Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : RC-B6-0555/2006

Esitatud tekstid :

RC-B6-0555/2006

Arutelud :

PV 26/10/2006 - 12.1
CRE 26/10/2006 - 12.1

Hääletused :

PV 26/10/2006 - 13.1

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PDF 93kWORD 51k
25.10.2006
PE 379.722v01-00}
PE 379.724v01-00}
PE 379.725v01-00}
PE 379.729v01-00}
PE 379.732v01-00}
PE 379.735v01-00} RC1
 
B6‑0555/2006}
B6‑0557/2006}
B6‑0558/2006}
B6‑0562/2006}
B6‑0565/2006}
B6‑0568/2006} RC1
Vastavalt kodukorra artikli 115 lõikele 5 esitanud
   Thomas Mann, Piia-Noora Kauppi, Charles Tannock, Bernd Posselt, Elisabeth Jeggle ja Simon Coveney fraktsiooni PPE-DE nimel,
   Pasqualina Napoletano fraktsiooni PSE nimel,
   Frédérique Ries ja Marios Matsakis fraktsiooni ALDE nimel,
   Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Eva Lichtenberger ja Sepp Kusstatscher fraktsiooni Verts/ALE nimel,
   Vittorio Agnoletto ja Feleknas Uca fraktsiooni GUE/NGL nimel,
   Roberta Angelilli, Hanna Foltyn-Kubicka, Adam Jerzy Bielan ja Michał Tomasz Kamiński fraktsiooni UEN nimel,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
   PSE (B6‑0555/2006)
   UEN (B6‑0557 /2006)
   Verts/ALE (B6‑0558/2006)
   PPE-DE (B6‑0562/2006)
   GUE/NGL (B6‑0565/2006)
   ALDE (B6‑0568/2006)
Tiibet

Euroopa Parlamendi resolutsioon Tiibeti kohta 

Euroopa Parlament,

–  võttes arvsesse oma varasemaid resolutsioone Tiibeti ja inimõiguste olukorra kohta Hiinas;

–  võttes arvesse oma 7. septembri 2006. aasta resolutsiooni ELi ja Hiina suhete kohta;

–  võttes arvesse paigalseisu ELi ja Hiina vahelises inimõiguste alases dialoogis;

–  võttes arvesse ÜRO üldpõhimõtteid jõu ja tulirelvade kasutamise kohta õiguskaitsetöötajate poolt;

–  võttes arvesse kodanike- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti;

–  võttes arvesse ÜRO lapse õiguste konventsiooni;

–  võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5,

A.  arvestades, et 30. septembril 2006 proovis üle 70 tiibetlase, kes soovisid saada pagulase staatust Nepalis, läbida Tiibetis Himaalaja mäestikus asuvat liustikega kaetud Nangpa La kuru, mis on ligikaudu kahe tunni tee kaugusel Nepali piirist;

B.  arvestades, et rahvusvahelist õigust rikkudes avas Hiina relvastatud rahvamiilits (PAP) tule relvastamata Tiibeti tsiviilelanike, sealhulgas naiste ja laste pihta; arvestades, et vahejuhtumist tehtud video- ja fototõendid tõestavad, et tiibetlaste rühm eemaldus aeglaselt neid tulistanud Hiina relvajõududest, ei lähenenud neile ega kujutanud endast ähvardust Hiina relvajõududele;

C.  arvestades, et Hiina relvastatud rahvamiilitsa kuulid tapsid seitsmeteistaastase nunna Kelsang Namtso; arvestades, et pealtnägijate kinnitamata tunnistuste kohaselt tõi vahejuhtum kaasa rohkem kui ühe hukkunu; arvestades, et rühm tiibetlasi, kelle hulgas oli lapsi, vahistati pärast seda, kui nad jätkasid põgenemist;

D.  arvestades, et Hiina riiklik uudisteagentuur Xinhua nimetas piirkonnas toimunud vahejuhtumit "enesekaitseks", hoolimata video- ja fototõenditest, mis kinnitasid vastupidist; arvestades, et Hiina võimud pole ametlikult tunnistanud Nangpa La mäekurus toimunud vahejuhtumit ega inimeste tapmist Hiina relvajõudude poolt;

E.  arvestades, et 2002. aasta septembris loodi vastastikuse usalduse taastamiseks uuesti sidemed Hiina võimude ja dalai-laama esindajate vahel;

F.  arvestades, et hoolimata taasloodud suhetest ja tähtsusest, mida Hiina keskvõim omistab kohtumistele dalai-laama esindajatega, on viimastel aastatel pandud sagedasti toime kuritarvitusi ja inimõiguste rikkumisi Tiibeti elanike ja eriti Tiibeti munkade vastu,

1.  mõistab hukka ülemäärase jõukasutamise Hiina relvastatud rahvamiilitsa poolt, kes avas tule relvastamata Tiibeti tsiviilelanike, sealhulgas laste pihta;

2.  mõistab otsustavalt hukka relvastamata tsiviilelaniku tapmise, kusjuures viimane oli alla 18 aasta vana ning seetõttu rahvusvahelise õiguse kohaselt laps;

3.  väljendab nördimust seoses Tiibeti tsiviilelanike, sealhulgas üheksa lapse vahistamisega;

4.  nõuab tungivalt, et Hiina võimud tagaksid, et vahejuhtumi käigus vahistatud tiibetlasi ei kohelda vääralt ning järgitakse rahvusvahelisi inimõiguste ja humanitaarõiguse standardeid;

5.  nõuab tungivalt, et Hiina võimud vabastaksid koheselt kõik vahejuhtumi käigus vahistatud lapsed;

6.  nõuab tungivalt, et Hiina võimud viiksid läbi põhjaliku uurimise Nangpa La mäekurus toimunud sündmuste asjus ning tagaksid, et kuritegude toimepanijad tuuakse kohtu ette;

7.  kutsub nõukogu ja komisjoni üles jälgima oma Nepali esinduste kaudu tähelepanelikult nende tiibetlaste rühma kuulunud inimeste olukorda, kes jõudsid Nepali, ning tegema Hiina võimudele ELi ja Hiina vahelise inimõiguste alase dialoogi raames juhtunu kohta suuri etteheiteid;

8.  kutsub nõukogu ja komisjoni üles jätkama oma seisukoha tutvustamist, andes mõista, et ainult dialoog Hiina Rahvavabariigi valitsuse ja dalai-laama esindajate vahel võib aidata kaasa Tiibeti probleemile rahumeelse ja jätkusuutliku lahenduse leidmisele, nii et see rahuldaks mõlemaid pooli;

9.  kutsub Hiina Rahvavabariigi valitsust üles jätkama dialoogi dalai-laama esindajatega, et parandada Tiibeti autonoomse piirkonna religioossete, kultuuriliste, lingvistiliste ja poliitiliste õiguste austamist;

10.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, ÜRO peasekretärile ning Hiina Rahvavabariigi valitsusele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika