Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B6-0545/2006Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B6-0545/2006

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

24.10.2006

työjärjestyksen 103 artiklan 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset: myrkyllisten jätteiden viennistä Afrikkaan

Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B6-0545/2006
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B6-0545/2006
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselma myrkyllisten jätteiden viennistä Afrikkaan

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomion vaarallisten jätteiden kauppaa sääntelevän Baselin yleissopimuksen ja kaikkea vaarallisten jätteiden vientiä OECD-maista OECD:n ulkopuolisiin maihin koskevan Baselin kiellon,

–  ottaa huomioon EU:n lainsäädännön jätteiden siirrosta ja erityisesti Euroopan yhteisössä, Euroopan yhteisöön ja Euroopan yhteisöstä tapahtuvien jätteiden siirtojen valvonnasta ja tarkastamisesta 1. helmikuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 259/93[1],

–  ottaa huomioon vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvontaa koskevan yleissopimuksen, joka tehtiin yhteisön puolesta neuvoston päätöksellä 93/98/ETY[2],

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Abidjanin ympäristöön, jossa asuu noin 5 miljoonaa ihmistä, on tyhjennetty useille alueille noin 500 tonnia kemiallista jätettä,

B.  ottaa huomioon, että tähän mennessä 8 ihmistä on kuollut ja noin 85 000 ihmistä on hakeutunut sairaaloihin saadakseen hoitoa nenäverenvuotoihin, ripuliin, pahoinvointiin, silmien ärsytykseen ja hengitysvaikeuksiin; ottaa huomioon, että kyseisellä myrkyllisen jätteen päästämisellä luontoon voi olla kauaskantoisia seurauksia, kuten maaperän saastuminen sekä pinta- ja pohjaveden pilaantuminen,

C.  ottaa huomioon, että tämä myrkytys on vaikuttanut erityisen vakavasti suureen määrään lapsia: UNICEFin arvion mukaan 9 000–23 000 lasta tulee tarvitsemaan lääkintäapua, terveydenhuoltoa ja muita asuinympäristönsä puhdistukseen liittyviä toimia,

D.  ottaa huomioon, että myrkkyjätteen päästi luontoon kreikkalaisomistuksessa oleva, Panaman lipun alla purjehtiva säiliöalus, jonka on vuokrannut Alankomaissa rekisteröity Trafigura Beheer B.V. -yhtiö; katsoo, että tällainen vastuun jakaminen saa aikaan järjestelmällisen ja tuomittavan ongelman EY:n lainsäädännön täytäntöönpanon kannalta,

E.  ottaa huomioon, että pohjoisen pallonpuoliskon maissa sovelletut ympäristösäännökset ovat tehneet vaarallisten jätteiden hävittämisestä kallista,

F.  ottaa huomioon, että Amsterdamin satamaviranomaiset huomasivat aluksen lastia purettaessa, että jäte oli vaarallista, ja pyysivät korkeampaa hintaa purkamisen saattamiseksi päätökseen, minkä seurauksena säiliöaluksella päätettiin mieluummin pumpata jäte takaisin alukseen; ottaa huomioon, että Alankomaiden viranomaiset sallivat aluksen lähteä alueeltaan huolimatta siitä, että ne tiesivät jätteen olevan vaarallista ja että aluksen päällikkö oli haluton maksamaan ympäristöystävällisestä jätteen käsittelystä Alankomaissa,

G.  ottaa huomioon, että yhtiöllä oli mahdollisuus käsitellä jätteet laillisesti ja turvallisesti Euroopassa, mutta se valitsi Norsunluurannikon halvemman vaihtoehdon,

H.  ottaa huomioon, että Afrikka on kaikentyyppisten vaarallisten jätteiden kaatopaikka; ottaa huomioon, että Greenpeace on yksilöinyt 80 paikkaa, jonne on tyhjennetty kehittyneistä maista peräisin olevaa jätettä: esimerkiksi Nigeriaan on viety vanhoja tietokoneita, Somaliaan radioaktiivisia säiliöitä ja Kameruniin klooria ja niin edelleen,

I.  ottaa huomioon, että useimmissa Afrikan maissa ei ole tiukkoja säännöksiä, jotka suojaisivat ympäristöä ja väestön elinkeinoja vaaralliselta jätteeltä,

