkretną pomoc, przyczyniając się do dalszej demokratyzacji i wspierając proces reform na Ukrainie;

6.  wzywa nowy rząd ukraiński, stworzony po wyborach, do wsparcia dążenia kraju do europejskich wartości i celów poprzez podjęcie kroków mających na celu promowanie demokracji, praw człowieka, społeczeństwa obywatelskiego i rządów prawa, a także wznowienie reform rynkowych oraz zniwelowanie podziałów politycznych na Ukrainie;

7.  zwraca się do wszystkich państw sąsiadujących o pełne poszanowanie demokratycznego wyboru narodu ukraińskiego oraz o niewywieranie żadnych nacisków gospodarczych lub innych w celu zmiany demokratycznie przyjętej przez Ukrainę drogi rozwoju politycznego, społecznego i gospodarczego;

8.  popiera porozumienie o ułatwieniach wizowych między UE a Ukrainą, którego ostatecznym celem jest system bezwizowy, ale w międzyczasie wzywa Komisję do pełnego poszanowania istniejących porozumień o bezpłatnych wizach wielokrotnego wjazdu z siedmioma państwami członkowskimi, a także innych działań, których celem jest realizacja europejskich aspiracji Ukrainy; wzywa do podjęcia dalszych kroków, aby zbliżyć Ukrainę do członkostwa w Światowej Organizacji Handlu;

9.  odnotowuje, że obecna Umowa o partnerstwie i współpracy wygasa w 2008 r. oraz wzywa Komisję do rozpoczęcia negocjacji umowy stowarzyszeniowej między Wspólnotami Europejskimi i Ukrainą;

10.  popiera wzmocnioną współpracę z Radą Najwyższą Ukrainy i trwały proces przemian w tym kraju, który przybliży Ukrainę do realizacji coraz silniejszej współpracy z Unią Europejską, a także zobowiązuje się do pomocy i wspierania Ukrainy w tym procesie;

11.  zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządowi i parlamentowi Ukrainy oraz zgromadzeniom parlamentarnym Rady Europy, OBWE i NATO.