Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : RC-B6-0545/2006

Indgivne tekster :

RC-B6-0545/2006

Forhandlinger :

PV 25/10/2006 - 12
CRE 25/10/2006 - 12

Afstemninger :

PV 26/10/2006 - 6.8

Vedtagne tekster :


FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PDF 104kWORD 59k
24.10.2006
PE 379.712v01-00}
PE 379.738v01-00}
PE 379.740v01-00}
PE 379.741v01-00}
PE 379.742v01-00}
PE 379.743v01-00} RC1
 
B6‑0545/2006}
B6‑0571/2006}
B6‑0573/2006}
B6‑0574/2006}
B6‑0575/2006}
B6‑0576/2006} RC1
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 4, af
   John Bowis, Eija-Riitta Korhola, Gay Mitchell og James Nicholson for PPE-DE-Gruppen
   Miguel Angel Martínez Martínez, Margrietus van den Berg og Dorette Corbey for PSE-Gruppen
   Danutė Budreikaitė, Jules Maaten, Marios Matsakis og Fiona Hall for ALDE-Gruppen
   Frithjof Schmidt, Margrete Auken, Marie Anne Isler Béguin, Carl Schlyter, Sepp Kusstatscher og Gisela Kallenbach for Verts/ALE-Gruppen
   Kartika Tamara Liotard, Luisa Morgantini, Jacky Henin og Umberto Guidoni for GUE/NGL-Gruppen
   Roberta Angelilli for UEN-Gruppen
til erstatning af beslutningsforslag af:
   Verts/ALE (B6‑0545)
   GUE/NGL (B6‑0571)
   UEN (B6‑0573)
   ALDE (B6‑0574)
   PSE (B6‑0575)
   PPE-DE (B6‑0576)
om eksport af giftigt affald til Afrika

Europa-Parlamentets beslutning om eksport af giftigt affald til Afrika 

Europa-Parlamentet,

−  der henviser til Basel-konventionen, der regulerer handelen med farligt affald, og til det heri indeholdte forbud mod enhver eksport af farligt affald fra OECD-lande til ikke-OECD-lande,

−  der henviser til EU's lovgivning om overførsel af affald, navnlig Rådets forordning (EØF) nr. 259/93 af 1. februar 1993 om overvågning af og kontrol med overførsel af affald inden for, til og fra Det Europæiske Fællesskab(1),

−  der henviser til konventionen om kontrol med grænseoverskridende overførsel af farligt affald og bortskaffelsen heraf, som blev indgået på Fællesskabets vegne ved Rådets afgørelse 93/98/EØF(2),

−  der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 4,

A.  der henviser til, at der er blevet dumpet omkring 500 tons kemisk affald i flere forskellige områder i nærheden af Abidjan, hvor der bor 5 mio. mennesker,

B.  der henviser til, at otte mennesker indtil nu er døde, at 85.000 er blevet hospitalsindlagt for at blive behandlet for næseblod, diaré, kvalme, øjenirritation og åndedrætsbesvær, og at denne dumpning af giftigt affald kan få vidtrækkende konsekvenser, herunder forurening af jorden samt af overflade- og grundvandet,

C.  der henviser til, at især mange børn er blevet alvorligt forgiftet, idet mellem 9.000 og 23.000 børn ifølge UNICEF's skøn vil få brug for lægehjælp, sundhedspleje og andre foranstaltninger til rensning af det miljø, de lever i,

D.  der henviser til, at det giftige affald blev dumpet af et græskejet tankskib, som sejler under panamansk flag, men er chartret af et nederlandskbaseret selskab, Trafigura Beheer B.V., og at en sådan spredning af ansvaret skaber et tilbagevendende og uacceptabelt problem, for så vidt angår håndhævelsen af EU-lovgivningen,

E.  der henviser til, at miljølovgivningen i landene i Nord har gjort det dyrt at bortskaffe farligt affald,

F.  der henviser til, at havnemyndighederne i Amsterdam opdagede affaldets farlige karakter under losningen af skibet og derpå krævede et højere gebyr for at afslutte losningen, hvorefter tankskibet i stedet valgte at pumpe affaldet tilbage om bord; der henviser til, at de nederlandske myndigheder lod skibet forlade nederlandsk område, selv om de vidste, at det medførte farligt affald, og at kaptajnen ikke havde ønsket at betale for en miljømæssigt forsvarlig bortskaffelse i Nederlandene,

