Návrh spoločného uznesenia - RC-B6-0235/2006Návrh spoločného uznesenia
RC-B6-0235/2006

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA

5.4.2006

ktorý v súlade s článkom 103 odsekom 4 rokovacieho poriadku predkladajú
a ktorý nahrádza návrhy týchto skupín: o parlamentných voľbách v Ukrajine

Postup : 2006/2548(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B6-0235/2006

Uznesenie Európskeho parlamentu o parlamentných voľbách v Ukrajine

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o politickom vývoji v Ukrajine, najmä na uznesenie z 13. januára 2005,

–  so zreteľom na svoje uznesenie o Európskej politike susedských vzťahov z 19. januára 2006,

–  so zreteľom na akčný plán pre Ukrajinu a na ďalšie opatrenia, o ktorých rozhodla Rada s cieľom podporiť demokratickú Ukrajinu zameranú na reformy,

–  so zreteľom na predbežné vyhlásenie OBSE o voľbách v Ukrajine z 27. marca 2006,

–  so zreteľom na článok 103 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Ukrajina jasne potvrdila svoje želanie byť súčasťou Európy a snahu o integráciu s Európskou úniou na základe základných princípov a kritérií EÚ,

B.  keďže medzinárodná volebná pozorovateľská misia Európskeho parlamentu, parlamentné zhromaždenia Rady Európy, OBSE, NATO, ako aj OBSE/ODIHR vyhodnotili parlamentné voľby v Ukrajine z 26. marca 2006 ako slobodné, regulárne a v súlade s medzinárodnými normami pre demokratické voľby,

C.  keďže mediálne spravodajstvo bolo počas volebnej kampane vo všeobecnosti vyvážené a umožnilo volebným stranám predstaviť svoj program a voličom slobodne sa rozhodnúť,

D.  keďže so záverov vyplýva, že voľby boli usporiadané demokraticky a transparentne v podstate bez akýchkoľvek incidentov, i keď problémy s personálnym obsadením volebných miestností a enormný počet voličov v niektorých volebných miestnostiach spôsobili v deň volieb určité ťažkosti,

E.  keďže Európska únia, jej členské štáty a Ukrajina spejú k čoraz bližšiemu vzájomnému vzťahu, ktorý sa zakladá na spoločnom rešpektovaní základných európskych hodnôt

1.  víta skutočnosť, že parlamentné voľby a voľby do miestnych zastupiteľstiev z 26. marca 2006 prebehli uspokojivo a plne v súlade s medzinárodnými volebnými normami, a že Ukrajina jasne smeruje k tomu, aby sa stala vyspelou demokraciou a zaujala svoje miesto v Európskom spoločenstve demokratických národov, ktoré jej právom patrí;

2.  berie na vedomie nedostatky volieb, ktoré zistila volebná pozorovateľská misia a vyzýva príslušné ukrajinské orgány, aby podnikli nápravné kroky a zabezpečili, že takéto problémy sa pri budúcich voľbách už nezopakujú;

3.  blahoželá občanom Ukrajiny, ktorí napriek niekedy zložitým podmienkam vo volebných miestnostiach prejavili záujem o demokratický proces vo svojej vlasti;

4.  žiada všetkých novozvolených poslancov Verkhovnej rady, ako aj novú ukrajinskú vládu, aby sa plne zasadili o nezvratnosť tohto demokratického procesu a bezvýhradne pokračovali v politických, sociálnych a hospodárskych reformách a posilňovali ich;

5.  naliehavo vyzýva Komisiu a Radu, aby urýchlene a konkrétne reagovali na rastúce očakávania občanov Ukrajiny, ktorí čoraz viac vzhliadajú s nádejou k EÚ, a aby zvážili ďalšie posilnenie opatrení v rámci akčného plánu Európskej politiky susedských vzťahov, ktoré slúžia na podporu ďalšieho demokratického vývoja v Ukrajine, najmä so zreteľom na posilnenie rešpektovania právneho štátu, ako aj na pokračovanie v sociálnych a hospodárskych reformách a ich posilnenie; taktiež vyzýva členské štáty, aby uskutočnili podobné iniciatívy a projekty s cieľom poskytnúť konkrétnu pomoc a prispieť tak k pokračovaniu demokratizácie a reformných procesov v Ukrajine;

6.  vyzýva novovzniknutú vládu, aby posilnila hlásenie sa Ukrajiny k spoločným európskym hodnotám a cieľom ďalšími krokmi na podporu demokracie, ľudských práv, občianskej spoločnosti a právneho štátu, oživením trhových reforiem a prekonaním politických sporov v Ukrajine;

7.  obracia sa so žiadosťou na všetky susediace štáty, aby plne rešpektovali demokratickú vôľu občanov Ukrajiny a vyhli sa akémukoľvek hospodárskemu či inému tlaku s úmyslom zmeniť ďalší politický, sociálny a hospodársky vývoj krajiny, o ktorom bolo demokraticky rozhodnuté;

8.  s potešením očakáva dohodu o uľahčení vízového styku medzi EÚ a Ukrajinou s končeným cieľom bezvízového styku, ale predbežne žiada Komisiu, aby plne rešpektovala v súčasnosti platné dohody o voľných viacvstupových vízach so siedmimi členskými štátmi, ako aj ostatné činnosti zamerané na zrealizovanie európskych ambícií Ukrajiny; požaduje ďalšie kroky zamerané na priblíženie Ukrajiny k právoplatnému členstvu v WTO;

9.  konštatuje, že platnosť súčasnej dohody o partnerstve a spolupráci skončí v roku 2008 a žiada Komisiu, aby začala rokovania o asociačnej dohode medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou;

10.  teší sa na užšiu spoluprácu s Verkhovnou radou a posilnený proces premeny Ukrajiny, ktorý ju priblíži k cieľu čoraz intenzívnejšej spolupráce s Európskou úniou a zaväzuje sa k pomoci a podpore Ukrajiny v tomto procese;

11.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vláde a parlamentu Ukrajiny a parlamentným zhromaždeniam Rady Európy, OBSE a NATO.