Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B6-0342/2006Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B6-0342/2006

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

14.6.2006

työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset: Syyriasta

Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B6-0342/2006
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B6-0342/2006
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselma Syyriasta

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Syyriasta ja erityisesti 8. syyskuuta 2005 antamansa päätöslauselman,

–  ottaa huomioon Euro–Välimeri-sopimuksen, jonka sopimuspuolia Euroopan unioni ja Syyria ovat, ja erityisesti sen 2 artiklan, jonka mukaan demokratian periaatteiden ja perusoikeuksien kunnioitus muodostavat sopimuspuolten sisä- ja ulkopolitiikan perustan ja sopimuksen olennaisen osan,

–  ottaa huomioon 28. marraskuuta 1995 Barcelonan prosessin osana annetun julistuksen, jonka ensisijaisena tavoitteena on ihmisoikeustoiminnan tehostaminen,

–  ottaa huomioon, että EP:n puheenjohtajakauden poliittisena painopisteenä Euro–Välimeri-alueen parlamentaarisessa edustajakokouksessa vuonna 2005 on lisätä ihmisoikeuksia koskevaa vuoropuhelua kumppanimaiden parlamenttien kanssa,

–  ottaa huomioon komission tiedonannon Barcelonan prosessin kymmenennestä vuosipäivästä ja tulevan viisivuotiskauden tavoitteista ja etenkin tavoitteen keskittyä ihmisoikeuksien turvaamisen kaltaisiin asioihin,

–  ottaa huomioon mietintönsä Barcelonan prosessin kymmenennestä vuosipäivästä,

–  ottaa huomioon EU:n suuntaviivat suhteissa yhteisön ulkopuolisiin maihin kuolemanrangaistuksiin liittyvissä kysymyksissä (1998), kidutuksesta ja muusta julmasta, epäinhimillisestä ja halventavasta kohtelusta (2001), ihmisoikeuksista suhteissa yhteisön ulkopuolisiin maihin (2001) ja ihmisoikeuksien puolustajista (2004),

–  ottaa huomioon EU:n puheenjohtajavaltion 19. toukokuuta 2006 antaman julkilausuman äskettäisistä pidätyksistä Syyriassa,

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 11 artiklan 1 kohdan ja EY:n perustamissopimuksen 177 artiklan, joissa ihmisoikeuksien edistäminen vahvistetaan yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteeksi,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan,

A.  on tietoinen Euroopan unionin ja Syyrian välisten poliittisten, taloudellisten ja kulttuurisiteiden merkityksestä,

B.  ottaa huomioon, että nykyisen presidentin Bashar al-Assadin valtaantulo herätti Syyriassa toivoa ja avasi tien hienoiselle avautumiselle Syyrian poliittisessa järjestelmässä, jota Baath-puolue oli vuosia dominoinut,

C.  ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti ja sen puhemies ovat jo useaan kertaan vedonneet Syyrian vankiloissa pidätettyinä olevien parlamentin jäsenten vapauttamisen puolesta että EU:n puheenjohtajavaltio kehotti 19. toukokuuta 2006 Syyrian hallitusta kunnioittamaan täysimääräisesti ilmaisu- ja kokoontumisvapautta, jotka on taattu Syyrian vuonna 1969 ratifioimassa kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa,

D.  ottaa huomioon, että usean kansalaisaktivistin on ilmoitettu joutuneen pidätetyksi ja kidutetuksi toukokuussa 2006 heidän allekirjoitettuaan vetoomuksen Syyrian ja Libanonin suhteiden parantamisesta YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1680 mukaisesti ja että näiden aktivistien joukossa ovat erityisesti Anwar al-Bunni ja kirjailija Michel Kilo sekä muita, kuten Khalil Hussein, tohtori Safwan Tayfour, Mahmoud Issa, Fateh Jammous, professori Suleiman Achmar, Nidal Derwiche, Suleiman Shummor, Ghalem Amer, Muhammad Mahfud ja Mahmoud Meri´i,

