Resolutsiooni ühisettepanek - RC-B6-0554/2006Resolutsiooni ühisettepanek
RC-B6-0554/2006

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK

25.10.2006

Vastavalt kodukorra artikli 115 lõikele 5 esitanud
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid: Rios Montti vastane kohtumenetlus

Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
RC-B6-0554/2006
Esitatud tekstid :
RC-B6-0554/2006
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Euroopa Parlamendi resolutsioon Rios Montti vastase kohtumenetluse kohta

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma 18. mai 2000. a, 14. juuni 2001. a, 11. aprilli 2002. a, 10. aprilli 2003. a ja 7. juuli 2005. a resolutsioone Guatemala kohta;

–  võttes arvesse Rahvusvahelise Kriminaalkohtu põhikirja, piinamise ja muul julmal, ebainimlikul või alandaval viisil kohtlemise või karistamise vastast konventsiooni, Euroopa inimõiguste konventsiooni;

–  võttes arvesse parlamendi kindlaid ja kestvaid jõupingutusi Guatemala rahulepingute ja inimõiguste järgimise tagamisel;

–  võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5,

A.  võttes arvesse väidetavaid inimsusevastaseid kuritegusid ja genotsiidi Guatemala relvastatud konflikti käigus, mille kohaselt 83% konfliktis kannatanutest olid maiadest põlisasukad, 200 000 inimest tapeti ja 45 000 jäi sunniviisiliselt kadunuks, 10% elanikkonnast asustati ümber ning terveid põlisrahvaste kogukondi hävitati; arvestades, et Euroopa Parlament on jõudnud arusaamisele, et kõnealused kuriteod ei saa jääda karistamata;

B.  arvestades, et eespool nimetatud kuritegude kavandamises ja toimepanemises süüdistatuid ei ole kunagi kohtu alla antud ning mõni neist on jätkuvalt kõrgel poliitilisel ametikohal;

C.  arvestades, et 2006. aasta detsembris tähistatakse rahulepingu allkirjastamise kümnendat aastapäeva, kuid inimõigusi käsitlevat üldist lepet ei ole senini rakendatud; kannatanud ei ole saanud materiaalset ega sümboolset hüvitist; kuritegude toimepanijad ei ole kunagi avalikult vabandanud; ning enamus kadunud inimeste asukoht on siiani teadmata;

D.  arvestades, et 7. juulil 2006 väljastas Hispaania Riikliku kohtu (Audiencia Nacional) kohtunik rahvusvahelise vahistamismääruse seitsme Guatemala endise diktaatori ja sõjaväelase kohta, keda süüdistatakse genotsiidis, piinamises ja ebaseaduslikus kinnipidamises;

E.  arvestades, et enne vahistamismääruse väljastamist viibis kõnealune kohtunik Guatemalas, et viia läbi juurdlus, mida ei olnud võimalik toimetada pärast seda, kui süüdistatavate kaitseadvokaadid esitatud kaebused Guatemala Konstitutsioonikohtule ja jurisdiktsiooni konfliktidega tegelevale kohtule,

1.  Nõuab tungivalt, et Guatemala institutsioonid teeksid igakülgset koostööd ning kõik endast sõltuva, et saada ülevaade inimõiguste rikkumistest ning tagada, et vastutavad isikud võetakse vastutusele ning juurdluse tulemused avalikustatakse nagu nõutakse Hispaania Riikliku kohtu 7. juulil 2006. aastal väljastatud vahistamismääruses Jose Efraín Rios Montti, Oscar Humberto Mejía Víctorese, Angel Anibal Guevara Rodrigueze, German Chupina Barahona, Pedro Garcia Arredondo ja Benedicto Lucas Garcia kohta, keda süüdistatakse genotsiidis, piinamises, terrorismis ja ebaseaduslikus kinnipidamises;

2.  palub asjakohastel valitsustel ning pangandusüksustel teha koostööd süüdistatavate vara külmutamisel, et tagada nende loobumine finants- ja tsiviilkohustustest;

3.  nõuab, et Interpol ja Europol pakuks asjakohase ametiasutuse taotluse korral vajalikke vahendeid väljaandmise tagamiseks;

4.  kinnitab veel kord oma kohustust tagada, et süüdistatavad ei pääseks karituseta;

5.  tervitab edusamme üldise jurisdiktsiooni põhimõtte rakendamisel inimsusevastaste kuritegude, genotsiidi ja piinamise vallas;

6.  on seisukohal, et juhul kui kõnealused menetlused lõpetatakse edukalt, tuleks sama menetlust järgida inimõiguste rikkumiste eest vastutavate diktaatorite ja isikute suhtes meetmeid võttes;

7.  väljendab oma toetust Guatemala rahvale ja ametivõimudele õigusriigi põhimõtte jätkuvale toetamisele ja sotsiaalse ja poliitilise arengu edendamisele, mis aitab kaasa rahu ja rahvusliku leppimise saavutamisele;

8.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile, Guatemala valitsusele, Kesk-Ameerika riikide valitsustele, Ameerika Ühendriikide valitsusele ja Kesk-Ameerika Parlamendile (PARLACEN).