Kopīgas rezolūcijas priekšlikums - RC-B6-0545/2006Kopīgas rezolūcijas priekšlikums
RC-B6-0545/2006

  KOPĪGAS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

  24.10.2006

  Ievērojot Reglamenta 103. panta 4. punktu, iesnieguši:
  nolūkā aizstāt rezolūciju priekšlikumus, kurus iesniegušas šādas grupas: par toksisko atkritumu eksportu uz Āfriku

  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  RC-B6-0545/2006
  Iesniegtie teksti :
  RC-B6-0545/2006
  Pieņemtie teksti :

  Eiropas Parlamenta rezolūcija par toksisko atkritumu eksportu uz Āfriku

  Eiropas Parlaments,

  –  ņemot vērā Bāzeles Konvenciju, lai regulētu bīstamo atkritumu pārvadāšanu, un Bāzeles aizliegumu attiecībā uz bīstamo atkritumu eksportu no ESAO valstīm uz valstīm ārpus ESAO,

  –  ņemot vērā ES tiesību aktus par bīstamo atkritumu pārvadāšanu un jo īpaši Padomes Regulu (EEK) Nr. 259/93 par uzraudzību un kontroli attiecībā uz atkritumu pārvadājumiem Eiropas Kopienā, ievešanu Kopienā un izvešanu no tās[1],

  –  ņemot vērā Konvenciju par bīstamo atkritumu starptautisko pārvadājumu un to apglabāšanas kontroli, kas noslēgta Kopienas vārdā ar Padomes Lēmumu 93/98/EEK[2],

  –  ņemot vērā Reglamenta 103. panta 4. punktu,

  A.  tā kā apmēram 500 tonnas ķīmisko atkritumu izgāza atkritumos vairākās vietās Abidžanas apkārtnē, kurā dzīvo 5 miljoni cilvēku;

  B.  tā kā līdz šim ir nomiruši 8 cilvēki un apmēram 85 000 cilvēku bija nepieciešama medicīniskā palīdzība deguna asiņošanas, diarejas, sliktas pašsajūtas, acu iekaisuma un apgrūtinātas elpošanas dēļ; tā kā toksisko atkritumu radītās sekas var būt tālejošas, piesārņojot augsni, zemes virskārtu un pazemes ūdeņus;

  C.  tā kā saindēšanās ir jo īpaši smagi ietekmējusi daudzus bērnus: pēc UNICEF datiem medicīniskā palīdzība un veselības aprūpe būs nepieciešama apmēram 9 000 līdz 23 000 bērnu, kā arī būs nepieciešami citi pasākumi, lai attīrītu vidi, kurā šie bērni dzīvo;

  D.  tā kā toksiskos atkritumus izgāza no Grieķijai piederoša tankkuģa, kurš kuģo ar Panamas karogu un kuru nomā Nīderlandē reģistrēts uzņēmums Trafigura Beheer B.V.; tā kā šāda dalīta atbildība regulāri rada problēmas attiecībā uz EK tiesību aktu piemērošanu;

  E.  tā kā vides noteikumi, kas attiecas uz ziemeļu reģioniem, ir sadārdzinājuši atbrīvošanos no bīstamiem atkritumiem;

  F.  tā kā Amsterdamas ostas atbildīgās iestādes atklāja bīstamas vielas atkritumos, izkraujot kravu, un pieprasīja lielāku maksu par kravas izkraušanu, bet tankkuģa kapteinis nolēma atstāt kravu uz kuģa; tā kā Nīderlandes atbildīgās iestādes atļāva kuģim atstāt ostas teritoriju par spīti tam, ka zināja par bīstamajām vielām atkritumos, un neraugoties uz kapteiņa nevēlēšanos maksāt par atbrīvošanos no videi bīstamām vielām Nīderlandē;

  G.  tā kā uzņēmumam bija iespējams Eiropas valstī legāli un droši atbrīvoties no atkritumiem, bet uzņēmums izvēlējās lētāku iespēju atbrīvoties no atkritumiem Kotdivuāras Republikā;

  H.  tā kā Āfrika ir visa veida bīstamo atkritumu izgāztuve; tā kā organizācija Green Peace ir identificējusi apmēram 80 vietas, kurās tiek izgāzti bīstamie atkritumi no attīstītajām valstīm: Nigērijā – lietoti datori, Somālijā – tvertnes ar radioaktīviem atkritumiem, Kamerūnā – hlors, un arī citās vietās;

