Fælles beslutningsforslag - RC-B6-0342/2006Fælles beslutningsforslag
RC-B6-0342/2006

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG

14.6.2006

jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5, af
til erstatning af beslutningsforslag af: om Syrien

Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B6-0342/2006
Indgivne tekster :
RC-B6-0342/2006
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om Syrien

Europa-Parlamentet,

-  der henviser til sine tidligere beslutninger om Syrien, navnlig beslutningen af 8. september 2005,

-  der henviser Euro-Middelhavsaftalen, som EU og Syrien har undertegnet, navnlig artikel 2, hvoraf det fremgår, at respekt for demokratiske principper og grundlæggende rettigheder ligger til grund for parternes interne og eksterne politik og udgør et væsentligt element i aftalen,

-  der henviser til Barcelona-processens erklæring af 28. november 1995 og dens erklærede mål om at prioritere menneskerettighederne højere,

-  der henviser til, at Europa-Parlamentets formandskab for Den Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavspartnerskabet i 2005 som en politisk prioritet agtede at forbedre dialogen om menneskerettighederne med partnerlandenes parlamenter,

-  der henviser til Kommissionens meddelelse om tiåret for Barcelona-processen og målene for de næste fem år, navnlig målet om at prioritere emner såsom beskyttelse af menneskerettighederne,

-  der henviser til sin betænkning om tiåret for Barcelona-processen,

-  der henviser til retningslinjerne for EU's politik over for tredjelande med hensyn til dødsstraf (1998), tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling (2001), om menneskerettigheder i forhold til tredjelande (2001) og om menneskerettighedsforkæmpere (2004),

-  der henviser til EU-formandskabets erklæring fra 19. maj 2006 om de seneste anholdelser i Syrien,

-  der henviser til artikel 11, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 177 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, som fastslår, at det er et mål for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik at fremme menneskerettighederne,

-  der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5,

A.  der henviser til betydningen af de politiske, økonomiske og kulturelle bånd, der eksisterer mellem EU og Syrien,

B.  der henviser til, at den nuværende præsident, Bashar Al Assad, ved sin tiltrædelse vakte visse forhåbninger i Syrien og banede vejen for en vis liberalisering af det syriske politiske system, der havde været domineret af Baath-partiet i mange år,

C.  der henviser til, at Europa-Parlamentet og dets formand allerede har grebet ind flere gange for at få løsladt de parlamentsmedlemmer, der sidder fængslet i syriske fængsler, og at EU-formandskabet den 19. maj 2006 opfordrede den syriske regering til fuldt ud at respektere ytrings- og forsamlingsfriheden, der er fastsat i den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, der blev ratificeret af Syrien i 1969,

D.  der henviser til, at adskillige civile aktivister angiveligt er blevet anholdt og tortureret i maj 2006 efter undertegnelsen af en anmodning om at forbedre forbindelserne mellem Syrien og Libanon i henhold til FN's Sikkerhedsråds resolution 1680, heriblandt advokaten Anwar Al Bunni og forfatteren Michel Kilo samt andre, såsom Khalil Hussein, Safwan Tayfour, Mahmoud Issa, Fateh Jammous, Suleiman Achmar, Nidal Derwiche, Suleiman Shummor, Ghalem Amer, Muhammad Mahfud og Mahmoud Meri'i,

E.  der henviser til, at Anwar Al Bunni, der er advokat med speciale i menneskerettighedsanliggender, blev anholdt på gaden i Damaskus, kort inden han skulle tiltræde stillingen som direktør for et menneskerettighedscenter, der er finansieret af EU,

F.  der henviser til, at Amnesty International og Human Rights Watch allerede i november 2005 gjorde opmærksom på, at den fredelige aktivist Kamal Al -Labwani var blevet anholdt og tortureret, og at Kamal Al -Labwani nu risikerer at blive idømt dødsstraf for at have givet udtryk for sin holdning,

G.  der bemærker, at de syriske myndigheder i de seneste to måneder angiveligt også har anholdt adskillige journalister og civile aktivister,

H.  der henviser til, at denne bølge af anholdelser skal ses som en gengældelse for indleveringen af et andragende den 12. maj, som var undertegnet af 500 personer, der opfordrede til en normalisering af forbindelserne mellem Libanon og Syrien; der henviser til, at dette andragende var særlig vigtigt, eftersom syriske og libanesiske intellektuelle og menneskerettighedsaktivister i fællesskab havde taget initiativ hertil, og eftersom dette ikke var set før,

I.  der henviser til, at FN's Menneskerettighedskommission sidste år gav udtryk for bekymring over de hindringer, der lægges i vejen for ikke-statslige menneskerettighedsorganisationers registrering og arbejde i Syrien, og over trusler mod og chikane af menneskerettighedsforkæmpere,

J.  der henviser til, at Syrien er styret af undtagelsesbestemmelser, der blev indført for 43 år siden, og som udnyttes til at retfærdiggøre krænkelser af menneskerettighederne,

1.  opfordrer de syriske myndigheder til umiddelbart at løslade alle de aktivister, der stadig er fængslet for at have underskrevet et andragende om at forbedre forbindelserne mellem Syrien og Libanon;

2.  opfordrer endvidere de syriske myndigheder til på ny at overveje alle sager om politiske fanger og umiddelbart løslade alle samvittighedsfanger, og til

  • a)at sikre, at de tilbageholdte behandles ordentligt og ikke underkastes tortur eller andre former for mishandling,
  • b)at sikre, at tilbageholdte eller fængslede personer får omgående, regelmæssig og ubegrænset adgang til deres advokater, læger og familier;

3.  opfordrer de syriske myndigheder til at ratificere konventionen om tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf;

4.  støtter i høj grad EU-formandskabets erklæring på EU's vegne af 19. maj 2006 om de seneste anholdelser i Syrien,

5.  understreger, at respekt for menneskerettighederne er en central bestanddel af enhver fremtidig associeringsaftale mellem EU og Syrien, og opfordrer Syrien til at opfylde landets forpligtelser inden for rammerne af Barcelona-processen og i tråd med den europæiske naboskabspolitik;

6.  gentager nødvendigheden af, at Kommissionen og Rådet også gør, hvad de kan for at sikre, at associeringsaftalen med Syrien, der endnu ikke er blevet undertegnet, fører til en forbedring af menneskerettighedssituationen i Syrien;

7.  opfordrer Kommissionen til hvert år at vurdere menneskerettighedssituationen i Syrien og landets overholdelse af forpligtelser i henhold til Euro-Middelhavsaftalen og indberette resultatet heraf inden for rammerne af Euro-Middelhavspartnerskabet;

8.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og den syriske regering og det syriske parlament.