Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B6-0342/2006Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B6-0342/2006

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

14.6.2006

pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį pateikė
pakeičia šių frakcijų pateiktus pasiūlymus: dėl Sirijos

Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
RC-B6-0342/2006
Pateikti tekstai :
RC-B6-0342/2006
Priimti tekstai :

Europos Parlamento rezoliucija dėl Sirijos

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į ankstesnes savo rezoliucijas dėl Sirijos, ypač į 2005 m. rugsėjo 8 d. rezoliuciją,

–  atsižvelgdamas į Europos ir Viduržemio jūros šalių susitarimą, kurį yra pasirašiusios Europos Sąjunga ir Sirija, ypač į šio susitarimo 2 straipsnį, nustatantį, kad svarbiausia susitarimo dalis – pagarba demokratijos principams ir pagrindinėms laisvėms, kuria grindžiama susitarimo šalių vidaus ir užsienio politika,

–  atsižvelgdamas į Barselonos proceso 1995 m. lapkričio 28 d. deklaraciją ir joje teikiamą pirmenybinį tikslą siekti, kad būtų labiau gerbiamos žmogaus teisės,

–  atsižvelgdamas į 2005 m. EP pirmininkavimo Europos ir Viduržemio jūros šalių parlamentinėje asamblėjoje metu teiktą politinį prioritetą tam, kad su šalių partnerių parlamentais būtų plėtojamas dialogas žmogaus teisių klausimais,

–  atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą, parengtą Barselonos proceso dešimties metų sukakties paminėjimo proga, ir į kitiems penkeriems metams numatytus tikslus, ypač į siekį sutelkti dėmesį į žmogaus teisių gynimo klausimus,

–  atsižvelgdamas į savo pranešimą, parengtą Barselonos proceso dešimties metų sukakties paminėjimo proga,

–  atsižvelgdamas į ES gaires trečiosioms šalims dėl mirties bausmės (1998), kankinimų ir kito žiauraus, nežmoniško arba žeminančio elgesio (2001), dialogų su trečiosiomis šalimis žmogaus teisių klausimais (2001) ir dėl žmogaus teisių gynėjų (2004),

–  atsižvelgdamas į ES pirmininkavusios valstybės 2006 m. gegužės 19 d. pareiškimą dėl neseniai Sirijoje vykusių areštų,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Sutarties 11 straipsnio 1 dalį ir į EB sutarties 177 straipsnį, pagal kurį žmogaus teisių rėmimas yra vienas iš bendros užsienio ir saugumo politikos tikslų,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį,

A.  primindamas esamų Europos Sąjungos ir Sirijos politinių, ekonominių ir kultūrinių ryšių svarbą,

B.  kadangi dabartinio prezidento Basharo Al Assado atėjimas į valdžią Sirijoje sukėlė tam tikrų vilčių ir kažkiek prisidėjo prie to, kad Sirijos politinė sistema, kurioje daugelį metų dominavo Baatho partija, taptų atviresnė,

C.  kadangi Europos Parlamentas ir jo Pirmininkas jau keletą kartų kalbėdami pritarė tam, kad būtų išlaisvinti Sirijos kalėjimuose laikomi parlamento nariai, ir kadangi Europos Sąjungai pirmininkaujanti valstybė 2006 m. gegužės 19 d. paragino Sirijos vyriausybę deramai gerbti žodžio ir susirinkimų laisvę, kurios įrašytos 1969 m. Sirijos ratifikuotame Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakte,

D.  kadangi 2006 m. gegužės mėn., po to, kai atsižvelgiant į JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 1680 buvo pasirašyta peticija dėl Sirijos ir Libano santykių pagerinimo, buvo užregistruoti kelių pilietinės visuomenės veikėjų, iš kurių pažymėtini teisininkas Anwar al Bunni ir rašytojas Michel Kilo ir kiti, pvz., Khalil Hussein, dr. Safwan Tayfour, Mahmoud ´Issa, Fateh Jammous, prof. Suleiman Achmar, Nidal Derwiche, Suleiman Shummor, Ghalem Amer, Muhammad Mahfud ir Mahmoud Meri´i, areštai ir kankinimai,