  I.  tā kā lielākajā daļā Āfrikas valstu nav stingru noteikumu vides un iedzīvotāju aizsardzībai pret bīstamu atkritumu izgāšanu;

  J.  tā kā saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 259/1993 kopš 1994. gada maija ir aizliegts bīstamo atkritumu eksports no ES; tā kā saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 259/1993 no 1993. gada janvāra ir aizliegts bīstamo atkritumu eksports no ESAO valstīm uz valstīm ārpus ESAO;

  K.  tā kā bīstamo atkritumu izgāšana Kotdivuāras Republikā ir tikai daļa no problēmas saistībā ar bīstamo atkritumu pārvadāšanu no ES valstīm uz valstīm ārpus ESAO; tā kā lielākā daļa lietotu elektroierīču vai elektronisko ierīču tiek izgāztas valstīs ārpus ESAO, norādot, ka tās ir paredzētas otrreizējai izmantošanai; tā kā ievērojams skaits vecu ES kuģu, kas piekrauti ar toksiskām vielām un materiāliem, un tādā stāvokli, kas apdraud strādniekus un vidi, tiek nodoti metāllūžņos Āzijā;

  L.  tā kā Eiropas Parlaments 2002. gada 29. aprīļa sēdē pirmajā lasījumā pieņēma ziņojumu par projektu direktīvai attiecībā uz vides aizsardzību: noziegumu apkarošana, noziedzīgi nodarījumi un sankcijas; tā kā Padome nekad nav pieņēmusi politisku vienošanos par šo direktīvas priekšlikumu, bet tā vietā atbalstīja trešā pīlāra pamatlēmumu par šo pašu jautājumu; tā kā Eiropas Kopienu Tiesa ir atcēlusi pamatlēmumu 2005. gada 13. septembrī;

  1.  aicina Komisiju, Nīderlandi un Kotdivuāras Republiku izmeklēt šo gadījumu, lai noteiktu atbildību visos līmeņos, nodotu tiesai tos, kuri ir atbildīgi par noziegumu pret vidi un nodrošinātu vides piesārņojuma novēršanu, kā arī kompensāciju cietušajiem;

  2.  aicina ES un dalībvalstis veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu palīdzību cietušajiem iedzīvotājiem un īpaši bērniem, izmantojot pieejamos līdzekļus palīdzības sniegšanai, sadarbībai un civilajai aizsardzībai;

  3.  uzskata, ka, eksportējot bīstamos atkritumus uz Abidžanu, ir pārkāpti gan ES tiesību akti, gan starptautiskās konvencijas, un tāpēc aicina Komisiju un dalībvalstis veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu pašreizējo regulu par bīstamo atkritumu pārvadāšanu pilnīgu piemērošanu;

  4.  prasa Komisijai un dalībvalstīm panākt, lai būtu publiski pieejami visi līdz šim noslēgtie divpusējie nolīgumi par atkritumu pārvadāšanu uz valstīm ārpus ESAO;

  5.  aicina Komisiju izstrādāt likumdošanas priekšlikumus, lai novērstu nepilnības pašreizējos noteikumos par bīstamajiem atkritumiem, tā lai izbeigtu lietotu elektroierīču un elektronisko ierīču, kā arī vecu kuģu pārvadāšanu uz valstīm ārpus ESAO;

  6.  pieprasa Komisijai apkopot informāciju par bīstamo atkritumu un produktu nelegālu pārvadāšanu un izgāšanu Āfrikā un citās jaunattīstības valstīs; pieprasa sniegt ierosinājumus pasākumiem, lai kontrolētu, ierobežotu un izskaustu bīstamo atkritumu nelegālu pārvadāšanu, nogādāšanu un izgāšanu Āfrikā un citās jaunattīstības valstīs, un katru gadu publicēt sarakstu ar valstīm un starptautiskajam korporācijām, kas iesaistītas toksisko atkritumu un produktu nelegālā izgāšanā Āfrikā un citās jaunattīstības valstīs;

  7.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, ES dalībvalstīm, ANO ģenerālsekretāram, Kotdivuāras Republikas valdībai un Bāzeles Konvencijas sekretariātam.