J.  ottaa huomioon, että jätteiden vienti hävitettäväksi EU:sta on ollut kielletty toukokuusta 1994 lähtien asetuksen (ETY) N:o 259/93 mukaisesti; ottaa huomioon, että vaarallisen jätteen vienti EU:sta OECD:n ulkopuolisiin maihin on ollut kielletty tammikuusta 1997 saakka asetuksen (ETY) N:o 259/93 perusteella,

K.  ottaa huomioon, että vaarallisen jätteen päästäminen luontoon Norsunluurannikolla on vain jäävuoren huippu vaarallisten jätteiden siirroista EU:sta muihin kuin OECD-maihin; ottaa huomioon, että hyvin suuria määriä sähkö- ja elektroniikkalaiteromua viedään muihin kuin OECD-maihin muka "uudelleenkäyttöä" varten; ottaa huomioon, että Aasiassa romutetaan merkittäviä määriä vanhoja EU-aluksia, joiden lastina on myrkyllisiä aineita ja materiaaleja, työntekijöille ja ympäristölle äärimmäisen vahingollisissa oloissa,

L.  ottaa huomioon, että 9. huhtikuuta 2002 pitämässään istunnossa Euroopan parlamentti hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä mietinnön ehdotuksesta direktiiviksi ympäristön suojelusta rikosoikeudellisin keinoin; ottaa huomioon, että neuvosto ei koskaan tehnyt poliittista sopimusta tästä direktiiviehdotuksesta ja piti sen sijaan parempana tehdä samaa kysymystä koskevan kolmannen pilarin mukaisen puitepäätöksen; ottaa huomioon, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuin kumosi kyseisen puitepäätöksen 13. syyskuuta 2005,

1.  kehottaa komissiota sekä Alankomaiden ja Norsunluurannikon hallituksia tutkimaan tapauksen perinpohjaisesti, määrittämään vastuulliset kaikilla tasoilla, tuomaan tästä ympäristörikoksesta vastuussa olevat oikeuden eteen sekä varmistamaan, että saastunut ympäristö kunnostetaan täysin ennalleen ja että uhreille maksetaan korvauksia;

2.  pyytää Euroopan unionia ja sen jäsenvaltioita toteuttamaan kaikki tarvittavat toimet täyden avun antamiseksi kärsimään joutuneille ja etenkin lapsille käyttämällä kaikkia käytettävissä olevia tuki-, yhteistyö- ja pelastuspalvelukeinoja;

3.  katsoo, että sekä EU:n lainsäädäntöä että kansainvälisiä yleissopimuksia rikottiin selkeästi myrkyllisten jätteiden viennissä Abidjaniin, ja kehottaakin komissiota ja jäsenvaltiota ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta jätteiden siirtoa koskeva olemassa oleva lainsäädäntö pannaan täysimääräisesti täytäntöön;

4.  pyytää komissiota ja asianomaisia jäsenvaltioita julkistamaan kaikki kahdenväliset sopimukset, jotka ne ovat tähän mennessä tehneet OECD:n ulkopuolisten maiden kanssa jätteiden siirtämisestä;

5.  kehottaa komissiota tekemään lainsäädäntöehdotuksia nykyisen järjestelmän puutteiden poistamiseksi, jotta sähkö- ja elektroniikkalaiteromun sekä vanhentuneiden laivojen ja alusten siirrot muihin kuin OECD-maihin loppuvat;

6.  antaa komissiolle tehtäväksi kerätä tietoa tällaisten vaarallisten jätteiden ja tuotteiden laittomasta kaupasta ja niiden päästämisestä luontoon Afrikan kehitysmaissa ja muissa kehitysmaissa, tehdä ehdotuksia näiden tuotteiden laittoman kaupan, siirtämisen ja luontoon päästämisen valvomiseksi, vähentämiseksi ja poistamiseksi Afrikan kehitysmaissa tai muissa kehitysmaissa sekä laatia vuosittain luettelon maista ja monikansallisista yrityksistä, jotka ovat sekaantuneet myrkyllisten jätteiden ja tuotteiden laittomaan luontoon päästämiseen Afrikan kehitysmaissa tai muissa kehitysmaissa;

7.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioille, YK:n pääsihteerille, Norsunluurannikon hallitukselle ja Baselin yleissopimuksen sihteeristölle.