E.  ottaa huomioon, että ihmisoikeusasioihin erikoistunut asianajaja Anwar al-Bunni pidätettiin Damaskoksen kaduilla juuri, kun hän oli ryhtymässä hoitamaan Euroopan unionin rahoittaman ihmisoikeuskeskuksen johtajan virkaa,

F.  ottaa huomioon, että Amnesty International ja Human Rights Watch raportoivat jo marraskuussa 2005 rauhanomaisen aktivistin Kamal al-Labwanin pidätyksestä ja kidutusuhasta ja että häntä uhkaa nyt elinkautinen tuomio mielipiteidensä ilmaisemisen vuoksi,

G.  ottaa huomioon, että Syyrian viranomaisten on kahden viime kuukauden aikana raportoitu pidättäneen myös lukuisia toimittajia ja kansalaisaktivisteja,

H.  ottaa huomioon, että tämä pidätysaalto on tarkoitettu välittömäksi kostotoimeksi sen johdosta, että 12. toukokuuta 2006 laskettiin liikkeelle noin 500 henkilön allekirjoittama vetoomus, jossa kehotettiin normaalistamaan Libanonin ja Syyrian suhteet; ottaa huomioon, että tämä vetoomus oli erityisen tärkeä, koska se oli Syyrian ja Libanonin älymystön ja ihmisoikeuksien puolustajien yhteinen aloite ja ensimmäinen laatuaan,

I.  ottaa huomioon, että YK:n ihmisoikeustoimikunta on ilmaissut huolensa "valtiosta riippumattomien ihmisoikeusjärjestöjen rekisteröinnille ja vapaalle toiminnalle asetetuista esteistä" Syyriassa sekä "ihmisoikeuksien puolustajien pelottelusta ja häirinnästä",

J.  ottaa huomioon, että Syyriaa hallitaan 43 vuotta sitten säädetyillä poikkeuslaeilla, joita käytetään perusteena ihmisoikeuksien loukkaamiselle,

1.  kehottaa Syyrian viranomaisia vapauttamaan välittömästi kaikki aktivistit, jotka ovat edelleen pidätettyinä heidän allekirjoitettuaan vetoomuksen, jossa kehotetaan parantamaan Syyrian ja Libanonin suhteita;

2.  kehottaa Syyrian viranomaisia myös käsittelemään uudelleen kaikki poliittisia vankeja koskevat tapaukset ja vapauttamaan välittömästi kaikki mielipidevangit sekä

  • a)huolehtimaan siitä, että pidätettyjä kohdellaan hyvin eikä heitä kiduteta tai kohdella muuten epäasianmukaisesti,
  • b)huolehtimaan siitä, että pidätettyjen tai vangittujen henkilöiden annetaan tavata asianajajansa, lääkärinsä ja perheensä ilman viivästyksiä, säännöllisesti ja rajoituksitta;

3.  kehottaa Syyrian viranomaisia ratifioimaan kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen;

4.  antaa täyden tukensa EU:n puheenjohtajavaltion Euroopan unionin puolesta 19. toukokuuta 2006 antamalle julkilausumalle äskettäisistä pidätyksistä Syyriassa;

5.  huomauttaa, että ihmisoikeuksien kunnioittaminen on olennainen osa EU:n ja Syyrian mahdollista tulevaa assosiaatiosopimusta ja kehottaa Syyriaa noudattamaan osana Barcelonan prosessia antamiaan sitoumuksia Euroopan naapuruuspolitiikan hengessä;

6.  toistaa, että myös komission ja neuvoston on tehtävä kaiken voitavansa varmistaakseen, että assosiaatiosopimus Syyrian kanssa, jota ei vielä ole allekirjoitettu, johtaa ihmisoikeuksien parantumiseen Syyriassa;

7.  kehottaa komissiota arvioimaan vuosittain Syyrian ihmisoikeustilannetta ja sitä, noudattaako se Euro–Välimeri-sopimuksen velvoitteita, sekä raportoimaan arvioinnin tuloksista Euro–Välimeri-kumppanuuden puitteissa;

8.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä Syyrian hallitukselle ja parlamentille.