Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B6-0545/2006Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B6-0545/2006

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

24.10.2006

pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 4 dalį pateikė
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų: dėl toksinių atliekų eksporto į Afriką

Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
RC-B6-0545/2006
Pateikti tekstai :
RC-B6-0545/2006
Priimti tekstai :

Europos Parlamento rezoliucija dėl toksinių atliekų eksporto į Afriką

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Bazelio konvenciją, reglamentuojančią prekybą pavojingomis atliekomis, ir į Bazelio visų pavojingų atliekų eksporto iš EBPO šalių į ne EBPO šalis uždraudimą,

–  atsižvelgdamas į ES teisės aktus dėl gabenimo ypač į 1993 m. vasario 1 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 259/93 dėl atliekų vežimo Europos bendrijos viduje, į Bendriją ir iš jos priežiūros ir kontrolės[1],

–  atsižvelgdamas į Bendrijos vardu patvirtintą Konvenciją pavojingų atliekų tarpvalstybinio pervežimo bei jų tvarkymo kontrolės Konvenciją Tarybos Sprendimu 93/98/EEB[2],

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi keliose vietovėse aplink Abidžaną, kur gyvena 5 mln. žmonių, buvo išmesta apie 500 tonų cheminių atliekų,

B.  kadangi iki šiol mirė 8 žmonės, o apie 85 000 žmonių, kurie kraujavo iš nosies, viduriavo, kuriuos pykino, kurių buvo sudirgintos akys ir kurie turėjo kvėpavimo sunkumų, buvo paguldyta į ligonines; kadangi šių atliekų išmetimas gali turėti labai sunkių padarinių, įskaitant dirvožemio, paviršinio ir gruntinio vandens užteršimą,

C.  kadangi ypač didelis skaičius vaikų apsinuodijo: UNICEF duomenimis, nuo 9000 iki 23000 vaikų reikės medicininės pagalbos, sveikatos priežiūros, taip pat reikės išvalyti aplinką, kurioje jie gyvena,

D.  kadangi toksines atliekas išmetė Graikijai priklausantis tanklaivis, plaukiojantis su Panamos vėliava, kurį išsinuomojo Nyderlanduose registruota įmonė Trafigura Beheer B.V., kadangi toks atsakomybės dalijimas sukuria nuolatinę ir nepriimtiną ES teisės požiūriu problemą ,

E.  kadangi pagal aplinkosaugą reglamentuojančius teisės aktus atliekų tvarkymas Šiaurės šalyse pasidarė labai brangus,

F.  kadangi Amsterdamo uosto administracija sužinojo apie atliekų pavojingumą tik jas jau iškrovus ir pareikalavo didesnio mokesčio už jų iškrovimą, todėl tanklaivio komanda nusprendė grąžinti atliekas atgal į laivą; kadangi Nyderlandų valdžia leido tanklaiviui palikti jų teritoriją, žinodamos apie atliekų pavojingumą ir apie tai, kad kapitonas atsisakė mokėti už ekologišką atliekų tvarkymą Nyderlanduose,

G.  kadangi įmonė turėjo galimybę atsikratyti atliekų teisėtu ir saugiu būdu Europoje, bet pasirinko pigesnę alternatyvą Dramblio Kaulo Krante,

H.  kadangi Afrika – tai vieta, kur išmetamos skirtingų rūšių pavojingos atliekos; kadangi Greenpeace organizacija nustatė 80 vietų, kur buvo išmetamos išsivysčiusių šalių atliekos: seni kompiuteriai – Nigerijoje, radioaktyvūs rezervuarai – Somalyje, chloras – Kamerūne ir t. t.,

I.  kadangi daugelyje Afrikos šalių nėra griežtų teisės aktų, kurie saugotų aplinką, gyventojus ir jų gyvenvietes nuo pavojingų atliekų,

J.  kadangi visas atliekų eksportas iš ES buvo uždraustas 1994 m. gegužės mėn. pagal Reglamentą (EEB) Nr. 259/93; kadangi pagal Reglamentą Nr. 259/93 nuo 1997 m. sausio mėn. draudžiama eksportuoti atliekas iš ES į ne EBPO šalis,

K.  kadangi pavojingų atliekų išvertimas Dramblio Kaulo Krante – tai tik ledkalnio viršūnė, palyginti su besitęsiančiu pavojingų atliekų gabenimu iš ES į ne EBPO šalis; kadangi milžiniški naudotos elektros ir elektronikos įrangos kiekiai išvežami į ne EBPO šalis su ta dingstimi, kad ja dar bus naudojamasi; kadangi daug senų laivų su toksinėmis medžiagomis iš ES išmetama Azijoje labai pavojingomis darbuotojams ir aplinkas sąlygomis,

L.  kadangi 2002 m. balandžio 9 d. posėdyje buvo patvirtintas pirmojo svarstymo pranešimas dėl pasiūlymo dėl aplinkosaugos direktyvos „Kova su nusikaltimais, nusikaltimai ir baudžiamosios priemonės“; kadangi Taryboje nebuvo pasiekta politinio susitarimo dėl šio pasiūlymo dėl direktyvos, o ta pačia tema buvo priimtas pamatinis sprendimas pagal trečiąjį ramstį; kadangi Europos Teisingumo Teismas panaikino pamatinį sprendimą 2005 m. rugsėjo 13 d.,

1.  ragina Komisiją, Nyderlandus ir Dramblio Kaulo Krantą nuodugniai išnagrinėti šią bylą ir nustatyti atsakomybę visais lygmenimis, visus atsakingus už šį ekologinį nusikaltimą patraukti atsakomybėn ir užtikrinti, kad būtų visiškai pašalinta aplinkai padaryta žala ir atlyginta aukoms;

2.  ragina ES ir valstybes nares imtis visų būtinų priemonių siekiant suteikti pagalbą tų vietovių gyventojams, ypač vaikams, pasitelkiant visas turimas paramos, bendradarbiavimo ir civilinės apsaugos priemones;

3.  mano, kad atliekų eksporto į Abidžaną atveju akivaizdžiai buvo pažeista ES teisė ir tarptautinės konvencijos, taigi ragina Komisiją ir valstybes nares imtis visų reikalingų priemonių siekiant užtikrinti galiojančių ir atliekų vežimą reguliuojančių teisės aktų vykdymą;

4.  reikalauja, kad Komisija ir susijusios valstybės narės viešai paskelbtų visus dvišalius susitarimus, kurie iki šiol buvo sudaryti su ne EBPO šalimis dėl atliekų vežimo;

5.  ragina Komisiją pateikti teisėkūros pasiūlymus, kurie užpildytų dabartines pavojingų atliekų tvarkymo spragas, siekiant sustabdyti senų elektros ir elektronikos prietaisų ir laivų išvežimą į ne EBPO šalis;

6.  įgalioja Komisiją surinkti informaciją apie nelegalią prekybą pavojingomis atliekomis ir prekėmis bei jų iškrovimą Afrikoje ir kitose besivystančiose šalyse, pateikti pasiūlymų dėl nelegalios prekybos tokia produkcija, jos gabenimo ir iškrovimo Afrikoje ir kitose besivystančiose šalyse kontrolės, mažinimo ir sustabdymo priemonių ir kasmet sudaryti šalių ir tarptautinių bendrovių, kurios nelegaliai prekiauja toksinėmis atliekomis ir produktais bei juos išmeta Afrikoje ir kitose besivystančiose šalyse, sąrašą;

7.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Europos Tarybai, Komisijai, valstybėms narėms, JT Generaliniam sekretoriui, Dramblio Kaulo Kranto vyriausybei ir Bazelio Konvencijos sekretoriatui.