Společný návrh usnesení - RC-B6-0554/2006Společný návrh usnesení
RC-B6-0554/2006

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ,

25. 10. 2006

který v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu předložili poslanci
a který nahrazuje návrhy předložené níže uvedenými skupinami: o soudním procesu s Riosem Monttem

Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B6-0554/2006
Předložené texty :
RC-B6-0554/2006
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o soudím procesu s Riosem Monttem

Evropský parlament,

–  s ohledem na své usnesení o Guatemale ze dne18. května 2000, 14. června 2001, 11. dubna 2002, 10. dubna 2003 a 7. července 2005,

–   s ohledem na Statut Mezinárodního trestního soudu, Úmluvu proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání a Evropskou úmluvu o lidských právech,

–   s ohledem na svůj rozhodný a trvalý závazek zajistit plnění mírových dohod a dodržování lidských práv v Guatemale,

–   s ohledem na čl. 115 odst. 5 jednacího řádu,

A.  vzhledem k obviněním ze zločinů proti lidskosti a genocidy, které byly spáchány během ozbrojeného konfliktu v Guatemale, podle nichž: 83 % obětí konfliktů byli etničtí Mayové, 200 000 osob bylo zavražděno a 45 000 se stalo oběťmi násilného zmizení, 10 % obyvatelstva bylo vysídleno a byly vyhlazeny celé komunity domorodých obyvatel; vzhledem k tomu, že tyto skutky, jak uznává Parlament, nesmí zůstat nepotrestány,

B.  vzhledem k tomu, že osoby, jež byly obviněny z přípravy a spáchání výše uvedených zločinů, nikdy nebyly postaveny před soud a některé z nich nadále vykonávají vysoké politické funkce,

C.  vzhledem k tomu, že v prosinci 2006 bude připomenuto 10. výročí mírových dohod a dosud nebyla uplatněna globální dohoda o lidských právech: obětem dosud nebylo poskytnuto odpovídající finanční ani morální odškodnění; pachatelé těchto činů se dosud veřejně neomluvili a není dosud známo, kde se nachází většina pohřešovaných osob;

D.  vzhledem k tomu, že dne 7. července vydal soudce španělského Vrchního soudu Audiencia Nacional mezinárodní zatýkací rozkaz na 7 bývalých guatemalských diktátorů a vojenských důstojníků obviněných z genocidy, mučení a nezákonného omezování osobní svobody;

E.  vzhledem k tomu, že před vydáním zatýkacího rozkazu se dotyčný soudce odebral do Guatemaly, aby na místě provedl šetření, které mu na základě odvolání právních zástupců obviněných k ústavnímu soudu a ke guatemalskému soudu pro kompetenční spory nebylo povoleno;

1.  naléhavě žádá guatemalské orgány, aby plně spolupracovaly a všemožně usilovaly o vyjasnění zločinů spojených s porušováním lidských práv a umožnily tak, aby odpovědné osoby byly předány spravedlnosti, a byly zveřejněny výsledky těchto šetření, jak se požaduje v mezinárodním zatýkacím rozkazu, který dne 7. července 2006 vydal španělský Vrchní soud Audiencia Nacional na Joseho Efraína Riose Montta, Oscara Humberta Mejía Víctorese, Angela Anibala Guevaru Rodrigueze, Germana Chupinu Barahonu, Pedra Garciu Arredonda a Benedicta Lucase Garciu, kteří jsou obviněni ze zločinů genocidy, mučení, terorismu a nezákonného omezování osobní svobody;

2.  žádá vlády příslušných států a odpovědné zástupce dotčených bankovních subjektů, aby spolupracovali na zabavení movitého i nemovitého majetku obviněných s cílem zajistit, aby splnili své finanční a občanské povinnosti;

3.  naléhavě žádá Interpol a Europol, aby na žádost příslušných orgánů poskytly nezbytné prostředky k zajištění vydání;

4.  znovu potvrzuje svůj odmítavý postoj vůči beztrestnosti obviněných;

5.  vítá pokrok, jehož bylo dosaženo v souvislosti s uplatňováním zásady mezinárodní jurisdikce v souvislosti se zločiny proti lidskosti, genocidy a mučení;

6.  domnívá se, že pokud bude tento případ úspěšně uzavřen, mělo by se v podobných případech obdobně postupovat proti diktátorům a osobám odpovědným za hromadné porušování lidských práv;

7.  vyjadřuje svou podporu lidu Guatemaly a jejím orgánům, aby nadále prosazovaly zásady právního státu a usilovaly o hospodářský, sociální a politický rozvoj, jenž povede k upevnění míru a napomůže smíru uvnitř národa;

8.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi, vládě Guatemaly, vládám států Střední Ameriky, vládě Spojených států a PARLACENU.