Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : RC-B6-0555/2006

Indgivne tekster :

RC-B6-0555/2006

Forhandlinger :

PV 26/10/2006 - 12.1
CRE 26/10/2006 - 12.1

Afstemninger :

PV 26/10/2006 - 13.1

Vedtagne tekster :


FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PDF 93kWORD 53k
25.10.2006
PE 379.722v01-00}
PE 379.724v01-00}
PE 379.72501-00}
PE 379.729v01-00}
PE 379.732v01-00}
PE 379.735v01-00} RC1
 
B6‑0555/2006}
B6‑0557/2006}
B6‑0558/2006}
B6‑0562/2006}
B6‑0565/2006}
B6‑0568/2006} RC1
jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5, af
   Thomas Mann, Piia-Noora Kauppi, Charles Tannock, Bernd Posselt, Elisabeth Jeggle og Simon Coveney for PPE-DE-Gruppen
   Pasqualina Napoletano for PSE-Gruppen
   Frédérique Ries og Marios Matsakis for ALDE-Gruppen
   Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Eva Lichtenberger og Sepp Kusstatscher for Verts/ALE-Gruppen
   Vittorio Agnoletto and Feleknas Uca for GUE/NGL-Gruppen
   Roberta Angelilli, Hanna Foltyn-Kubicka, Adam Jerzy Bielan og Michał Tomasz Kamiński for UEN-Gruppen
til erstatning af beslutningsforslag af:
   PSE (B6‑0555/2006)
   UEN (B6‑0557/2006)
   Verts/ALE (B6‑0558/2006)
   PPE-DE (B6‑0562/2006)
   GUE/NGL (B6‑0565/2006)
   ALDE (B6‑0568/2006)
om Tibet

Europa-Parlamentets beslutning om Tibet 

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Tibet og menneskerettighedssituationen i Kina,

–  der henviser til sin beslutning af 7. september 2006 om forbindelserne mellem EU og Kina,

–  der henviser til de manglende fremskridt i menneskerettighedsdialogen mellem EU og Kina,

–  der henviser til De Forenede Nationers grundprincipper for retshåndhævelsespersonales magtanvendelse og brug af skydevåben,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder,

–  der henviser til FN's konvention om barnets rettigheder,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5,

A.  der henviser til, at over 70 tibetanere den 30. september 2006 forsøgte at krydse det isdækkede Nangpa pas i Himalaya området i Tibet, ca. to timers gang fra grænsen til Nepal, for at ansøge om flygtningestatus i Nepal,

B.  der henviser til, at det kinesiske grænsepoliti (PAP) i strid med folkeretten beskød ubevæbnede tibetanske civile, herunder kvinder og børn, og at video- og fotooptagelser fra begivenheden viser, at den tibetanske gruppe langsomt bevægede sig bort fra de kinesiske styrker, der beskød dem, ikke nærmede sig de kinesiske styrker eller udgjorde en trussel mod disse,

C.  der henviser til, at Kelsang Namtso, en sytten år gammel nonne, blev dræbt af det kinesiske grænsepoliti under skyderiet, og at mere end en person blev dræbt ifølge ubekræftede øjenvidneberetninger, samt at en gruppe tibetanere, hvoriblandt der var børn, blev arresteret, efter at de fortsatte flugten,

D.  der henviser til, at det statslige kinesiske nyhedsbureau, Xinhua, har berettet om en hændelse i området, hvor kinesiske styrker har måttet handle i "selvforsvar", til trods for at video- og fotooptagelser viser det modsatte; der henviser til, at de kinesiske myndigheder hidtil ikke officielt har anerkendt, at hændelsen i Nangpa passet har fundet sted, eller at nogen personer er blevet dræbt af de kinesiske styrker,

E.  der henviser til, at der siden september 2002 er genetableret formelle kontakter mellem de kinesiske myndigheder og Dalai Lamas repræsentanter for at genoprette den gensidige tillid,

F.  der henviser til, at der trods disse kontakter og den betydning, som de centrale kinesiske myndigheder tillægger disse møder, i de senere år har været hyppige tilfælde af misbrug og krænkelser af menneskerettighederne over for den tibetanske befolkning og navnlig over for tibetanske munke,

1.  fordømmer det kinesiske grænsepolitis overdrevne magtanvendelse ved at beskyde ubevæbnede tibetanske civile, herunder børn;

2.  fordømmer kraftigt drabet på en ubevæbnet civilperson, der, da hun var under atten år gammel, også betragtes som et barn i henhold til folkeretten;

3.  giver udtryk for sin forfærdelse over fængslingen af tibetanske civile, hvoriblandt ni er børn;

4.  henstiller indtrængende til de kinesiske myndigheder at sikre, at de tibetanere, der blev tilbageholdt under hændelsen, ikke mishandles under tilbageholdelsen, og at internationale normer for menneskerettigheder og humanitær ret respekteres;

5.  henstiller indtrængende til de kinesiske myndigheder straks at løslade alle de børn, der blev tilbageholdt under hændelsen;

6.  henstiller indtrængende til de kinesiske myndigheder at gennemføre en tilbundsgående undersøgelse af begivenhederne i Nangpa passet og sikre, at de ansvarlige for de forbrydelser, der måtte være begået dér, stilles for en domstol;

7.  opfordrer Rådet og Kommissionen til gennem deres repræsentationer i Nepal tæt at følge situationen for de tibetanere fra gruppen, der er nået frem til Nepal, og at gøre kraftig indsigelse over for de kinesiske myndigheder om dette spørgsmål inden for rammerne af menneskerettighedsdialogen mellem EU og Kina;

8.  opfordrer Rådet og Kommissionen til at gentage deres holdning, nemlig at kun dialog mellem Folkerepublikken Kinas regering og Dalai Lamas repræsentanter kan bidrage til en fredelig og bæredygtig løsning for Tibet, som begge parter kan tilslutte sig;

9.  opfordrer Den Kinesiske Folkerepubliks regering til at fortsætte dialogen med Dalai Lamas repræsentanter for at forbedre respekten for religiøse, kulturelle, sproglige og politiske rettigheder i den autonome region Tibet;

10.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, FN's generalsekretær og Den Kinesiske Folkerepubliks regering.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik