Resolutsiooni ühisettepanek - RC-B6-0545/2006Resolutsiooni ühisettepanek
RC-B6-0545/2006

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK

24.10.2006

Vastavalt kodukorra artikli 103 lõikele 4 esitanud
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid: Mürgiste jäätmete väljavedu Aafrikasse

Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
RC-B6-0545/2006
Esitatud tekstid :
RC-B6-0545/2006
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Euroopa Parlamendi resolutsioon mürgiste jäätmete väljaveo kohta Aafrikasse

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ohtlike jäätmetega kauplemist reguleerivat Baseli konventsiooni ja Baseli keeldu, mis käsitleb igasugust ohtlike jäätmete väljavedu OECD liikmesriikidest OECDsse mittekuuluvatesse riikidesse;

–  võttes arvesse vedusid käsitlevaid ELi õigusakte, eriti nõukogu 1. veebruari 1993. aasta määrust (EMÜ) nr 259/93 jäätmesaadetiste järelevalve ja kontrolli kohta Euroopa Ühenduses, ühendusse sisseveo ning ühendusest väljaveo korral[1];

–  võttes arvesse ohtlike jäätmete riikidevahelise veo ja nende kõrvaldamise kontrolli konventsiooni, mis sõlmiti ühenduse nimel nõukogu otsusega 93/98/EMÜ[2];

–  võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 4,

A.  arvestades, et mitmes piirkonnas Abidjani naabruses, kus elab 5 miljonit inimest, laaditi maha umbes 500 tonni keemilisi jäätmeid;

B.  arvestades, et seni on surnud kaheksa inimest ja umbes 85 000 on toimetatud haiglasse ravile ninaverejooksu, kõhulahtisuse, iivelduse, silmade ärrituse ja hingamisraskuste tõttu; arvestades, et selle mürgiste jäätmete mahalaadimise tagajärjed võivad olla kaugeleulatuvad, nagu pinnasereostus ning pinna- ja põhjavee saastumine;

C.  arvestades, et kõnealune mürgitus on tabanud eriti tõsiselt suurt hulka lapsi: UNICEFi hinnangul vajab 9 000–23 000 last arstiabi, tervishoiuteenuseid ja muid meetmeid nende elukeskkonna põhjalikuks puhastamiseks;

D.  arvestades, et mürgised jäätmed laaditi maha Kreeka omanikule kuuluvalt Panama lipu all sõitvalt tanklaevalt, mille oli rentinud Madalmaades asuv äriühing Trafigura Beheer B.V.; arvestades, et selline vastutuse jagamine tekitab süstemaatilise ja vastuvõetamatu probleemi seoses EÜ õigusaktide jõustamisega;

E.  arvestades, et põhjapoolsetes riikides kehtivad keskkonnaeeskirjad on muutnud ohtlike jäätmete kõrvaldamise kulukaks;

F.  arvestades, et Amsterdami sadama valdajad said jäätmete ohtlikkusest teada mahalaadimise ajal ja küsisid mahalaadimise lõpuleviimiseks kõrgemat tasu, misjärel tanklaev otsustas jäätmed selle asemel pardale tagasi pumbata; arvestades, et Madalmaade ametivõimud lubasid laeval oma territooriumilt lahkuda hoolimata sellest, et nad olid teadlikud jäätmete ohtlikkusest ja kapteni soovimatusest maksta keskkonnaohutu kõrvaldamise eest Madalmaades;

G.  arvestades, et äriühingul oli võimalus kõrvaldada jäätmed seaduslikult ja ohutult Euroopas, kuid ta valis odavama alternatiivi Côte d'Ivoire'is;

H.  arvestades, et Aafrika on igasugust liiki ohtlike jäätmete mahalaadimiskoht; arvestades, et Greenpeace tegi kindlaks 80 kohta, kuhu on arenenud riikidest pärit ohtlikke jäätmeid maha laaditud: kasutatud arvutid Nigeerias, radioaktiivsed mahutid Somaalias, kloori mahalaadimine Kamerunis jne;

I.  arvestades, et enamikul Aafrika riikidel ei ole rangeid eeskirju keskkonna ja oma elanikkonna elatise kaitsmiseks ohtlike jäätmete eest;

J.  arvestades, et igasugune jäätmete väljavedu EList kõrvaldamise eesmärgil on keelatud alates 1994. aasta maist vastavalt määrusele (EMÜ) nr 259/93; arvestades, et ohtlike jäätmete väljavedu EList OECDsse mittekuuluvatesse riikidesse on keelatud alates 1997. aasta jaanuarist vastavalt määrusele (EMÜ) nr 259/93;

K.  arvestades, et jätkuva ohtlike jäätmete veo puhul EList OECDsse mittekuuluvatesse riikidesse on ohtlike jäätmete mahalaadimine Côte d'Ivoire'is üksnes jäämäe veepealne osa; arvestades, et suured kogused elektri- ja elektroonikajäätmeid laaditakse maha OECDsse mittekuuluvates riikides "taaskasutamise" ettekäändel; arvestades, et oluline arv vanu mürgiste ainetega lastitud ELi laevu lammutatakse Aasias töötajatele ja keskkonnale äärmiselt kahjulikes tingimustes;

L.  arvestades, et 9. aprilli 2002. aasta istungil võttis Euroopa Parlament esimesel lugemisel vastu raporti direktiivi "Keskkonnakaitse: kuritegevusevastane võitlus, kuriteod ja karistused" ettepaneku kohta; arvestades, et nõukogu ei võtnud vastu poliitilist kokkulepet selle direktiivi ettepaneku kohta ja pooldas selle asemel kolmanda samba samateemalist raamotsust; arvestades, et Euroopa Kohus tühistas raamotsuse 13. septembril 2005,

1.  kutsub komisjoni, Madalmaid ja Côte d'Ivoire'i üles uurima kõnealust juhtumit põhjalikult, sätestama vastutuse kõikidel tasanditel, võtma vastutusele selle keskkonnaalase kuriteo eest vastutajad ning tagama keskkonnareostuse täieliku kõrvaldamise ja ohvritele hüvitise maksmise;

2.  kutsub ELi ja liikmesriike üles võtma kõiki vajalikke meetmeid, et tagada täielik abi kannatanud elanikkonnale ja eriti lastele, kasutades kõiki kättesaadavaid toetus-, koostöö- ja kodanikukaitsevahendeid;

3.  on arvamusel, et ohtlikke jäätmeid Abidjani vedades rikuti selgelt nii ELi õigusakte kui rahvusvahelisi konventsioone, ning kutsub seetõttu komisjoni ja liikmesriike üles võtma kõiki vajalikke meetmeid, et tagada olemasolevate jäätmevedu käsitlevate õigusaktide täielik jõustamine;

4.  palub komisjonil ja liikmesriikidel avalikustada kõik kahepoolsed kokkulepped, mille nad on tänaseks jäätmeveo kohta sõlminud OECDsse mittekuuluvate riikidega;

5.  palub komisjonil esitada õigusaktide ettepanekuid praeguses ohtlikke jäätmeid reguleerivas korras olevate lünkade täitmiseks, et teha lõpp elektri- ja elektroonikajäätmete ning vanade laevade veole OECDsse mittekuuluvatesse riikidesse;

6.  volitab komisjoni koguma teavet taoliste ohtlike jäätmete ja toodete salakaubaveo ning mahalaadimise kohta Aafrika ja teistes arengumaades, esitama ettepanekuid meetmete kohta kõnealuste toodete salakaubaveo, üleviimise ja mahalaadimise kontrollimiseks, vähendamiseks ning kaotamiseks Aafrikas ja teistes arengumaades ning koostama igal aastal nimekirja riikidest ja riikidevahelistest korporatsioonidest, kes tegelevad mürgiste jäätmete ja toodete ebaseadusliku mahalaadimisega Aafrika ja teistes arengumaades;

7.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile, liikmesriikidele, Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretärile, Côte d’Ivoire'i valitsusele ja Baseli konventsiooni sekretariaadile.