Návrh spoločného uznesenia - RC-B6-0342/2006Návrh spoločného uznesenia
RC-B6-0342/2006

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA

14.6.2006

ktorý v súlade s článkom 115 odsekom 5 rokovacieho poriadku predkladajú
a ktorý nahrádza návrhy týchto skupín: o Sýrii

Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B6-0342/2006
Predkladané texty :
RC-B6-0342/2006
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o Sýrii

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Sýrii, najmä uznesenie z 8. septembra 2005,

–  so zreteľom na Európsko-stredomorskú dohodu (ďalej EMPA), ktorú podpísali Európska únia i Sýria, najmä na článok 2, v ktorom sa uvádza, že vnútorná i zahraničná politika zúčastnených strán rešpektuje demokratické zásady a základné práva, ktoré tvoria základný prvok dohody,

–  so zreteľom na vyhlásenie z barcelonského procesu z 28. novembra 1995 a jeho prvoradý cieľ zlepšiť situáciu v oblasti ľudských práv,

–  so zreteľom na politickú priority predsedníctva Európskeho parlamentu v rámci EMPA v roku 2005 posilniť dialóg o ľudských právach s parlamentmi partnerských krajín,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie k 10. výročiu barcelonského procesu a o cieľoch na najbližších 5 rokov, najmä o cieli sústrediť sa na otázky, ako je napríklad ochrana ľudských práv,

–  so zreteľom na svoju správu o 10. výročí barcelonského procesu,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ vo vzťahu k tretím krajinám o treste smrti (1998), o týraní a inom neľudskom alebo ponižujúcom zaobchádzaní (2001), o dialógoch o ľudských právach s tretími krajinami (2001) a o ochrancoch ľudských práv (2004),

–  so zreteľom na vyhlásenie predsedníctva EÚ z 19. mája 2006, ktoré sa týkalo nedávnych zatýkaní v Sýrii,

–  so zreteľom na článok 11 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii a článok 177 Zmluvy o ES, ktoré stanovujú presadzovanie ľudských práv ako cieľ spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky,

–  so zreteľom na článok 115 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.  majúc na pamäti význam politických, hospodárskych a kultúrnych väzieb, ktoré existujú medzi Európskou úniou a Sýriou,

B.  keďže nástup súčasného prezidenta Bašara a-Assada k moci vyvolal v Sýrii určitú nádej a istým spôsobom prispel k otvoreniu sýrskeho politického systému, v ktorom dlhoročne dominovala strana BAAS,

C.  keďže Európsky parlament a jeho predseda už niekoľkokrát zakročili, keď žiadali prepustenie poslancov parlamentu zadržiavaných v sýrskych väzniciach, a keďže 19. mája 2006 predsedníctvo EÚ vyzvalo sýrsku vládu, aby v plnej miere rešpektovala právo na slobodu prejavu a zhromažďovania, ako je stanovené v Medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach, ktorý Sýria ratifikovala v roku 1969,

D.  keďže v máji 2006 po podpísaní petície za zlepšenie sýrsko-libanonských vzťahov vzhľadom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 1680 bolo oznámené, že niekoľko občianskych aktivistov zatkli a týrali a že medzi nimi boli predovšetkým právnik Anwar al-Bunní a spisovateľ Michel Kilo, ako i ďalší, napr. Chalíl Hussajn, Dr. Safwán Tajfúr, Mahmúd Issa, Fateh Jammous, Prof. Suleiman Achmar, Nidal Derwiche, Suleiman Shummor, Ghalem Ámir, Muhammad Mahfúd a Mahmúd Marí'i,

E  keďže právnik Anwar al-Bunní, ktorý sa špecializuje na otázky ľudských práv, bol zatknutý v uliciach Damasku, keď mal práve prebrať funkciu riaditeľa strediska ľudských práv, ktoré financuje Európska únia,

F.  keďže v novembri 2005 Amnesty International a dozorná skupina na ochranu ľudských práv podali správu o zatknutí a hrozbe týrania mierového aktivistu Kamala Al-Labwaniho, ktorému teraz hrozí za vyjadrenie jeho názorov doživotné väzenie,

G.  keďže sýrske úrady údajne za posledné dva mesiace dali zatknúť aj mnoho novinárov a občianskych aktivistov,

H.  keďže táto vlna zatýkania je priamou odvetou za rozširovanie petície z 12. mája 2006, ktorú podpísalo asi 500 ľudí a ktorá žiadala normalizáciu vzťahov medzi Libanonom a Sýriou; keďže táto petícia mala mimoriadny význam, pretože bola spoločnou iniciatívou sýrskych a libanonských intelektuálov a aktivistov za ľudské práva a bola prvou svojho druhu,

I.  keďže v minulom roku vyslovil Výbor OSN pre ľudské práva znepokojenie „nad prekážkami pri registrácii a slobodnej činnosti mimovládnych organizácií zasadzujúcich sa za ľudské práva“ v Sýrii a „nad zastrašovaním a obťažovaním ochrancov ľudských práv,

J.  keďže Sýria sa riadi výnimočnými zákonmi, ktoré boli zavedené pred 43 rokmi a ktoré sa využívajú na odôvodnenie porušovania ľudských práv,

1.  žiada sýrske úrady, aby ihneď prepustili všetkých aktivistov, ktorí sú ešte zadržiavaní za podpísanie petície žiadajúcej zlepšenie sýrsko-libanonských vzťahov;

2.  ďalej žiada sýrske úrady, aby prehodnotili všetky prípady politických väzňov, aby ihneď prepustili všetkých väzňov svedomia a aby:

(a)   zabezpečili, že sa so zadržanými bude dobre zaobchádzať a že nebudú vystavení mučeniu alebo inému zlému zaobchádzaniu;

(b)  zabezpečili, že zadržiavané alebo väznené osoby budú mať rýchly, pravidelný a neobmedzený prístup k svojim právnikom, lekárom a rodinám;

3.  vyzýva sýrske úrady, aby ratifikovali Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu;

4.  vyjadruje pevnú podporu deklarácii z 19. mája 2006, ktorú vydalo predsedníctvo EÚ v mene Európskej únie a ktorá sa týkala nedávneho zatýkania v Sýrii;

5.  zdôrazňuje, že rešpektovanie ľudských práv bude tvoriť dôležitú súčasť každej budúcej asociačnej dohody medzi EÚ a Sýriou, a žiada Sýriu, aby dodržiavala svoje záväzky v rámci barcelonského procesu i v súlade s európskou politikou susedských vzťahov;

6.  opäť potvrdzuje, že je potrebné, aby aj Komisia a Rada vyvinuli čo najväčšie úsilie na to, že asociačná dohoda so Sýriou, ktorá ešte nebola podpísaná, bude viesť k zlepšeniu situácie v oblasti ľudských práv v Sýrii;

7.  žiada Komisiu, aby každoročne posúdila situáciu v oblasti ľudských práv v Sýrii a dodržiavanie záväzkov vyplývajúcich z Európsko-stredomorskej dohody zo strany Sýrie a aby podala správu o svojich zisteniach v rámci Európsko-stredomorského partnerstva;

8.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, sýrskej vláde a sýrskemu parlamentu.