Společný návrh usnesení - RC-B6-0545/2006Společný návrh usnesení
RC-B6-0545/2006

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ,

24. 10. 2006

který v souladu s čl. 103 odst. 4 jednacího řádu předložili poslanci
a který nahrazuje návrhy předložené níže uvedenými skupinami: o vývozu toxického odpadu do Afriky

Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B6-0545/2006
Předložené texty :
RC-B6-0545/2006
Hlasování :
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o vývozu toxického odpadu do Afriky

Evropský parlament,

–  s ohledem na Basilejskou úmluvu o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a na basilejský zákaz veškerého vývozu nebezpečných odpadů ze zemí OBSE do zemí, které nejsou členy OBSE,

–  s ohledem na právní předpisy EU o přepravě odpadů, zejména na nařízení Rady (EHS) č. 259/93 ze dne 1. února 1993 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o její kontrole,[1]

–  s ohledem na Úmluvu o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování uzavřenou jménem Společenství na základě rozhodnutí Rady 93/98/EHS,[2]

–  s ohledem na čl. 103 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že na několika místech v okolí Abidžanu, kde žije 5 milionů lidí, bylo uloženo na 500 tun chemického odpadu,

B.  vzhledem k tomu, že dosud zemřelo osm lidí a přibližně 85.000 osob bylo převezeno do nemocnice k léčbě krvácení z nosu, průjmu, zvracení, podráždění očí a dýchacích potíží; vzhledem k tomu, že následky uložení tohoto odpadu mohou být dalekosáhlé a zahrnovat kontaminaci půdy a znečištění povrchových a podzemních vod,

C.  vzhledem k tomu, že tato otrava ovlivnila zvláště negativně velký počet dětí: podle odhadů UNICEF bude 9,000 až 23,000 dětí potřebovat lékařskou pomoc, zdravotní péči a přijetí dalších opatření na vyčištění prostředí, v němž žijí,

D.  vzhledem k tomu, že toxický odpad zde uložil tanker řeckého majitele plující pod panamskou vlajkou, který si pronajala společnost Trafigura Beheer B.V. se sídlem v Nizozemsku; vzhledem k tomu, že takto rozdělená odpovědnost představuje systematický a nepřípustný problém s ohledem na uplatňování právních předpisů EU,

E.  vzhledem k tomu, že se na základě právních předpisů zemí Severu v oblasti životního prostředí ukládání nebezpečných odpadů prodražuje,

F.  vzhledem k tomu, že poté, co amsterodamské přístavní orgány při vykládání zjistily, že se jedná o nebezpečný odpad a požádaly o zaplacení vyšších poplatků, aby mohla být vykládka dokončena, se tanker rozhodl, že odpad přečerpá zpět na loď; vzhledem k tomu, že nizozemské orgány povolily, aby loď vyplula z jejich vod, přestože si byly vědomy, že se jedná o nebezpečný odpad a že kapitán není ochoten zaplatit za ekologicky přijatelnou likvidaci odpadu v Nizozemsku,

G.  vzhledem k tomu, že ačkoli tato společnost měla možnost zlikvidovat odpad v Evropě legálně a bezpečně, zvolila levnější alternativu na Pobřeží slonoviny,

H.  vzhledem k tomu, že Afrika je odkladištěm všemožného nebezpečného odpadu; vzhledem k tomu, že organizace Greenpeace odhalila 80 míst, kam byl uložen nebezpečný odpad z rozvinutých zemí: staré počítače v Nigérii, cisterny s radioaktivní, odpadem v Somálsku, chlor v Kamerunu apod.,

I.  vzhledem k tomu, že ve většině afrických zemí neexistují přísné právní předpisy na ochranu životního prostředí a jejich obyvatel proti nebezpečnému odpadu,

J.  vzhledem k tomu, že od května 1994 je zakázán veškerý vývoz odpadu k likvidaci z EU v souladu s nařízením (EHS) č. 259/93; vzhledem k tomu, že vývoz nebezpečného odpadu z EU do zemí, které nejsou členy OBSE, je v souladu s nařízením (EHS) č. 259/93 zakázán od ledna 1997,

K.  vzhledem k tomu, že uložení nebezpečného odpadu na Pobřeží slonoviny je pouze špičkou ledovce, pokud jde o pokračující přepravu nebezpečného odpadu z EU do zemí, které nejsou členy OBSE; vzhledem k tomu, že v zemích, které nejsou členy OBSE, je ukládáno značné množství vyřazených elektrických a elektronických zařízení pod záminkou, že bude znovu „využito“; vzhledem k tomu, že v Asii dochází k sešrotování velkého množství starých lodí naložených nebezpečnými látkami a materiály, a to za podmínek, které jsou pro dělníky a životní prostředí velmi škodlivé,

L.  vzhledem k tomu, že na svém zasedání dne 9. dubna 2002 schválil zprávu v prvním čtení o návrhu směrnice o „ochraně životního prostředí: boji proti kriminalitě, trestným činům a trestech“, vzhledem k tomu, že Rada nedospěla k politické dohodě ohledně tohoto návrhu směrnice a místo toho dala v této věci přednost rámcovému rozhodnutí, které spadá do třetího pilíře; vzhledem k tomu, že Evropský soudní dvůr toto rámcové rozhodnutí dne 13. září 2005 zrušil,

1.  žádá Komisi, Nizozemsko a Pobřeží slonoviny, aby tento případ řádně prošetřily, stanovily odpovědnost na všech úrovních, postavily před soud osoby, odpovědné za tento ekologický zločin a zajistily dokonalou nápravu kontaminace životního prostředí a odškodnění obětí;

2.  žádá EU a její členské státy, aby přijaly nezbytná opatření, na jejichž základě by bylo možné poskytnout plnou pomoc zasaženým osobám a zejména dětem pomocí všech dostupných možností podpory, spolupráce a civilní ochrany;

3.  domnívá se, že v případě vývozu nebezpečného odpadu do Abidžanu došlo k porušení právních předpisů EU a mezinárodních úmluv, a žádá proto Komisi a členské státy, aby přijaly veškerá nezbytná opatření, která zajistí důkladné uplatňování stávajících právních předpisů v oblasti přepravy odpadů;

4.  žádá Komisi a dotyčné členské státy, aby zveřejnily všechny dvoustranné dohody, které dosud uzavřely se zeměmi, které nejsou členy OSBE, v oblasti přepravy odpadů;

5.  žádá Komisi, aby předložila legislativní návrhy, které by vyplnily právní mezery ve stávajícím režimu v oblasti nakládání s nebezpečným odpadem, aby byl ukončena přeprava vyřazených elektrických a elektronických zařízení a zastaralých lodí a plavidel do zemí, které nejsou členy OBSE;

6.  nařizuje Komisi, aby zajistila sběr informací o nezákonném obchodování a ukládání těchto nebezpečných odpadů a produktů v afrických a jiných rozvojových zemích, aby předložila návrhy opatření na kontrolu, omezení a vymýcení tohoto nezákonného obchodování, přepravy a ukládání těchto produktů v afrických a jiných rozvojových zemích a aby každoročně předkládala seznam zemí a nadnárodních společností, které se účastní nezákonného ukládání toxického odpadu a produktů v afrických a jiných rozvojových zemích;

7.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi, členským státům, generálnímu tajemníkovi OSN, vládě Pobřeží slonoviny a sekretariátu Basilejské úmluvy.