E.  kadangi Anwar Al Bunni, teisininkas, kuris specializuojasi žmogaus teisių klausimais, buvo areštuotas Damasko mieste tuo metu, kai ketino pradėti eiti Europos Sąjungos finansuojamo Žmogaus teisių centro direktoriaus pareigas,

F.  kadangi jau 2005 m. lapkričio mėn. organizacijos Amnesty International ir Human Rights Watch pranešė apie taikaus veikėjo Kamalio Al-Labwanio areštą ir pavojų, kad jis gali būti kankinamas; jis už atvirai išsakytą savo nuomonę šiuo metu nuteistas kalėti iki gyvos galvos,

G.  kadangi taip pat pranešama, kad Sirijos valdžios institucijos per pastaruosius du mėnesius areštavo daug žurnalistų ir aktyvių pilietinės visuomenės veikėjų,

H.  kadangi ši areštų banga yra tiesioginis atsakas į 2006 m. gegužės 12 d. platintą peticiją, kurią pasirašė maždaug 500 žmonių ir kurioje raginama normalizuoti Libano ir Sirijos santykius; kadangi ši peticija, pirmoji tokio pobūdžio peticija, buvo itin svarbi, nes ją drauge inicijavo Sirijos ir Libano intelektualai ir žmogaus teisių gynėjai,

I.  kadangi praeitais metais JT Žmogaus teisių komitetas išreiškė susirūpinimą dėl Sirijoje „daromų kliūčių, kad nebūtų įregistruojamos ir negalėtų nekliudomos veikti nevyriausybinės žmogaus teisių organizacijos,“ ir dėl „žmogaus teisių gynėjų bauginimo ir persekiojimo“,

J.  kadangi Sirija valdoma pagal prieš 43 metus priimtus nepaprastosios padėties įstatymus, pagal kuriuos nuo seno pateisinami žmogaus teisių pažeidinėjimai,

1.  ragina Sirijos valdžios institucijas nedelsiant paleisti į laisvę visus už peticijos, kurioje raginama pagerinti Sirijos ir Libano santykius, pasirašymą vis dar sulaikytus aktyvius gyventojus;

2.  be to, ragina Sirijos valdžios institucijas persvarstyti visų politinių kalinių bylas, nedelsiant paleisti į laisvę visus sąžinės kalinius ir:

a)   užtikrinti, kad su sulaikytaisiais būtų gerai elgiamasi, kad jie nebūtų kankinami ar nebūtų kitaip netinkamai su jais elgiamasi;

b)  užtikrinti, kad sulaikytiems arba įkalintiems asmenims nedelsiant, nuolat ir be apribojimų būtų teikiama galimybė susitikti su savo advokatais, gydytojais ir šeimomis;

3.  ragina Sirijos valdžios institucijas ratifikuoti Konvenciją prieš kankinimus ir kitą nežmonišką elgesį arba bausmes;

4.  griežtai pritaria ES pirmininkavusios valstybės 2006 m. gegužės 19 d. pareiškimui Europos Sąjungos vardu dėl neseniai Sirijoje vykusių areštų,

5.  atkreipia dėmesį į tai, kad pagarba žmogaus teisėms yra gyvybiškai svarbi bet kokio būsimo ES ir Sirijos bendradarbiavimo susitarimo dalis ir ragina Siriją laikytis savo įsipareigojimų, prisiimtų Barselonos proceso metu ir įgyvendinant Europos kaimynystės politiką;

6.  dar kartą patvirtina būtinybę, kad Komisija, taip pat ir Taryba, darytų visa, kas įmanoma, siekdamos užtikrinti, kad asociacijos su Sirija sutartis, kuri dar vis nepasirašyta, užtikrintų žmogaus teisių padėties pagerėjimą Sirijoje;

7.  ragina Komisiją kasmet vertinti žmogaus teisių padėtį Sirijoje, nustatyti, ar ji atitinka Europos ir Viduržemio jūros valstybių susitarime prisiimtus įsipareigojimus, ir pateikti išvadas Europos ir Viduržemio jūros regiono partnerystės šalims;

8.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Sirijos vyriausybei ir parlamentui.