G.  der henviser til, at selskabet havde lejlighed til at bortskaffe affaldet på lovlig og sikker vis i Europa, men valgte et billigere alternativ i Côte d’Ivoire,

H.  der henviser til, at Afrika anvendes som losseplads for alle former for farligt affald; der henviser til, at Greenpeace har identificeret 80 steder, hvor der er dumpet farligt affald fra industrilande: gamle computere i Nigeria, radioaktive beholdere i Somalia, klor i Cameroun osv.,

I.  der henviser til, at de fleste afrikanske lande ikke har nogen streng lovgivning, der kan beskytte miljøet og befolkningens livsgrundlag mod farligt affald,

J.  der henviser til, at al eksport fra EU af affald til bortskaffelse har været forbudt siden maj 1994 i henhold til forordning (EF) nr. 259/93; der henviser til, at eksport af farligt affald fra EU til ikke-OECD-lande har været forbudt siden januar 1997 i henhold til forordning (EF) nr. 259/93,

K.  der henviser til, at dumpningen af farligt affald i Côte d’Ivoire kun er toppen af det isbjerg af overførsler af farligt affald, som foregår fra EU til ikke-OECD-lande; der henviser til, at meget store mængder af affald af elektrisk og elektronisk udstyr dumpes i ikke-OECD-lande under påskud af, at det skal "genanvendes"; der henviser til, at et betydeligt antal gamle EU-skibe lastet med giftige stoffer og materialer skrottes i Asien under forhold, der er ekstremt skadelige for arbejdstagere og miljøet,

L.  der henviser til, at det på mødet den 9. april 2002 vedtog sin betænkning ved førstebehandling om forslaget til direktiv om strafferetlig beskyttelse af miljøet; der henviser til, at Rådet aldrig nåede til politisk enighed om dette forslag til direktiv, men i stedet vedtog en rammeafgørelse om samme emne under tredje søjle; der henviser til, at EF-Domstolen annullerede denne rammeafgørelse den 13. september 2005,

1.  opfordrer Kommissionen, Nederlandene og Côte d’Ivoire til at kulegrave denne sag, placere ansvaret på alle niveauer, retsforfølge dem, der er ansvarlige for denne miljøforbrydelse, og sørge for fuldstændig afhjælpning af miljøforureningen samt erstatning til ofrene;

2.  opfordrer EU og dets medlemsstater til at tage alle nødvendige skridt til at yde den ramte befolkning og især børnene fuld assistance ved at gøre brug af alle disponible former for støtte, samarbejde og civilbeskyttelse;

3.  finder, at såvel EU-retten som internationale konventioner klart blev overtrådt i forbindelse med eksporten af farligt affald til Abidjan, og opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til at tage alle nødvendige skridt til at sikre, at den eksisterende lovgivning om overførsel af farligt affald håndhæves i fuldt omfang;

4.  anmoder Kommissionen og de berørte medlemsstater om at offentliggøre alle de bilaterale aftaler, de indtil nu har indgået med ikke-OECD-lande om overførsel af affald;

5.  opfordrer Kommissionen til at fremsætte forslag til lovgivning med henblik på at lukke hullerne i den gældende ordning for farligt affald, så der sættes en stopper for overførsel til ikke-OECD-lande af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og af udtjente skibe og fartøjer;

6.  giver Kommissionen til opgave at indsamle information om ulovlig handel med og dumpning af farligt affald og farlige produkter i afrikanske og andre udviklingslande, at fremlægge forslag til foranstaltninger med henblik på kontrol, reduktion og eliminering af denne ulovlige handel med samt overførsel og dumpning af sådanne produkter i afrikanske og andre udviklingslande og hvert år at udarbejde en liste over lande og transnationale selskaber, der er involveret i ulovlig dumpning af giftigt affald og giftige produkter i afrikanske og andre udviklingslande;

7.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen, medlemsstaterne, De Forenede Nationers generalsekretær, Côte d'Ivoires regering og sekretariatet for Basel-konventionen.

(1) EFT L 30 af 6.2.1993, s. 1.
(2) EFT L 39 af 16.2.1993, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik